مصوبات کمیته فنی سازمان حسابرسی – پاسخ به پرسشهای فنی :

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 8

شماره : 8

تاريخ :   11/7/1369

 

پرسش مطرح شده :

نحوه برخورد حسابداري با مزاياي پايان خدمت کارکنان چگونه است؟

 

 

پاسخ :

رعايت راه حلهاي زير(حسب مورد)، در صورت با اهميت بودن آثار ريالي، الزامي است:

 

1) در موارديکه طبق قوانين و مقررات موضوعه، قرارداد فيمابين شرکت و کارکنان و يا ضوابط، عرف و رويه‌هاي موجود، شرکت ملزم به پرداخت مزاياي پايان خدمت به کارکنان خود باشد و اين مزايا

بر اساس مدت سنوات خدمت هريک از کارکنان به کليه آنها تعلق گيرد، لازم است در پايان هرسال مالي بدهي شرکت از اين بابت تا تاريخ ترازنامه برآورد  و بعنوان ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان در حسابها منظور گردد. اين ذخيره در ترازنامه در زمره بدهيهاي غيرجاري طبقه‌بندي ميشود.

2) چنانچه شرکت قبلاً براي مزاياي پايان خدمت کارکنان خود ذخيره‌اي درحسابها منظور نکرده باشد، اما در پايان سال مالي جاري نسبت به ايجاد ذخيره از اين بابت تصميم‌گيري کند، آثار سال جاري ناشي از ايجاد ذخيره بايد به حساب هزينه‌هاي مربوط (حسب مورد: سربار کارخانه، توزيع و فروش و عمومي و اداري) منظور شود. د رمورد نحوه انعکاس محاسبات مربوط به سنوات قبل جهت اندازه‌گيري نتايج عمليات، حسب مورد، طبق يکي از حالات زير برخورد خواهد شد:

الف) در صورتيکه شرايط تجويز کننده ايجاد ذخيره در سال يا سالهاي قبل وجود داشته، اما ناديده گرفته شده است، با آثار مربوط به سنوات قبل بايد بعنوان اصلاح اشتباه دوره‌هاي قبل برخورد شود.

ب) در صورتيکه شرايط تجويز کننده ايجاد ذخيره در سال يا سالهاي قبل وجود نداشته و درسال جاري بوجود آمده باشد، آثار محاسباتي مربوط به سنوات قبل اصلاح اشتباه نبوده، بلکه بايد با آن بعنوان يک قلم غيرمترقبه برخورد نموده و آن را در صورت حساب سود و زيان بطور جداگانه نشان داد.

3) چنانچه شرکت تحت شرايط خاص و بطور مقطعي ناگزير از و يا مايل به پرداخت مزاياي پايان خدمت به برخي از کارکنان خودباشد، در اين حالت معمولا" نياز به تامين ذخيره‌اي از اين بابت نبوده و توصيه ميشود مبالغ پرداختي همزمان با پرداخت، به هزينه دوره منظور و در گروه ساير درآمدها و هزينه‌ها منعکس شود.

 

 


دسته ها :
چهارشنبه بیست و هفتم 4 1386
X