دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2055
تعداد نوشته ها : 9
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

ﺣﻜﻤﺖ ٢ شناخت ضد ارزش ها 

 َلاَق َو ] علیه السﻼم  [  ْنَم ﱢلﱡذلاِب َیِضَر َو َعَمﱠطلا َرَعْشَتْسا ِنَم ِهِسْفَنِب ىَرْزَأ  ُهَناَسِل اَهْیَلَع َرﱠمَأ ْنَم ُهُسْفَن ِهْیَلَع ْتَناَه َو ِهﱢرُض ْنَع َفَشَک . 
و درود خدا بر او، فرمود  : آن که جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست کرده ، و آن که راز سختى هاى خود را آشکار سازد خود را خوار کرده ، و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بى ارزش کرده است .
 


دسته ها : حکمت
شنبه پنجم 11 1387
X