فراموش نکنیم
ته مداد مدیران هم
پاک کن دارد!
دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387

خوشبختی توپی است

که

وقتی می رود

به دنبالش می دویم

و

وقتی می ایستد

بدان لگد می زنیم !

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387

 

هیچ عیبی ندارد که

انسان اشتباه کند.

 درس گرفتن از اشتباهات است

که

 ما را می سازد.

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387

خوشبختی پروانه است.

 اگر او را دنبال کنید، از شما می گریزد

ولی اگر آرام بنشینید،روی سر شما خواهد نشست.

                                            هیوم

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387

قهرمان ستایی

اگرچه ممکن است به نظرتان عجیب باشد، اما هنوز هم یکی از مهم ترین اسرار توانایی مهار خویشتن، همین قهرمان ستایی است.

وقتی کار دشواری پیش رو دارید و در می یابید که دچار تردید شده اید

تقریباً هیچ چیز به این اندازه به شما کمک نمی کند که

بدانید کسانی که شما آنان را تحسین و ستایش می کنید

توانسته اند بر مشکلی مشابه مشکل فعلی شما غلبه کنند.

و اگر آنها توانسته اند

 چرا شما نتوانید؟

دسته ها : نگاه متفاوت
سه شنبه هفتم 8 1387
X