صفحه ها
دسته
لينكستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6108
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

تاریخچه پیدایش لینوکس 3

قرار داده شد. با این GPL لینوآس آماده یک نمایش واقعی بود. لینوآس تحت مجوز ،GNU با پشتیبانی نرم افزارهای پروزه

مجوز همه میتوانستند آدهای منبع لینوآس را به رایگان داشته باشند، بر روی آنها مطالعه آرده و آنها را تغییر دهند. دانشجویان و

برنامه نویسان آنرا قاپیدند.

و خیلی زود تولید آنندگان تجاری وارد شدند. لینوآس به خودی خود رایگان بود و هست. آاری آه این تولیدآنندگان انجام دادند،

آامپایل آردن بخش ها و نرم افزارهای مختلف و ارائه آن بصورت یک فرمت قابل توزیع همانند سایر سیستم عاملها بود، تا مردم عادی

نیز بتوانند از آن استفاده آنند. اآنون توزیع هایی مانند ردهت، دبیان و زوزه دارای بیشترین سهم آاربران در سرتاسر جهان هستند.

توزیع های لینوآس در بین مردم بسیار گسترش یافتند. ،GNOME و KDE با رابطهای گرافیکی آاربر جدید مانند

لینوآس به روی اآثر پلاتفورمها منتقل شده است. لینوآس تغییر داده شد ،PC همچنین اتفاقات جالبی با لینوآس رخ میدهد. در آناررا اجرا نماید

. تکنولوژی آلاستر آردن این امکان را بوجود آورد تا بتوان تعداد زیادی از PalmPilot 3 یعنی Com تا آامپیوتر دستی شرآت

ماشینهای لینوآس را به یک مجموعه واحد پردازشی تبدیل نمود. یک آامپیوتر موازی. در آوریل 1996 محققین آزمایشگاههای ملیلوس آلاموس از

68 آامپیوتر مبتنی بر لینوآس برای پردازش موازی و شبیه سازی موج انفجار اتمی استفاده آردند. ولی بر خلاف ابر

آامپیوترهای دیگر، هزینه آنها بسیار ارزان تمام شد. ابرآامپیوتر خود ساخته آنها با تمام تجهیزات و سخت افزارها 152000 دلار هزینهدر بر داشت و این یک دهم هزینه یک ابرآامپیوتر تجاری است

. این ابرآامپیوتر به سرعت 16 بیلیون محاسبه در ثانیه دست یافت و به

رتبه 315 ام این ابرآامپیوتر جهان دست پیدا آرد و صد البته یکی از پایدارترین آنها بود. پس از سه ماه از آغاز فعالیت، هنوز بوت

نشده بود.

بهترین موردی آه امروزه برای لینوآس وجود دارد، طرفداران متعصب آن هستند. هنگامی آه یک قطعه سخت افزاری جدید ارائه

هسته به AMD میشود، هسته لینوآس برای استفاده از آن تغییر داده میشود. برای مثال هنگام ارائه پردازنده 64 بیتی شرآت

PC، MAC، سرعت چند هفته برای آار با آن آماده شد. اآنون لینوآس بر روی تمام انواع خانواده های سخت افزاری موجود اعم از

و انواع سخت افزارهای درونه ای قابل اجراست آه آنرا برای استفاده در ماشین آلات صنعتی و آلات و ادواتی آه نیاز به Alpha

پردازش آامپیوتریدارند، بسیار مناسب نموده است. لینوآس با همان فلسفه و هدفی آه در سال 1991 ایجاد شد، وارد هزاره

جدید شده است.

توروالدز، هنوز یک انسان ساده است. بر خلاف بیل گیتر او یک میلیاردر نیست. پس از اتمام مطالعاتش وی به آمریکا رفت تا با شرآت

را با Cruose همکاری نماید. پس از انجام یک پروژه فوق سری آه توروالدز یکی از اعضای فعال آن بود، ترانسمتا پردازنده Transmeta

بازار ارائه آرد. توروالدز هنوز پرطرفدار ترین و مشهورترین برنامه نویس جهان است. در حال حاضر توروالدز ترانسمتا را ترک نموده و با

حمایت شرآتهای بزرگ به طور تمام وقت بر روی لینوآس آار میکند.

پس از یک دهه : لینوآس امروز

امروزه لینوآس بیش از یک دهه توسعه را پشت سر گذاشته است و یکی از سریع التوسعه ترین سیستم های عامل به شما میرود.

آه زمانی بزرگترین IBM . از چند آاربر انگشت شمار در سالهای 1991 و 1992 ، امروزه میلیونها آاربر از لینوآس استفاده میکنند

تحت Open Source به شمار می رفت، اآنون سرمایه گذاری عظیمی در زمینه توسعه راه حل های Open Source دشمن جماعتلینوآس نموده است

. در حال حاضر تعداد توسعه دهندگانی آه برای افزایش قابلیتهای لینوآس تلاش میکنند، روز به روز افزایش می

یابد.

امروزه تعداد زیادی از شرآتها و موسسات حرفه ای تجاری، پشتیبانی از محصولات مبتنی بر لینوآس را بر عهده گرفته اند. اآنون

دیگر استفاده از لینوآس در محیطها اداری، پذیرفتن ریسک نیست. از نظر قابلیت اطمینان و پایداری و همچنین حفاظت در برابر انواعویروسها چیزی بهتر از لینوآس وجود ندارد

. با تلاش شرآتهای بزرگی مانند ردهت استفاده از لینوآس در محیطهای تجاری توسعه

فراوان یافته و اآنون تعداد زیادی از شرآتهای آوچک و بزرگ در حال استفاده از سرویس دهنده ها و ایستگاههای آاری مبتنی بر

لینوآس هستند
.(Desktop Linux) طلوع لینوآس روی میزی

بزرگترین ایرادی آه از لینوآس گرفته میشد چه بود؟ قبلا محیط تمام متنی لینوآس، بسیاری از آاربران را از استفاده آردن از آن بر

حذر میداشت. با اینکه در استفاده از محیط متنی آنترل آامل سیستم در اختیار شماست، ولی این محیط اصلا برای آاربران عادیوجود داشتند نیز پاسخ گوی امکاناتی آه

X-Window سیستمهای آامپیوتری مناسب نیست. محیط های گرافیکی آه بر پایه

سیستم عاملهای گرافیکی مانند ویندوز برای آاربران خود ارائه میکردند، نبودند. ولی از چند سال گذشته این وضعیت در حال تغییرتصویر لینوآس را آامل آرده اند

. این محیطهای گرافیکی اآنون GNOME و KDE بوده است. اآنون محیطهای گرافیکیحرفه ای مانند

بسیار آاربر پسند و قدرتمند شده اند و وجود این سیستمهاست آه امروزه آاربران عادی نیز میتوانند از لینوآس استفاده آنند.

لینوآس در جهان سوم

ورود لینوآس به آشورهای جهان سوم تحولی ایجاد نموده است
. قبل از وجود لینوآس آشورهای جهان سومی در زمینه آامپیوتر در

سطح بسیار پایین تری قرار داشتند. هزینه سخت افزارها بسیار پایین آمده بود ولی هزینه نرم افزار برای این گونه آشورها همچنانآمر شکن بود

. این امر باعث شد تا در بسیاری از این آشورها آپی غیر مجاز نرم افزارها گسترش پیدا آند آه باعث میلیاردها دلار

خسارت سالیانه میشود. یکی از عمده ترین دلایل این آار پایین بودن درآمد سرانه در این آشورهاست. هنگامی آه مجموع درآمد

سرانه سالیانه بیش از 200 تا 300 دلار نیست، هیچگاه امکان خرید یک سیستم عامل 100 دلاری وجود نخواهد داشت.

طلوع لینوآس و سایر تولیدات باز متن، این وضعیت را تغییر داده است. این امکان وجود دارد تا بتوان لینوآس را در آامپیوترهایقدیمی 486 و پنتیوم آه اآنون در آشورهای توسعه یافته به تاریخ پیوسته اند ولی هنوز در آشورهای درحال توسعه از آنها استفاده میشود، اجرا نمود. همچنین استفاده از نرم افزارهای رایگان بازمتن گسترش یافته تا جلوی هزینه های سرسام آور نرم افزاری این

آشورها را بگیرد. امروزه در آشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین استفاده از لینوآس و نرم افزارهای بازمتن گسترش

فراوانی یافته و با استفاده از خصلت ذاتی تغییر پذیری لینوآس، برای استفاده از زبانهای ملی این آشورها سفارشی شده است.

امروزه مستندات لینوآس به اآثر زبانهای زنده جهان ترجمه شده اند.

از میزآار تا ابرآامپیوترها

هنگامی آه توروالدز لینوآس را ایجاد نمود، این مخلوق جدید، فقط یک اسباب بازی تازه برای هکرها بود. ولی از زمان دستگاههای

386 آه نخستین هسته لینوآس بر روی آنها اجرا میشد، لینوآس راه درازی را طی نموده است. یکی از مهمترین استفاده های

امروزی لینوآس استفاده از آن در پردازشهای سنگین موازی در ابرآامپیوترهاست. امروزه اآثر ابرآامپیوترهایی آه در جهان ساخته

میشوند، از لینوآس به عنوان سیستم عامل خود استفاده میکنند.

داستان ادامه دارد

آه در اوایل دهه
1980 توسط ریچارد GNU حرآت لینوآس از یک پروزه هکری تا جهانی شدن یک انقلاب شگفت انگیز است. پروزه

او مطالعه سیستم MINIX استالمن شروع شد، توسعه نرم افزارهای بازمتن را رهبری نمود. پروفسور اندرو تاننباوم و سیستم عامل

عامل ها را از حالت تئوری به عملی تبدیل نمود و در نهایت همت و تلاش توروالدز منجر به تولد لینوآس شد. امروزه لینوآس دیگر یک

IBM پروزه هکری به شما نمی رود بلکه یک حرآت جهانی است آه توسط میلیونها نفر برنامه نویس بازمتن و شرآتهای بزرگی مانند

حمایت میشود. لینوآس در تاریخ آامپیوتر به عنوان یکی از شگفت انگیز ترین محصولات تلاش بشری باقی خواهد ماند.

توآس پنگوئن : نشان عزیز لینوآس

نشان لینوآس یک پنگوئن است. برخلاف سایر سیستم عاملهای تجاری، این نشان زیاد جدی نیست! توآس نشانگر وضعیت بدوننگرانی حرآت لینوآس است

. این نشان تاریخچه بسیار جالبی دارد. لینوآس در ابتدا فاقد هر گونه نشانی بود. هنگامی آه توروالدز

برای تعطیلات به استرالیا رفته بود، در دیداری آه از یک باغ وحش داشت، هنگامی آه می خواست با یک پنگوئن بازی آند، پنگوئن

دست وی را گاز گرفت و همین ایده ای شد تا از پنگوئن به عنوان نشان لینوآس استفاده شود.


دسته ها : لینوکس
دوشنبه سی یکم 4 1387
X