دسته
لينكهاي مرتبط
لينكهاي دوستان
لينكهاي مفيد
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80534
تعداد نوشته ها : 320
تعداد نظرات : 16
http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

چشمــــه ميـــــشي

ايــــــن چـــــشـــــمـــــه در ۵ كــــيــــلــــومـــتــــري شـــمــال شــرقــي سي سخت قرار دارد و از مــوقــعــيــت مــنـاسـبـي بـراي ايـجـاد تفرجگاه ‌برخورد ار است. آب اين ‌چـشـمـه كـه از كـوه دنـا سـرچـشـمـه مي‌گيرد، نماي طبيعي زيبايي را به وجود آورده‌‌‌‌‌، آب و سرسبزي درختان پيرامون اين چشمه فضاي مناسبي براي گذران اوقات فراغت فراهم آورده است  
‌رودخانه آب شور
طـول ايـن رودخـانـه ۴۵ كـيـلـومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دريا ۲۰۵۰ ‌متر است. اين رودخانه از دامنه كوه هاي دل مهتر و تنگ يا سيلوم در۴۰‌كـيـلـومـتـري شـمـال شرقي دهدشت سرچشمه مي گيرد و از طريق دره لاش به سوي شمال غربي روان مي شود. پــــــــس ازطـــــــي حـــــــدود ۱۵ كيلومتر، كوه سيلوم را دور زده و از طــــــــريــــــــق دره جـنـوبـي كوه" باسوري" و دره شمالي كوه پنبه به سوي روستاي " كان مسي" روان مـي گـردد. ‌در اين روستا اين رودخانه با يك ريـــزابـــه كـــوچـــك شــمـــالـــي مــخـلـوط مـي شـود و بـه نام رودخـــانـــه سـوررو بـه جـنـوب سرازير مي شود و ضمن عبور از منطقه لاش روستاي "دلي يك " را سيراب مي سازد و از دره شرقي كوه سيل سيلك به سوي جنوب شرقي روان مـي شـود و بـالاخـره در غرب روسـتــاي انـدرون بـه رودخـانـه مـارون مي پيوندد

  رودخانه قلات
طول اين رودخانه ۴۵ ‌كيلومتر و ارتفاع سر چشمه آن از سطح دريا ۱۹۵۰‌متر است. اين رودخانه از دامنه كـوههاي سفيد كوه ‌و تـنـبــلان در۵۷ ‌كـيـلــومـتـري جـنــوب شــرقــي رامـهـرمـز سرچشمه مي گيرد و از طريق تنگ سندان به سوي جنوب غربي سرازير مي شود و‌در ۲ ‌كيلومتري جنوب شرقي روستاي قلعه مامبي تغيير مسير مي دهد و به سوي جنوب شرقي جاري مي شود و ضمن عبور از كنار روستاهاي شاه ولي، چهگاه و پاي تاوه با ريزابه هاي متعددي كه از شمال و غرب سرچشمه گرفته اند ، مخلوطمي گردد سپس در روستاي جان خاني در ۳۲ ‌كيلومتري شمال غربي دهدشت به رود مارون مي پيوندد‌
 ‌رود بشار
ايـن رودخـانـه از جـنـوب شـرقـي بـويـراحـمـد عـليا(از كوههاي اردكان و ممسني در استان فارس) سرچشمه مي گيرد و به سوي شمال شرقي بويراحمد سفلي پيش مي رود. سرچشمه هاي اصلي اين رود ، نهرهاي گنجگون تيزآب و تنگ سرخ است. ‌اين رودخانه كه بيشتر در شرق و شمال شرقي استان جريان دارد. در مسير خود از شهر يا سوج عبور مي كند و به سمت "دورا هان "پيش مي رود. پس از عبور از شمال شرقي منطقه و پس از ورود به رودخانه خرسان، در پوزه شمالي دنا‌از مناطق شمال بوير احمد سفلي و طيبي گذشته، با نام بارز به رودكارون مي پيوندد وبه سوي خليج فارس سرازير مي شود 
رودخانه تغار
طول اين رودخانه ۴۰ ‌كيلومتر وار تفاع آن از سطح دريا ۲۰۰۰ ‌متر است. اين رودخانه از دامنه شمالي كوه چست خوار در۳۷ ‌كيلومتري شرق دهدشت سرچشمه مي گيرد وبه نام آب " اسبكي " روبه شمال غربي جريان مي يابد و پس از مخلوط شدن با دو ريزابه جنوب شرقي ‌ازكنار روستاهاي " عزيزي بالا " ، " خليفه " و " دلياسير " مي گذرد و با ورود به دره جنوبي كوه سياه به رود تغار تغيير نام مي دهد و پس از عبور از جـنـوب روستاي "دلي پير محمود " از شرق " القچين بالا " گذشته و به سوي روستاهاي شيراز و اسكندري روان مي گردد. در روستاي شيراز با يك ريزابه بزرگ شرقي درهم مي آميزد و در ۵ ‌۲ / ‌كيلومتري شمال غربي روستاي گرداب با يك ريزابه بزرگ كه از شرق دهدشت عبور مي كند، مخلوط شده و در يك كيلومتري جنوب روستاي مزبور به رودخانه خير آباد مي پيوندد

 رودخانه گردآوه
طول رودخانه گرد آوه ۳۰ ‌كيلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دريا ۲۵۰۰ ‌متر است. اين رودخانه از چشمه سارهاي دامنه شمالي كوه‌هاي سفيد و مورندون در ۴۸كيلومتري شمال غربي ياسوج سرچشمه مي گيرد و به نام رود چنار به سوي جنوب شرقي روان مي شود و در سر راه ، روستا هاي سرچنار، ميان چنار و دم چنار بالا وپايين را سيراب مي‌كند. اين رودخانه در دامنه جنوبي كوه دو گوش با يك ريزابه كوچك جنوبي مخلوط مي شود و به نام رود گرد آوه در روستاي " دروهان " به رود معروف بشار مي ريزد

 رودخانه دره آجم
طول رودخانه دره آجم۵۰كيلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سـطح دريا ۲۳۰۰ ‌متر است. اين رودخانه از دامنه كوه هاي جاشيركش و دل مهتر در ۱۲۰ كيلومتري شمال غربي ياسوج سرچشمه مي گيرد و ضمن عبور از دره مابين كوه هاي پشه دون ، جاشيركش و دور زد، روستاهاي " سرآسياب ميدان " و " رو ريش " را سير اب مي‌كند و در ۳۰ ‌كيلومتري جنوب غربي لردگان به رود خر سان مي ريزد 
رودخانه خرسان
رودخانه خرسان بزرگ ترين ريزابه رود كارون است و از كوه هاي "تنگ سرخ " و"كنه دوده سه " در ۴۳ ‌كيلومتري جنوب شرقي ياسوج و ۱۵‌ ‌كيلومتري شمال غربياردكان فارس ، سرچشمه مي گيرد و به نام رودخانه بشار به سوي شمال غربي جريان مي‌يابد. اين رودخانه ضمن عبور از دره غربي كوه تنگ سرخ ، روستاهاي ‌برد زرد تنگ مشكان ‌و تنگ خشك را سير اب مي سا زد. در يك كيلومتري غرب روستاي تنگ سرخ با رود تنگ سرخ يا محمود بيگي درهم مي آميزد و به دره ميان كوه هاي توپ عبدالله (در‌شرق) وپازنان (در غرب ) وارد مي شود. ‌در مدخل دره مزبور روستاي ده تولي را سيراب مي كند و پس از آميختن با يك ريزابه شرقي با آب دره دلي صفدر، سپس با رود وزگ مخلوط شده و از طريق دره شرقي كوه " خر كلون " به سوي روستاي " كلگه " جاري مي شود. پس از عبور از روستاي سر تنگ در ۳‌كيلومتري روستاي ده شيخ با آب دره " آبزا " در هم مي آميزد و بعد از عبور از روستا هاي ده كهنه و سر سور به روستاي " دوراه "‌مي رسد، در شرق اين روستا با رودخانه گرداب كه از تنگ آبدوهي مي گذرد، مخلوط مي شود و به نام رودخانه گرم وگاه به نام رود خرسان به ناحيه لردگان در چهار محال و بـختياري وارد مي شود. ‌طول رودخانه خرسان ۲۳۰ ‌كيلومتر و ارتفا ع سرچشمه آن از سطح دريا ۲۹۰۰ ‌متر است. سراسر اين رودخانه يكي از مناسب ترين مسيرها براي انجام ورزش هاي آبي است 
‌رودخانه خيرآباد
طول اين رودخانه ۱۰۰ كيلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دريا ۲۰۰۰ متر است . اين رودخانه از دامنه كوههاي " هامي " و" آبگرم كوه " در ۲۵ كيلومتري شمال شرقي دوگنبدان سرچشمه مي گيرد و به نام رودخانه روباشتي به سوي شمال غربي روان مي شود. در۲۸ كيلومتري شمال شرقي دوگنبدان با ريزابه بزرگي كه از شمال غربي روان مي شود مخلوط شده و به نام رودخانه شاه بهرام در يك كيلومتري جنوب روستاي گرداب با رودخانه تغار درهم مي آميزد و در سمت جنوب غربي به نام رودخانه خيرآباد با رودهاي آب ديل و بي منجگان مخلوط شده و رو به جنوب سرازير مي شود. اين رودخانه در ۲۷ كيلومتري جنوب شرقي بهبهان با رودخانه شمس عرب نيز درهم مي آميزد و در شمال غربي روستاي حيدركرار به رود زهره مي پيوندد  
رودخانه ياسوج
‌ اين رودخانه از ارتفاعات دنا سرچشمه مي گيرد و از تنكه آبشار‌(واقع در شمال ياسوج) وارد ياسوج مي شود. مقداري از آب اين رودخانه به مصرف شرب اين شهر مي رسد و بقيه آن، ضمن آبياري اراضي پيرامون ياسوج به رودخانه بشار مي پيوندد

 

دسته ها : یاسوج
1390/8/24 21:55
X