لشكر گوسفندان كه توسط يك شير اداره مي‌شود، مي‌تواند لشكر شيران را كه
توسط يك گوسفند اداره مي‌شود، شكست دهد.
«نارسيس»
------------------------------

براي كشتن يك پرنده يك قيچي كافي است.لازم نيست آن را در قلبش فرو كني يا
گلويش را با آن بشكافي. پرهايش را بزن ... خاطره پريدن با او كاري مي كند
كه خودش را به اعماق دره‌ها پرت كند .
------------------------------
هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود، دري ديگر باز مي‌شود ولي
ما اغلب چنان به در بسته چشم مي‌دوزيم كه درهاي باز را نمي‌بينيم.
«هلن كلر»
----------------------------------
براي پخته‌شدن كافيست كه هنگام عصبانيت از كوره در نرويد.
------------------------------
هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي‌بينيم اما فقط راهي را مي پيماييم كه
به آن عادت كرده ايم.
«پائولو كوئليو»
----------------------------------
انديشيدن به پايان هر چيز، شيريني حضورش را تلخ مي كند. بگذار پايان تو را
غافلگير كند، درست مانند آغاز.
-------------------------------
هيچ‌كس آنقدر فقير نيست كه نتواند لبخندي به كسي ببخشد؛ و هيچ كس آنقدر
ثروتمند نيست كه به لبخندي نياز نداشته باشد.
--------------------------
بمانيم تا كاري كنيم، نه اين كه كاري كنيم تا بمانيم.

---------------------------------
آدمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودي موفق مي‌شود، ولي او مي‌خواهد
خوشبخت‌تر از ديگران باشد و اين مشكل است. زيرا او ديگران را خوشبخت‌تر
از آنچه هستند تصور مي كند.

-------------------------------


تاريخ يك ماشين خودكار و بي‌راننده نيست و به‌تنهايي استقلال ندارد، بلكه تاريخ
همان خواهد شد كه ما مي‌خواهيم.
«ژان پل سارتر»
------------------------
بهترين اشخاص، كسانى هستند كه اگر از آن‌ها تعريف كرديد خجل شوند، و اگر
بد گفتيد، سكوت كنند.
«جبران خليل‌جبران»
---------------------------------
مشكلي كه با پول حل شود، مشكل نيست، هزينه است!!!!
-----------------------------
در زندگي از تصور مصيبت‌هاي بي‌شماري رنج بردم كه هرگز اتفاق نيفتادند.
-------------------------
ساده‌ترين كار جهان اين است كه خود باشي و دشوارترين كارجهان اين است كه كسي
باشي كه ديگران مي‌خواهند.
----------------------------------


X