تكنيك چيني "جين جي دو"
اگر نتوانيد با چشمان بسته بيش از 10 ثانيه روي يك پا بايستيد، اندام هاي
داخلي شما باهم هماهنگي ندارند و بدن شما به سمت پيري است.انجام روزانه
اين تمرين - روزي يك دقيقه – توصيه شده است. گفته شده كه ايمني بدن بالا
مي رود، فشار و قند خون تنظيم مي شود، بيماريهاي شانه ها و ستون فقرات
كاهش مي يابد و از تحليل قواي فكري جلوگيري مي شود
لابد تصور مي كنيد كار ساده اي است! در اين صورت بهتر است يك بار امتحان كنيد
  

دسته ها :
X