كاربردهاي مختلف " مردن " در فرهنگ ما !!

برو بمير : برو گمشو !
بميرم برايت : خيلي دلم برايت مي سوزد !
مي ميرم برايت : عاشقتم !
مي مردي ؟ : چرا كار را انجام ندادي ؟
مردي ؟ : چرا جواب نمي دهي ؟
نمرديم و ... : بالاخره اتفاق افتاد !
مرديم تا ... : صبرمان تمام شد !
مرده : بي حال !
مردني : نحيف و لاغر !
مردم : خسته شدم!
من بميرم ؟ : راست مي گويي

دسته ها : مطالب طنز
X