درس خواندن چند حالت دارد؟

درس خوندن دو حالت داره:
۱- درساي سختو كه نميشه خوند ۲- درساي آسون كه ارزش خوندن نداره!!
خداييش ديگه

 

دسته ها :
X