گروه اينترنتي شميم وصلدر مورد زندگي

 
انتقاد هم مانند باران ، بايد آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب كردن ريشه هاي آن فرد موجب رشد او شود....
گروه اينترنتي شميم وصل
تو را دوست دارم بدون آنكه علتش را بدانم.محبتي كه علت داشته باشد يا احترام است يا ريا . . .
گروه اينترنتي شميم وصل
هميشه اون تغييري باش كه ميخواي توي دنيا ببيني.
گروه اينترنتي شميم وصل
تازه ميفهمم بازي هاي كودكي حكمت داشت
زوووووووو.....
تمرين روزهاي نفس گيرزندگي بود
گروه اينترنتي شميم وصل
آموخته‌ام كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد
پس چه چيز باعث شد كه من بينديشم مي‌توانم همه چيز را در يك روز به دست بياورم
گروه اينترنتي شميم وصل
قطعا روزي صدايم را خواهي شنيد... روزي كه نه صدا اهميت دارد نه روز..
گروه اينترنتي شميم وصل
دستم بوي گل ميداد
مرا به جرم چيدن گل محكوم كردند...
اما هيچ كس فكر نكرد كه شايد
.
.
.
.
.
.
يك گل كاشته باشم
گروه اينترنتي شميم وصل
اين آينده ,كدام بود كه بهترين روزهاي عمر را حرامِ ديدارش كردم؟
گروه اينترنتي شميم وصل
از همه اندوهگين تر شخصي است كه از همه بيشتر مي خندد!
X