گروه اينترنتي شميم وصل
سخناني زيبا از اشو در مورد زندگي


گروه اينترنتي شميم وصل

زندگي را به تمامي زندگي كن. دردنيا زندگي كن بي آنكه جزيي از آن باشي.همچون نيلوفري باش در آب ، زندگي در آب ،بدون تماس با آب! زندگي به موسيقي نزديك تر است تا به رياضيات. رياضيات وابسته به ذهن اند و زندگي در ضربان قلبت ابراز وجود مي كند! زندگي سخت ساده است!خطر كن!وارد بازي شو!چه چيزي از دست مي دهي؟با دستهاي تهي آمده ايم،و با دستهاي تهي خواهيم رفت.نه ، چيزي نيست كه از دست بدهيم، فرصتي بسيار كوتاه به ما داده اند، تا سرزنده باشيم، تا ترانه اي زيبا بخوانيم، و فرصت به پايان خواهد رسيد. آري، اين گونه است كه هر لحظه غنيمتي است!زندگي به هيچ روي اسرارآميز نيست. زندگي بر هر برگ، هر درخت، بر تك تك شنهاي ساحل دريا نوشته شده است. زندگي در هر يك از انوار زرين آفتاب گنجانيده است. به هر چه بر مي خوري زندگي است، با تمام زيبايي اش! واقعي تر زندگي كن.نقاب ها را كنار بگذار.آنها بر قلبت سنگيني مي كنند. همه رياكاري ها را كنار بگذار. عريان باش. البته خالي از دردسر نخواهد بود، اما همين دردسر ارزش آن را دارد، زيرا تنها پس از آن دردسر است كه رشد پيدا مي كني و بالغ مي شوي. هر لحظه با گذشته وداع كن. در دنياي ناشناخته بمير تا به دنياي ناشناخته راه يابي، با مردن و لحظه به لحظه تولد يافتن خواهي توانست زندگي را زندگي كني و مرگ را نيز هم! تلاش نكن كه زندگي را بفهمي، زندگي را زندگي كن! تلاش نكن عشق را بفهمي، عاشق شو! بگذار اين قاعده اساسي زندگي باشد، يكي از اساسي ترين قواعد: هر چه نسبت به خودت باشي ، نسبت به ديگران هم همان خواهي بود. اگر خود را دوست بداري، ديگران را هم دوست خواهي داشت. زندگي فقط فرصتي است براي تعالي، براي بودن، براي شكوفا شدن. زندگي به خودي خود خالي است. تا وقتي خلاق نباشي قادر نخواهي بود آن را با رضايت خاطر پر كني. تو نغمه اي در دل داري كه بايد سراييده شود و رقصي كه بايد به اجرا در آيد.
مرگ تنها براي كساني زيباست كه، زيبا زندگي كرده اند! از زندگي نهراسيده اند! شهامت زندگي كردن را داشته اند! كساني كه عشق ورزيده اند، دست افشانده اند، و زندگي را جشن گرفته اند! پس: هر لحظه را به گونه اي زندگي كن، كه گويي واپسين لحظه است. و كسي چه مي داند؟ شايد آخرين لحظه باشد!
 
X