جملات زيبا و ارزشمند از كوروش كبير

 


 

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاك ايران را تشكيل دهد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

باران باش و ببار و نپرس كاسه هاي خالي از آن كيست

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

من به خاطر ندارم در هيچ جهادي براي عزت و كسب افتخار ايران زمين مغلوب شده باشم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هميشه با هم يكدل و صميمي بمانيد تا اتحادتان مويد و پايدار بماند

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

حرمت قانون را بر خود واجب شماريد و خصايل و سنن قديمي را گرامي بداريد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هر برادري كه از منافع برادر خود مانند نفع خويش حمايت كرد به كار خود سامان داده است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به احترام روح من كه باقي و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور ميدهم عمل كنيد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خداوندا دستهايم خالي است ودلم غرق در آرزوها -يا به قدرت بيكرانت دستانم را توانا گردان يا دلم را ازآرزوهاي دست نيافتني خالي كن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دستاني كه كمك مي كنند پاكتر از دستهايي هستند كه رو به آسمان دعا مي كنند…

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر ميخواهيد دشمنان خود را تنبيه كنيد به دوستان خود محبت كنيد.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلكه دشواري رسيدن به سهولت است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

پيش از آنكه پاسخي بدهي با يك نفر مشورت كن ولي پيش از آنكه تصميم بگيري با چند نفر .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

من ياور يقين و عدالتم من زندگي ها خواهم ساخت، من خوشي هاي بسيار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمين خواهم كرد، زيرا شادماني او شادماني من است.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دشوارترين قدم، همان قدم اول است .

X