طلوع كن از سرزمين روياهايم اي ستاره ي شب هاي تاريكم ! آسمان دلم را منتظر مگذار * * * * * * * * * * * * * * * * *


بهانه هاي دنيا تو را از يادم نخواهد برد ، من تو را در قلبم دارم نه در دنيا


 * * * * * * * * * * * * * * * * *


نفست باران است

دل من تشنه ي باريدن ابر  , دل بي چتر مرا مهمان كن
 !

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنهايي يعني : ذهنم پر از تو و خالي از ديگران است
اما كنارم خالي از تو و پر از ديگران است ! 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

همدم تنهايي شب هاي من ، اشك است و بس / مرهم زخم دل تنهاي من ، اشك است و بس  گر نميبيني غمي اندر نگاه خسته ام / آنچه ميشويد غم از چشمان من ، اشك است و بس

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

كاش دستانم آنقدر بزرگ بود كه مي توانستم چرخ و فلك دنيا را به كام تو بچرخانم

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

سوت‌ مي‌كشد در هوا ، كابل‌ تلفني‌ كه‌ مي‌توانست‌

زيباترين‌ عبارات‌ جهان‌ را

از عاشقي‌ به‌ عاشقي‌ برساند . . . !


 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

نـتــرس از هجـ وم حـضــورم

چــــيزي جـــز تـــنــهايي با من نيـــستـــــ ــ

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم براي سادگي ام ميسوزد وقتي

دستانت را برايم مشت ميكني

ميپرسي: گل يا پوچ ؟

در دلم ميگويم : دستهاي تو


 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

روزهاست از سقف لحظه هايم ياد تو مي چكد ، اگر باران بند بيايد از اين خانه مي روم


 
* * * * * * * * * * * * * * * * *


دوست داشتن امروزم ، دنباله ي ستاره ي چشمهايت است

كه در آسمان قلبم سالها پيش جا گذاشته بودي !


 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

حلقه ي دستانت كه بر كمرم ميزني ، زيباترين اسارت زندگي من است !


 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

از تمام دنيا يك صبح سرد يك چاي داغ و يك صبح بخير تو

برايم كافي ست

دسته ها : عاشقانه
X