ما بچگيمون ميخواستيم بريم حموم بايد چشمامونو محكم مي بستيم كه كف نره تو چشمون
زمان ما كه اين چيزا نبود
 
 
 

X