هيچ دقت كردين ... ؟


به اووني كه سيگار ميكشه ميگن سيگاري ، به اووني هم كه ترياك ميكشه ميگن ترياكي . فقط ميخواستم بگم اوون بنده خدايي كه پيپ ميكشه چه گناهي كرده آخه

***
دقت كرده بودين تام و جري تمام مدت لخت بودن، اما وقتي ميرفتن لب ساحل شلوارك پاشون ميكردن؟
 

***

طي تحقيقات به عمل آمده


جمله " تا5 دقيقه ديگه آماده ام." خانوما
و جمله " تا 5 دقيقه ديگه خونه ام." آقايون
يه معني رو ميده

***


طرف رو ميخواستن اعدام كنن ازش ميپرسن آخرين حرفت رو بزن ميگه :لعنت بر پدر و مادر كسي كه بزنه زير چهار پايه

***


نوزاده تو بغل مامانش گريه ميكرده مامانه ميگه قربونت برم گرسنته؟ بچه هه به اذن خداوند ميگه پَ نَ پَ دارم براي گرسنگان و زلزله زدگان سومالي گريه ميكنمبه اووني كه سيگار ميكشه ميگن سيگاري ، به اووني هم كه ترياك ميكشه ميگن ترياكي . فقط ميخواستم بگم اوون بنده خدايي كه پيپ ميكشه چه گناهي كرده آخه

***
دقت كرده بودين تام و جري تمام مدت لخت بودن، اما وقتي ميرفتن لب ساحل شلوارك پاشون ميكردن؟
 

***

طي تحقيقات به عمل آمده


جمله " تا5 دقيقه ديگه آماده ام." خانوما
و جمله " تا 5 دقيقه ديگه خونه ام." آقايون
يه معني رو ميده

***


طرف رو ميخواستن اعدام كنن ازش ميپرسن آخرين حرفت رو بزن ميگه :لعنت بر پدر و مادر كسي كه بزنه زير چهار پايه

***


نوزاده تو بغل مامانش گريه ميكرده مامانه ميگه قربونت برم گرسنته؟ بچه هه به اذن خداوند ميگه پَ نَ پَ دارم براي گرسنگان و زلزله زدگان سومالي گريه ميكنم

دسته ها : مطالب طنز
X