گروه اينترنتي شميم وصل
 
دنيا را بغل گرفتيم گفتند امن است هيچ كاري با ما ندارد
 
خوابمان برد بيدار شديم ديديم آبستن تمام دردها يش شده ايم

 
❤♡❤♡❤♡❤♡

 
مي داني ... !؟ به رويت نياوردم ... !
از همان زماني كه جاي " تو " به " من " گفتي : " شما "
فهميدم

پاي " او " در ميان است ...


❤♡❤♡❤♡❤♡


جازه ... ! اشك سه حرف ندارد ... ، اشك خيلي حرف دارد!!!


❤♡❤♡❤♡❤♡

مي خواهم برگردم به روزهاي كودكي آن زمان ها كه : پدر تنها قهرمان بود .
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه ميشد
بالاترين نــقطه ى زمين، شــانه هاي پـدر بــود ...
بدتـرين دشمنانم، خواهر و برادر هاي خودم بودند .
تنــها دردم، زانو هاي زخمـي ام بودند.
تنـها چيزي كه ميشكست، اسباب بـازيهايم بـود
و معناي خداحافـظ، تا فردا بود...!

❤♡❤♡❤♡❤♡

مي‌دوني"بهشت" كجاست ؟
يه فضـاي ِ چند وجب در چند وجب !
بين ِ بازوهاي ِ كسي كه دوسـتش داري...

❤♡❤♡❤♡❤♡

ماندن به پاي كسي كه دوستش داري
شيرين ترين و قشنگ ترين اسارت زندگي است !

❤♡❤♡❤♡❤♡

مي داني
يك وقت هايي بايد
روي يك تكه كاغذ بنويسي
تـعطيــل است
و بچسباني پشت شيشه ي افـكارت
بايد به خودت استراحت بدهي
دراز بكشي
دست هايت را زير سرت بگذاري
به آسمان خيره شوي
و بي خيال ســوت بزني
در دلـت بخنــدي به تمام افـكاري كه
پشت شيشه ي ذهنت صف كشيده اند
آن وقت با خودت بگويـي
بگذار منتـظـر بمانند !!!

❤♡❤♡❤♡❤♡

مگه اشك چقدر وزن داره...؟
كه با جاري شدنش ، اينقدر سبك مي شيم...

❤♡❤♡❤♡❤♡

من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم ...
يه بار ديگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو ميشمردم
ببينم كه يه وقت يكيشون تنــــــــــــــها نمونده باشه ...
و هواي دو نفره ها رو انقدر به رخ تك نفره ها نمي كشيدم!!!!
گروه اينترنتي شميم وصل
گروه اينترنتي شميم وصل
گروه اينترنتي شميم وصل
X