گروه اينترنتي شميم وصل

هيتلر و چارلي تقريبا همسن بودند، هيتلر فقط چهار روز از چارلي كوچكتر بود. چارلي گفته: اين سرنوشت ما دو تا بود كه يكي دنيا را بخنده بندازه و ديگري به گريه، و اگر سرنوشت ميخواست، كاملا بر عكس ميشد.
X