.: امروز هوا هم مثل من دلش گرفته :.

 

 

هوا هم مثل من دلش گرفته/جدايي ما رو از هم گرفته

بگو اي دل چي ما رو از هم گرفته/بشكنه جدايي كه مارو از هم گرفته 

دلم از بي قراري اين بار هم گرفته/دلم ازناتواني اين بار هم گرفته 

دلم از درد دوري گرفته /هوا هم مثل من دلش گرفته 

تو عيد سعيد هم دلم گرفته/تو بهار نو بهاري هم دلم گرفته 

نا اميدي دلم رو گرفته /بي قراري دلم رو گرفته 

از كار دنيا دلم گرفته /از بي انصافي دنيا دلم گرفته 

از مردم نادان دلم گرفته /از ناتواني دل هاي بي قرار دلم گرفته 

از حافظ دل خسته دلم گرفته /از سعدي پر شكسته دلم گرفته 

چرا جدايي ما رو از هم گرفته /مگر سعدي و حافظ هم دلشان گرفته
دسته ها : عاشقانه
X