شايد بخنديد !!

http://www.dordone.com/user_files/image/image9/0.688682001332427195_dordone_com.jpg

 

چند وقت پيش با بابامدعوام شد، دستشو برد بالا كه
بزنه تو صورتم...!
منم يهو رفتم تو فاز هندي گفتم:
بزن بابا..!
بزن !
بزن بذار بفهمم كه پدر بالا سرمه...!
بزن كه بفهمم هنوز بي صاحاب نشدم...!
بزن بابا!
ودر نهايت ناباوري بابام زد تو گوشم

ظهر تو خونه دراز كشيده بودم و TV ميديدم
كه متوجه شدم كه يهنفر از تو كوچه داره
اسممو با بلندگو صدا ميزنه
اولش فكر كردم شايد با كس ديگه ايي كار داشته باشه اما
بعد از چند ثانيه اسم و فاميلو با هم صدا زد
رفتم تو كوچه ديدم يه وانت سبزي فروشي
جلو در خونه ايستاده بهش گفتم منو از كجا ميشناسي
گفت مامانت سر كوچه ازم
سبزي خريدو گفت بيام اينجا صدات كنم كه بياي بگيري.

مكالمه اي بين من و مادرم:
-مامان
- جونم
- داشتم ماست مي خوردم
- نوش جونت پسرم
- ريخت رو فرش
- كوفتو بخوري نكبت...

من هيچوقت نفهميدم چرا آدما زيرِ پتو احساس امنيت ميكنن...
حالا گيريم يه قاتل اومد توي اتاق خواب بعد حتما ً
ميگه :
الان اومــــــدم بكــــشمـــــــِــــت... اَهلعنتي پتو داره نميشه!

بدون هيچ گونه ترديدي يكي از درهاي جهنم مخصوص كساني است كه بعد از گفتن
يك جوك راجع بهش توضيح مي دن ...

زنگ زدم پشتيباني ميگم: چرا سرعت اينترنتم كم شده؟
ميگه: چون كندي سرعت دارين!
گفتم اجرت با سيد الشهدا خيالم راحت شد، يه خانواده از نگراني دراوردي !
پس دليلش اينه! البته خودمم شك كرده بودم!

 

X