بر بلنداي تمامي تفكرات مثبت‌گراي خويش،

محكم بايست

و با چشماني سرشار از كنجكاوي و محبت به دريا نگاه كن،

هر آنچه كه در خود مي‌جويي را

در گستره‌ي پرتلاطم دريا خواهي يافت.

 

و

 

آنگاه

 

مشكلاتت را به دريا بسپار

 

.

.

X