انواع داماد
1- داماد خَچَل : سن بين 15 تا 19 سال ،خام و نپخته ، سرد وگرم نچشيده، جسارت بسيار ، حماقت فراوان ، زود پشيمون ،زود رنج ، قرباني عواطف زودگذر يا مبادلات خانوادگي ، بچه اش از خودش بزرگتر!
 
2- داماد مَچَل : سن بين  19تا25 سال ، ژيگولي ، دانشجو ، سرباز ، رفيق باز، وابسته به پول بابائي ، بيكار ، آينده دار،  توي هر دامي كه براش پهن كنن تلپي ميفته ، كيس مناسبي براي تور شدن، كم ظرفيت، يكي ميزنه يكي ميخوره !
 
3- داماد هَچَل : سن بين 25 تا 29سال، رسيده، حاضر آماده ، داراي كار و بار، فارغ التحصيل ،با كارت پايان خدمت، داراي شكستهاي عشقي فراوان، بسيار با تجربه ، دم به هرتله اي نميده ، عصا قورت داده ، كمي كج و معوج،  پراز قرشمه ، به كمتر از زتا جونز و جولي رضايت نميده!
 
4-  داماد كَچَل: سن بين 30 تا 37  سال ، گرفتار، درگير، پركار ،پرخور، همچنان پرشور، نقل ونبات ، گوله نمك ،فوران احساسات ، راضي به رضاي خدا، دنبال زنان بيوه كم سن وسال ، مسئوليت پذير، درپي رفاه خانواده ، داراي كار و بار و خانه، قسمت هركي بشه مباركه !!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X