تو كه در باور مهتابي عشق رنگ دريا داري فكر امروزت باش به كجا مي نگري زندگي ثانيه ايست وسعت ثانيه را مي فهمي مي شود مثل نسيم بال در بال پرستو بوسه بر قلب شقايق بزنيم بدنت تنها نيست تو خدا را داري و من آرامش چشمان تو را

X