مقايسه دختر و پسر در طرز استفاده از عابر بانك

پسرها:

۱- با ماشين ميرن به بانك، پارك ميكنن، ميرن دم دستگاه عابر بانك.

۲- كارت رو داخل دستگاه ميذارن.

۳- كد رمز رو ميزنن، مبلغ درخواستي رو وارد ميكنن.

۴- پول و كارت رو ميگيرن و ميرن.

 

دخترها:

۱- با ماشين ميرن دم بانك.

۲- به خودشون عطر ميزنن.

۳- احتمالاً موهاشون رو هم چك ميكنن.

۴- در پارك كردن ماشين مشكل پيدا ميكنن.

۵- در پارك كردن ماشين خيلي مشكل پيدا ميكنن.

۶- بلاخره ماشين رو پارك ميكنن.

۷- توي كيفشون دنبال كارتشون ميگردن.

۸- كارت رو داخل دستگاه ميذارن، كارت توسط ماشين پذيرفته نميشه.

۹- كارت تلفن رو ميندازن توي كيفشون.

۱۰- دنبال كارت عابربانكشون ميگردن.

۱۱- كارت رو وارد دستگاه ميكنن.

۱۲- توي كيفشون دنبال تيكه كاغذي كه كد رمز رو روش ياداشت كردن ميگردن.

۱۳- كد رمز رو وارد ميكنن.

۱۴- ۲دقيقه قسمت راهنماي دستگاه رو ميخونن.

۱۵- كنسل ميكنن.

۱۶- دوباره كد رمز رو ميزنن.

۱۷- كنسل ميكنن.

۱۸- مبلغ درخواستي رو ميزنن.

۱۹- دستگاه ارور (خطا) ميده.

۲۰- مبلغ بيشتري رو درخواست ميكنن.

۲۱- دستگاه ارور (خطا) ميده.

۲۲- بيشترين مبلغ ممكن در خواست ميكنن.

۲۳- پول رو ميگيرن.

۲۴- برميگردن به ماشين.

۲۵- آرايششون رو توي آينه عقب چك ميكنن.

۲۶- توي كيفشون دنبال سويچ ماشين ميگردن.

۲۷- استارت ميزنن.

۲۸- پنجاه متر ميرن جلو.

۲۹- ماشين رو نگه ميدارن.

۳۰- دوباره برميگردن جلوي بانك.

۳۱- از ماشين پياده ميشن.

۳۲- كارتشون رو از دستگاه عابر بانك بر ميدارن. (حواس نمي‌ذاره براي آدم)

۳۳- سوار ماشين ميشن.

۳۴- كارت رو پرت ميكنن روي صندلي كنار راننده.

۳۵- احتمالاً يه نگاهي هم به موهاشون ميندازن.

۳۶- ميندازن توي خيابون اشتباه.

۳۷- برميگردن.

۳۸- ميندازن توي خيابون درست.

۳۹- پنج كيلومتر ميرن جلو.

۴۰- ترمز دستي رو آزاد ميكنن. (ميگم چرا اينقدر يواش ميره)

دسته ها : مطالب طنز
X