منم زيبا
كه زيبا بنده ام را دوست ميدارم
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو ميگويد
ترا در بيكران دنياي تنهايان
رهايت من نخواهم كرد
رها كن غير من را آشتي كن با خداي خود
تو غير از من چه ميجويي؟
تو با هر كس به غير از من چه ميگويي؟
تو راه بندگي طي كن عزيزا من خدايي خوب ميدانم
تو دعوت كن مرا با خود به اشكي .يا خدايي ميهمانم كن
كه من چشمان اشك الوده ات را دوست ميدارم
طلب كن خالق خود را.بجو مارا تو خواهي يافت
كه عاشق ميشوي بر ما و عاشق ميشوم بر تو كه
وصل عاشق و معشوق هم،اهسته ميگويم، خدايي عالمي دارد
تويي زيباتر از خورشيد زيبايم.تويي والاترين مهمان دنيايم.
كه دنيا بي تو چيزي چون تورا كم داشت
وقتي تو را من افريدم بر خودم احسنت ميگفتم
مگر ايا كسي هم با خدايش قهر ميگردد؟
هزاران توبه ات را گرچه بشكستي.ببينم من تورا از درگهم راندم؟
كه ميترساندت از من؟رها كن ان خداي دور
آن نامهربان معبود.آن مخلوق خود را
اين منم پروردگار مهربانت.خالقت.اينك صدايم كن مرا.با قطره اشكي
به پيش اور دو دست خالي خودرا. با زبان بسته ات كاري ندارم
ليك غوغاي دل بشكسته ات را من شنيدم
غريب اين زمين خاكي ام.آيا عزيزم حاجتي داري؟
بگو جز من كس ديگر نميفهمد.به نجوايي صدايم كن.بدان اغوش من باز است
قسم بر عاشقان پاك با ايمان
قسم بر اسبهاي خسته در ميدان
تو را در بهترين اوقات اوردم
قسم بر عصر روشن ، تكيه كن بر من
قسم بر روز، هنگامي كه عالم را بگيرد نور
قسم بر اختران روشن اما دور، رهايت من نخواهم كرد
براي درك اغوشم,شروع كن,يك قدم با تو
تمام گامهاي مانده اش با من
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو ميگويد
ترا در بيكران دنياي تنهايان.رهايت من نخواهم كرد
سهراب سپهري

دسته ها : مطالب جالب
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391 19:55
X