دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 13503
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

خودآزمایی درس ششم (نگارش تشریحی) ص 48

3-   اگر گوینده و نویسنده به صحت مطلبی اطمینان نداشته باشند نباید آن را بیان کنند . در کتاب فعل با نهاد مطابقت  ندارد .

 جمله نیاز به ویرایش نداشت  .   فعل با نهاد مطابقت دارد .(هردو مفرد است )

درصورتی که گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته باشد ، اعتماد مردم را ازدست می دهیم .درجمله اول فعل با نهاد مطابقت ندارد .   

این مسئله در شورای دبیرستان مطرح شدو مورد بررسی قرار گرفت (شد ، بدون قرینه حذف شده است )

جمله  نیاز به ویرایش ندارد. -  بامدادان : زمان                       شادان : قید                        کندوان : مکان

     سپاهان : مکان                        پاییزان : زمان                      گیاهان ، و سواران و مردان : «ان» علامت جمع است .

فعالیت 1 ، ص 49

فعل

شخص

زمان

گذر

معلوم یامجهول

وجه

نمی خواندند

سوم شخص جمع

ماضی استمراری

گذرابه مفعول

معلوم

اخباری

می نشاندیم

اول شخص جمع

ماضی استمراری

گذرای سببی به مفعول

معلوم

اخباری

دوخته نمی شد

سوم شخص مفرد

ماضی استمراری

ناگذر ( معلوم این فعل گذرا است )

مجهول

اخباری

بیایند

سوم شخص جمع

مضارع التزامی

ناگذر

معلوم

التزامی

داشتند می آمدند

سوم شخص جمع

ماضی مستمر

ناگذر

معلوم

اخباری

فعالیت 2 ،ص 52

پخت : او را پختند. (آماده کردند )                                                               از گرما پختم. ( خیلی گرمم شد)

 او خیال تازه ای پخت .( او فکر تازه ای در سر پروراند )                              میوه پخت .( رسید )

  او در این کار کاملاً پخته شده است .( تجربه کسب کرده است )                مادر غذا را پخت .( طبخ کرد)

اوچنان هوسی در دل پخت . ( میل به هوس را به دل راه داد.)

دوخت : چشم به دردوخت .(خیره شد)                                                         دهانش را دوختند .(بستند) 

خودش  برید و خودش دوخت .( مطابق میل خود کاری را انجام داد )           لباس را دوخت ( به هم وصل کرد )                                                         

  او را با تیر به درخت دوخت.(چسبانید)

 فعالیت 3 ، ص 53

 ساده

معنی

پیشوندی

معنی

 

یافتن

پیدا کردن

بازیافتن

پیداکردن ، چیزی به آسانی به دست آوردن

تفاوت معنایی دارد[1]

آمدن

آمدن

برآمدن

بالا آمدن ، طلوع کردن

تفاوت معنایی دارد

گردانیدن

نمود، چرخاندن

بازگردانیدن

مراجعت دادن ، پس فرستادن

تفاوت معنایی دارد

گذشتن

عبورکرد، صرف نظر کردن

درگذشتن

مًردن

تفاوت معنایی دارد

فرستادن

ارسال کردن

بازفرستادن

پس دادن

تفاوت معنایی دارد

آسودن

آرام گرفتن ، آرمیدن ، استراحت کردن

برآسودن

آرام گرفتن ، استراحت کردن ، آسایش یافتن

تفاوت معنایی ندارد

گماشتن

کسی را به کاری منصوب کردن

برگماشتن

منصوب کردن ، وکیل کردن

تفاوت معنایی ندارد

گرفتن

پذیرفتن ، اخذ کردن

فراگرفتن

آموختن ، احاطه کردن

تفاوت معنایی دارد

داشتن

دارا بودن

واداشتن

وادارکردن

تفاوت معنایی دارد

 

   خودآزمایی ، درس هفتم (گروه فعلی) ، ص 55

1- علی ، دوستم را با اتوبوس به ییلاق بْرد و یک هفته او را در آن جا گذاشت .

-                      سال گذشته که دوستان او را به کوهنوردی برده بودند، سنگ بزرگی را از کوه غلتاندند و به درّه انداختند.

2-

مصدر ساده

پیشوندی

 

مصدر ساده

پیشوندی

خوردن

برخوردن /فروخوردن

ریختن

فرو ریختن

داشتن

برداشتن / بازداشتن / واداشتن

گرداندن

بازگردان / برگرداندن

چیدن

برچیدن

خواندن

فراخواندن / بازخواندن /فروخواندن

گشتن

برگشتن/ بازگشتن

دادن

سردادن / فرو دادن

آشفتن

برآشفتن

غلتیدن

فرو غلتیدن / در غلتیدن

انگیختن

برانگیختن

کشیدن

درکشیدن /برکشیدن /بازکشیدن / فروکشیدن

بستن

فروبستن/ بربستن

ماندن

درماندن / فروماندن / واماندن / بازماندن

گرفتن

درگرفتن/ فراگرفتن / فروگرفتن / برگرفتن / بازگرفتن /درگرفتن / واگرفتن

خواستن

بازخواستن / درخواستن

 

گذاشتن

واگذاشتن/ فروگذاشتن

بردن

فروبردن

رسیدن

فرارسیدن / دررسیدن

خوردن:           - خورد: او غذا خورد .   3 جزئی مفعولی        - برخورد : ما در راه به هم برخوردیم . 3 جزئی متممی

- فروخورد : او خشم خود را فرو خورد .  3 جزئی مفعو لی   

داشتن :       - داشت: من چند کتاب داشتم .   3 جزئی مفعولی

- برداشت: او کتاب را برداشت . 3 جزئی مفعولی

- واداشت : او مرا به این کار واداشت . ( وادار کرد )    4 جزئی مفعولی ، متممی

- بازداشت : او مرا از این کار بازداشت (منع کرد). 4 جزئی مفعولی ، متممی

چیدن :           - چید: او میوه ها را از درخت چید. 3 جزئی مفعولی

- برچید: دست فروش بساطش را برچید.(جمع کرد) 3 جزئی مفعولی

گشتن :          - گشت : او تمام خیابان راگشت . 3 جزئی مفعولی

- برگشت : او دیروز ازمسافرت برگشت. (آمد) 2 جزئی

آشفتن : - آشفت : پدر ازحرکات او آشفت . ( غضبناک شد)  3 جزئی

- برآشفت : او از سخنان من برآشفت. (غضبناک شد)  3 جزئی

بستن :   - بست : در اتاق را بست . 3 جزئی مفعولی      - بربست : او بار خود را بربست . 3جزئی مفعولی

- فروبست : اوچشمش را فروبست . 3 جزئی مفعولی      رسیدن :   - رسید : فریده به خانه رسید . 2 جزئی

- فرارسید : فصل زمستان فرارسید.   2 جزئی                              - در رسید: یکدفعه او دررسید . (آمد)   2 جزئی

گرفتن :    - گرفت : او هدیه را ازمن گرفت . (پذیرفت )  ←  4 جزئی مفعولی متممی

-                      برگرفت : کلاغ پنیر را برگرفت و رفت. (برداشت) 3 جزئی مفعولی 

-                      او مطلب را از کتاب گلستان برگرفت . (اقتباس کرد) 4 جزئی مفعولی - متممی

- درگرفت : جنگ درگرفت . (آغازشد) 2 جزئی

-                      فراگرفت : زهرا درس رااز معلّم فراگرفت .( آموخت ) 4 جزئی مفعولی - متممی

-                       آب همه جا را فراگرفت . (احاطه کرد ) 3 جزئی مفعولی

-                      فروگرفت : اورا فروگرفتند. (بازداشت کردند) 3 جزئی مفعولی

       باز گرفت : کودک را از شیر باز گرفت . 4 جزئی مفعولی - متممی

-                      واگرفت :‌  او بیماری را از او واگرفت . ‍ 4 جزئی مفعولی متممی  

  در گرفت :  ناگهان باران شدیدی در گرفت . ( شروع شد ) 2  جزئی

بردن :     - برد: فریبا بچه را به مدرسه برد.   3 جزئی مفعولی     

- فروبرد: او سرش را در آب فرو برد. 4 جزئی مفعولی ، متممی

ریختن :    - ریخت : آب بر زمین ریخت .  2 جزئی            - فرو ریخت : باران از آسمان فرو ریخت . 2 جزئی

گرداندن :      - گرداند: باران هوا را سرد گرداند. 4 جزئی مفعولی ، مسندی

- برگرداند: او کتاب را برگرداند. 3 جزئی مفعولی         - بازگرداند: او هدیه را بازگرداند.( پس داد) 3 جزئی مفعولی

خواندن :    - خواند: او کتاب را خواند . 3 جزئی مفعولی

- فراخواند : مدیر دانش آموز را فراخواند. ( احضار کرد )  3 جزئی مفعولی

- فروخواند : او سخن را به گوشش فرو خواند .( بدو فهماند )  ← 4 جزئی مفعولی - متممی

دادن :     داد : مادر بچه را غذا داد. 4 جزئی دومفعولی         مادر غذا را به بچه داد . 4 جزئی مفعولی ـ متممی

- فروداد: اولقمه را فروداد . 3 جزئی مفعولی

غلتیدن :    - غلتید : سنگ از کوه  غلتید.( افتاد)  ← 2 جزئی      - فرو غلتید : سنگی از کوه فرو غلتید. (به پایین افتاد)‌   2 جزئی

کشیدن :   -کشید : او دستم را کشید . 3 جزئی مفعولی

-درکشید : طناب را درکشید . ( پایین کشید) 2 جزئی مفعولی  / او دم در کشید  ( سکوت کرد )   2 جزئی

-           برکشید : او خود را برکشید . ( ترقی داد)  ←  3 جزئی مفعولی    اوسطل را از چاه برکشید. ( بیرون کشید ) 3 جزئی مفعولی

- فرو کشید : او را از بالای دیوار فروکشید . 3 جزئی مفعولی

ماندن :  - ماند : فاطمه در خانه ماند . 2 جزئی

- فروماند : ماه از جمال محمد( ص )  فروماند . ( متحیر شد ) 3 جزئی متممی

- درماند : خسرو از جواب دادن درماند . (عاجز شد)  ← 3 جزئی متممی

- بازماند : او از ادامه راه باز ماند . ( خسته شد ، عقب افتاد ، عقب ماند ) 3 جزئی متممی

خواستن :    - خواست : علی از من کتاب خواست . 3 جزئی مفعولی

-                      درخواست و باز خواست : در زبان معیار به صورت فعل پیشوندی کاربرد ندارد و معمولاً در معنی مصدری به کار می رود . درخواست او مثل درخواست او منطقی نبود .           3-      استجاری ( اجاره ای )              احسنت                   مسح

خود آزمایی درس هشتم (زندگی نامه نویسی) ، ص 63

2- بیان غیر مستقیم به شیوه ی داستانی یا رمان گونه بااستفاده از گونه ی ادبی

3- چون بن مضارع همه ی این فعل ها  یک تکواژ آزاد است .

آموختن : آموز/ آویختن : آویز/ افزودن : افزا/ آلودن : آلا/ بخشیدن : بخش / پرداختن : پرداز / پیوستن : پیوند / سپردن : الف )سپر : طی کردن ، ب )سپار:  سفارش کردن / فروختن : فروش / گفتن : گو / دویدن : دو


دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387
X