تمام سنگها را منها کنید از کوه..........
چه می ماند؟....جز لاشه ی یک اندوه......
من کوه بودم....
مرا منها کردند....

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X