آنقدر بر کشتی عشقت نشینم روز و شب

یا به عشقت می رسم یا غرق دریا می شوم


دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X