شقايق

سلام..زندگي دو چهره بيشتر نداره :يا به بازيت ميگيره،يا به بازيش ميگيري ..پس انتخاب با توست..

تولد

" پشت هر كوه بلند،سبزه زاريست پر از ياد خدا،

 

و در آن باغ كسي مي خواند: كه خدا هست،دگر غصه چرا؟!

آرزو دارم:

خورشيد رهايت نكند،

غم صدايت نكند،

ظلمت شام،سياهت نكند،

و تو را از غم آنكس كه غمش در دل توست

حضرت دوسث جدايت نكند."

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (4) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


X