شقايق

سلام..زندگي دو چهره بيشتر نداره :يا به بازيت ميگيره،يا به بازيش ميگيري ..پس انتخاب با توست..

كمك

خدايا!اي مونس قلب خسته و پناه دل شكسته واميدنيمه شبم ميخواهم اينك كه سجاده ام براي رازو نيازبه سويت باز است،عاجزانه دست به دامن نيلوفرينت شوم تادستهاي منو وعشقم را باهم پيوندبزني ،نه دستهاي عاشقم را دست غريبه ها بگذاري،خدايا پناه عشقم باش باهمه ي وجودبه توميسپارم. به من و او كمك كن


[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (5) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


X