در زبان شیرین فارسی مثل است که می گویند " آدمی فربه شود از راه گوش" زیرا انسان از طریق شنیدن گفتار دیگران ، مطالب سودمند را فرا می گیرد و از نظر عقلی برهمه دانشها تسلط دارد و اکثر دانستینهای آدمی از طریق این حس شنوایی حاصل می شود با توجه به اینکه نقص شنوایی بر نعمت تکلم نیز صدمهمی زند و قدرت بیان رااز انسان می گیرد. این حس مهم بشری بیشتر آشکار میشود وکمتر کسی از ارزش واقعی آن آگاه است اما ناشنوایان ارزش واقعی شنوایی و تکلم را خبری می دانند. هدف کلی این پژوهش مطالعه رسانه های تصویر ودیداری (برنامه های تلویزیونی همراه با رابط و زیرنویس) و مقایسه باجنبه های تصویری سایر رسانه ها است.

 دسته ها : اجتماعی
پنج شنبه دهم 5 1387
X