گرچه تفسیر زبان روشنگر است

لیک عشق بی زبان روشن تر است

 

پس زبان محرمان خود دیگر است

همدلی از همزبانی بهتر است

 

(مولوی)
دسته ها : شعر
شنبه دوم 6 1387
X