کتاب ناشنوا مثل من (تامس اسپردلی)داستان مبارزه یک خانواده برای درهم شکستن سد سکوت  

به همه دوستان عزیز توصیه میکنم حتما کتابش را بخوانید بخصوصا پدرومادر شنوا که فرزند ناشنوا دارند. کتاب بسیار قشنگ و خواندنش واقعا ارزش دارد.

قسمتی ازکتاب...تام و لوئیز،  لین دختر خود تقریبا 4 ساله را مجبور کردند که لبخوانی یاد بگیرد وحرف بزند. تا یکروز تام به لوئیز می گوید می خواستم بدونم که دنیای سکوت چیست؟ و به لین چه می گذرد. از لوئیز خواست که جمله ای را بدون صدا بگوید تا من ببینم چگونه میتوانم آن را لبخوانی کنم لوئیز جمله را گفت و تام توانست این کلمات را لبخوانی کند : فردا - لین - بروس - مدرسه ولی نتوانست رابطه کلمات را با یکدیگر بفهمد تامفهمومی از آنجه را که لوئیز گفته بود بدست می آورد . دوباره لوئیز همراه با صدای کلمات جمله خود راتکرار کرد: فردا که بروس به مدرسه رفت من لین را با خودم به خرید می برم. تام هزاران بار هر یک از کلمات این جمله را روی لبهای لوئیز دیده بود و شنیده بود ومعنی آنها را میدانست ولی با این همه نتوانست تمام انها را از لبخوانی متوجه شود.  

لوئیز به تام گفت اخبار آخر شب تلویزیون را بدون صدا تماشا کنیم.

اخبار شروع شده نگاهیشان خود را دقیقا روی لبهای گوینده متمرکز گردند شهر - تاخیر - ویتنام - ایستگاه - شیکاگو...

تام میگفت کاملا" کیج و منگ شده بودم اکثر کلمات روی لبهای گوینده اخبار مشخص نبود و اخبار تمام شد بدون انکه من فهمیده باشم. موضوع چه بود خیلی وحشتناک بود.

لوئیز : تام ، فکرش را بکن لین حتی نمیدانداین کلمات چه هستند وچه معنای دارند لین که گنجینه لغوی ندارد فکرش را بکن مثل این است که کسی در تلویزیون زبان چینی صبحت کند بعد من و توصدای تلویزیون را ببندیم و بعد بخواهیم از حرکات لبهای اوبفهمیم چه میگوید. آیا قبل از اینکه من و تو زبان چینی را بیاموزیم اصلا امکاندارد کهحتی شکل یک کلمه چینی را روی لب گوینده تشخیص  بدهیم؟ به هر صورت لبخوانی تمام کلمات کار هر کسی نیست. واقعا باید شخص یک استعداد فوق طبیعی داشته باشد و من فکر نمیکنم لین بتواند از عهده چنین کار شاقی برآید....


دسته ها : معرفی کتاب
پنج شنبه دهم 5 1387
X