تغيير عنوان (title) پنجره هاي برنامه هاي ويندوز

آيا مي دانيد كه عنوان (title) برنامه هاي ويندوز را مي توان تغيير داد؟ مثلا مي توانيد عنوان پنجره هاي برنامه هايي مانند Outlook Express، IE و Windows Media Plater را عوض كرده و آنها را با اسامي دلخواه خودتان جايگزين كنيد. در اين قسمت روش عوض كردن عنوان پنجره OE(مخفف Outlook Express ) و Media Plater را توضيح مي دهيم. براي عوض كردن عنوان پنجره OE پس از اجراي برنامه RegEdit كليد HKEY-CURRENT-USER\Identities\{hex number}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0 را باز كنيد. سپس داخل اين كليد متغييري به نام Window Title (بدون فاصله ) و از نوع رشته اي درست كنيد. مقدار اين متغيير هر چه كه باشد از اين پس برنامه OE آن را بالاي پنجره خود نشان خواهد داد . براي برنامه Media Player كليد رجيستري مربوط عبارت است از: HKEY-CURRENT-USER\ Software\Policies\Microsoft داخل اين كليد بايد كليد ديگري به نام Windows Media Plater وجود داشته باشد . اگر كليدي به اين اسم وجود نداشته باشد مي توانيد آن را ايجاد كنيد. پس از ايجاد اين كليد متغييري از نوع رشته اي به وجود آورده و اسم آن آن را هم Title Bar بگذاريد. حال هر عبارتي را كه بخواهيد روي پنجره Media Plater نشان داده شود بعنوان مقدار اين متغيير رشته اي را ذكر كنيد. پس از بستن برنامه RegEdit متوجه خواهيد شد كه Media Plater عبارت مورد نظر شما را در Title Bar خود نشان مي دهد. البته بين Media Platerو ساير برنامه هاي ويندوز نظير IE و OE در اين زمينه تفاوت كوچكي دارد بدين معني كه Media Plater به جاي نمايش خود متن تعريف شده ، پيشوند:. Provided by را نيز به آن اضافه كرده و سپس متن حاصل شده را بعنوان تيتر پنجره نمايش مي دهد.


دسته ها :
سه شنبه بیستم 4 1385
X