دسته
علمي
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4792
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
GraphistThem267

ساده ترين نوع انشاانشاي توصيفي است .دراين نوع انشادانش آموزچيزهايي راكه دراطراف خودمي بينديامي شنودويابه طريقي ازحواس مختلف خوددرك مي كندوصف وتعريف مي نمايد.

2-گزارش نويسي

3-انشاي نقلي: اين نوع انشادربيان سرگذشت انسان ياحيوان ياچيزي ديگرياست .

4-برگرداندن شعربه زبان ساده ونثرامروزي

5- انشاي تخيلي: اين انشامحصول ذهن وساخته وپرداخته اي افكاردانش آموزان است درحقيقت وصف وبيان صورت ذهني است كه اوبراي خودگمان كرده وغالباً اساس خارجي ندارد

6-خلاصه نويسي

7-نامه نويسي

8-خاطره نويسي

9-انشاي تحقيقي يااستدلالي 

موضوع اين نوع انشابحث وتحقيق درباره ي مسائل عقلي است ازقبيل مسائل تاريخي علمي اجتماعي وادبي و..

10-روزنامه ديواري

يك نوع انشاي گروهي«روزنامه ديواري است كه براي بروزاستعدادهاي گوناگون دانش آموزان درنويسندگي فرصت مناسبي است .

چه عواملي نبوغ فكري دانش آموزان رادرگفتارونوشتارتقويت مي كند؟

1-خانواده

خانواده اولين ومهمترين بسترتقويت نبوغ فكري دانش آموزان است طرزصحبت نوع تغذيه سلامت جسماني ورواني وآرامش خاطرخودداري ازسختيهاي فشاردرخانه تشويق وتنبيه نامناسب ،همه دررفتاردانش اموزان اثرمي گذارد.

2-مدرسه:

دانش آموزان درمدرسه احساس آزادي بيشتري براي بيان افكاروعقايدمي كنندبه وظايف خودآشنامي شوندودراين كانون باصفاتجربه به كسب مي كنند،بادوستان خودارتباط برقرارمي كنندوبرخورداحترام آميز،مديرومعلم و..درنوع رفتارآنهاتأثيرمي گذارد.

3-معلم

معلم بايدباايجادشرايط مناسب ومحيط مساعدبراي توسعه قوه ي كلام وپرورش مهارت نوشتاري شمابكوشد.دردرجه ي اول خودناطقي تواناباشد،درست وشيرين سخن بگويدوبنگاردوآنچه راكه مي گويدعمل كند.

4-اجتماع

جامعه ي اسلامي وظيفه داردكه ازطريق تماس دانش آموزان باكتابهاي گوناگون علمي وادبي شعله هاي علم رادروجودشان فروزان كندتابافرهنگ ارزشمنداسلامي آشناشوندونقش پيامبران بزرگ رادرزنده كردن تمدن اسلامي بفهمند.

5- كتاب

6- جمع آوري اطلاعات

دانش آموزان مي توانندازطريق گوناگون كسب اطلاعات كنندومهارت گفتارونوشتارشان راتقويت كنند.اين اطلاعات عبارتنداز: الف)آشنايي باقران وحفظ آيات وسوره هاي قرآن واحاديث پيامبران وامامان

ب)آشنايي بارسانه هاي گروهي مثل راديو، تلويزيون، مطبوعات .

7-خوددانش آموز

8-نقش تصاويردرنبوغ گفتارونوشتار

درآموزش نوين انشاديدن وبرداشت تصاويرنقش ارزشمندي درخلاقيت ذهن دانش آموزان درمهارت كلامي ونوشتاري دارد

دانش بامشاهده ي دقيق تصاويرمي تواننداحساسات دروني خودرادرقالب كلمات زيباودلنشين بيان كنند.اين تصاويرياقابل لمس وديدن هستندمثل باغ، كوه، جنگل، ...ياتصاويري كه دركتاب گنجانده شده است وآنهاتجسمي ازاين تصاويردرذهن خوددارند.

درپايان بايدبگويم كه انشادرسي است كه بانبوغ وخلاقيت سروكارداردوبه تمام دروس دانش آموزان مربوط مي شودونبايدازكنارآن به آساني عبوركرد.انشاخلاقيت مهارتي است ونقس معلم درشكوفايي خلاقيت دانش آموزان بسيارارزشمنداست ان شاءالله كه ساعت درس انشاراجدي بگيريم وباايجادنشاط وبازي باكلمات وداستان گويي ومأنوس كردن دانش آموزان باكتاب وكتابخواني كلاسي پربارداشته باشيم .

اميدواريم روزي فرارسدكه درهركلاسي ودرهرمدرسه اي ودرهرخانه اي شاهديك كتابخانه ي زيباودانش آموزان اديب باشيم

 نويسنده :مريم  رشيدي نقل از  سايت انجمن معلمان انشا


دسته ها : انواع انشا
شنبه بیست و ششم 1 1391 16:25
X