دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 265615
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

 زاینده رود

اززاینده روددر طول تاریخ درکتب مختلف بانامهای متفاوتی ازجمله:زندرود،زرن رود، زرینه رود،زنده رود وزاینده رودیادشده است.بعضی نوشته انداز آنجاکه این رودخــــانه از سرچشمه تامصب خودزایش می کند،وجه تسمیة آن به زاینده رودازهمین جهت است.ابــن رُسته در«العلاق النفسیه»رودخانة اصفهان رازرین رودمی نامدوابن حوقل بغدادی درتوصـیف ایالات جبال درقرن چهارم، آنجاکه ازاصفهان صحبت می کندنام رودخانه رانهرزرنرود ذکـر می کند مورخ مشهوراسلامی،حمزة اصفهانی درقرن چهارم نام رودخانه اصفهان رازرین رود می نویسد.

مهمترین رودخانه ای که درمرکزفلات ایران جاری است زاینده روداست.این رودخانه که ازجبهة شمال شـــــرقی زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد، ازغرب به شرق تاباتلاق گاوخونی جریان دارد.

زاینده رودازچشمـه هاو رودخانه های متعددی درتنگ گزی ودهستان شوراب سرچشمه می گیردکه مهمترین آنهاعبارتنداز:چشمه دیمه،آب زری،چـــــمِ در،آب خوربه ونعل اِشکنان.مجموعة این آبهادرتنگ گزی زاینده رودراتشکیل می دهد،امایک شعبة مهم دیگری باالحاق آب کوهرنگ توسط تونلهای کوهرنگ به ابتدای زاینده روداضافه میشود که آب زاینده رودرابه میزان قابل توجهی افزایش می دهد.


دسته ها : اصفهان شناسی
چهارشنبه 18 10 1387
X