دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 265238
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

 میزان بارندگی

دراصفهان بارندگی عمــدتاً درزمستان است ودرپاییز وبهاربه نُدرت بارندگی می شود. اگردرموقع بهارابرهایی درآسمـان ظاهرشودبا بادهایی که دراین فصل می وزدپراکنده شده و مانع بارندگی می شود.میزان بارندگی سالیانة اصفهان زیادنیست ومتوسط نزولات جوی که از آبان تااواخراردیبهشت دراین شـهرمی باردبین100تا150میلی متربیشتر نیست.بعضی سال هااز 30 تا40 میلی مترهم تجاوزنمی کندوبرروی هم خشکسالی بیش ازسالهای مرطوبی است.اتفاق افتاده که چندســال متوالی حتی یک برف هم در فصل زمستان نباریده،درصورتی که دریک سال استثنائی چهــل روزمتوالی آسمان این شهرابری بوده وبرف های سنگین باریده است.اما میزان بارندگی درارتفاعات مغرب اصـــفهان که سرچشمة زاینده روداست خیلی بیشتراست. زردکوه وکوهرنگ وسایرکوههای بختیـاری معمولاً ازبرف پوشیده می شودواین کوههامنبع اصلی آب وسرچشمة رودخانة زاینده روداست.


دسته ها : اصفهان شناسی
چهارشنبه 18 10 1387
X