دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 265309
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

 ناهمواریها

استان اصفهـــان که درمرکز فلات ایران واقع شده است به علّت گستردگی طول آن دارای بخشهای متعددجلگه ای وکوهستانــی می باشد.درمغرب وجنوب غربی استان اصفهان، رشته کوههــای زاگرس ازشمال غربی کشیده شده است.مهم ترین کوههــای ناحیة غربی، ارتفاعات فریدن است که بلندترین قلة آن شاهان کوه 4040مترارتفاع دارد.شهراصفهان راکه درجلگة سبزوخرم زاینده رودواقع است ارتفاعاتی به شرح زیراحاطه کرده است:

1)کوههای غربی:

        معروف ترین این ارتفاعات که درغرب اصفــهان وشمـال خمینی شهربه طرف نجف آبادکشیده شده اند؛کوههای سیدمحمدبا ارتفاع2450مترومحمودآباد باارتفاع2100مترمی باشد. درجنوب این ارتفاعات ودرکنارة شمالی زاینده رود،کوه منفردآتشگـاه باارتفاع1670مترواقع است که آتشکده ای ازدوران قبل ازاسلام برفرازآن قراردارد.

2)ارتفاعات شرقی:

        درجهت شرقی اصفهان، چهارتودة کوهستانی وجوددارد که مهــم ترین آنهاکوههای حمام،سِن بندی وکوه جنوبی گورت است که حداکثرارتفاع آنها2020مترمی باشد.

 

3)کوههای جنوبی:        درجنوب شهراصفهـــان، چهارتودة کوهستانی وجودداردکه مهم ترین ونزدیک ترین آنهابه شهراصفهــان کوه صفه اسـت که2240متر ارتفاع دارد.درجنوب کوه صفه رشته کوه شاه کوه ازغرب به شرق کشیده شده است که بلندترین قلة آن به نام کلاه قاضــی درجنوب شرقی ودرشرق گردنة لاشتر2530مترارتفاع دارد.

درمیان کوههای اطراف اصفهان، کوه صفه به دلیل موقعیت تاریخی وجغرافیایی آن ازاهمیت بیشتری برخورداراست.این کوه که به علت نزدیکی به شهـــرودارابودن چشمه های آب بر زیبایی طبیعی شهرافزوده است؛درادوارتــاریخی مختلف موردتوجه بیشتـرویژه ای قرارداشته است. درحال حاضردردامنة این کوه،پارک کوهستانی مصفایی ایجادنموده اندکه به دوچشمة درویش وپاچنارکه نام تاریخی تخت سلیمان برای آن زیبنده تراست منتهی می شود.


دسته ها : اصفهان شناسی
سه شنبه 17 10 1387
X