دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 144274
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

خانم‌هاوآقایون درشرایط مختلف چه می‌کنند؟

هنگام عبورازخیابان

خانمها

سمت راست رانگاه می‌کنند.سمت چپ رانگاه می‌کنند.ازخیابان ردمی‌شونند.

آقایون

سمت راست رانگاه می‌کنند،ماشین می‌آید.

فاصله ماشین باخودشان رااندازه می‌گیرند.

چون همگی راننده‌های قابلی هستندباسرعت ازخیابان ردمی‌شوند.

راننده به شدت ترمزمی‌کند.

مرتیکه مگه کوری؟!!(راننده می‌گوید)

درحالی که ازروی میله‌های وسط خیابان می‌پردمی‌گوید:کورخودتی گاری چی!!بدون اینکه سمت چپ رانگاه کندمی‌دودآن سمت خیابان.هنوزهم صدای بوق ماشین‌هایی که به خاطراین آقاترمزکرده‌اندبه گوش می‌رسد

.هنگام رانندگی

خانمها

بنزین راچک می‌کنند.

روغن ماشین راچک می‌کنند.

ترمزدستی راپایین می‌کشند.

باسرعت مطمئنه حرکت می‌کنند!!

پشت چراغ خطرهامی‌ایستند.به عابرپیاده احترام می‌گذارند.

آقایون

وسط راه بنزین تمام می‌کنند.

وقتی دودازلاستیک هایشان بلندشدبه یادمی‌آورندکه ترمزدستی رانکشیده‌اند.

چراغ خطررامهمترین معضل اتلاف وقت وعمرمی‌دانند.

عابرپیاده موجودی مزاحم ومختل کننده عبورومروراست.

وازهمه مهمتر:بوق مهمترین اختراع بشربعدازبرق به حساب می‌آید

.هنگام صرف غذا

خانمها

مرتب پشت میزمی‌نشینند.

مقدارکمی غذامی‌کشند.

به آرامی غذامی‌خورند.

تنهانوک قاشق رادردهان می‌گذارند.

آقایون

تاجایی که بشقاب جاداردغذامی‌کشند.

به سرعت غذارامی‌بلعند،درحالی که قاشق راتادسته دردهان می‌کنند.

صدای برخوردقاشق بادندانهایشان موسیقی گوش نوازی است.

بعدازدوبارپرکردن بشقاب،بالأخره کمی سیرمی‌شوند

.هنگام میهمانی رفتن

خانمها

لباس نومی‌خرند.

به دقت حمام می‌کنند.

لباس هایشان رااتومی‌کنند.

بادقت آرایش می‌کنند.

بهترین عطررااستفاده می‌کنند.

به دقت خودرادرآینه نگاه می‌کنند.

وبالأخره رضایت می‌دهندکه خوشگلند!!

آقایون

ازیک ساعت قبل حاضرندوالآن برروی مبل خوابشان برده

.بعدازیک روزخسته کننده

خانمها

بعدازاینکه ظرفهاراشستند،آشپزخانه راطی می‌کشند.(فکرکنم این جمله درزمان فعلی دیگه کارآیی نداره!!)

غذای فردارادریخچال می‌گذارند.

چراغهاراخاموش می‌کنند.

کمی مطالعه می‌کنند.

می‌خوابند.

آقایون

بعدازاینکه شام خوردند،چای می‌خورند.

کمی باچشمهای خواب آلودتلویزیون رانگاه می‌کنند.

بعدازاینکه دوسه بارکنترل تلویزیون ازدستشان افتاد،تلویزیون راخاموش کرده وبه سمت رختخواب می‌روند.

بدون آنکه روتختی رابردارندمی‌خوابند.


دسته ها : فـُکـــاهی
پنج شنبه 3 11 1387
X