فکر میکنید یکی نه بنام امام حسین یا درلباس یک انسان معصوم،بلکه یک انسان عادی اهداف حسین در سر داشته باشه میتونه در این زمونه موفق باشه ؟ یا با دست خالی قیام کنه کسی کمک میکنه ؟


دسته ها : دین و دنیا
جمعه سیزدهم 10 1387
X