اعتراف ميكنم دوران بچگيم هروقت يه فيلم خارجي ميديدم (اون موقع نميدونستم دوبله چيه) بعد اينكه تموم ميشد ميرفتم ساعتها تمرين ميكردم كه ببينم چجوري ميشه دهنتو وا كني حرف بزني ولي صدات چند ثانيه بعد بياد يا چجوري ميشه جمله رو بگيو دهنت رو ببندي ولي صدات همچنان تا چند ثانيه ادامه داشته باشه خلاصه پدر فككمو در مياوردم تا اينكه بعد از مدتي به اين فكر افتادم كه ايرانيا موهاشونو بيرون نميزازنكه پس اينا چجوري فيلم بازي ميكنن چرا پليس نميگيرتشون ؟؟؟ و سرانجام پس از روزها تفكر به اين نتيجه رسيدم كه اونا ايرانياي مقيم خارجن مخصوص رفتن اونجا فيلم بازي كنن بفرستن واسه ما :)))))


يه بار بچه كه بودم مهمون از شهرستان داشتيم اين مهمون صبح زود دشك و پتو ذو جمع كرده بود گذاشته كنار اتاق,منم پا شدم واسه اينكه مامانمو اذيت كنم رفتم لاي دشك خوابيدم بعدش خوابم برد!حالا مامانم اصلا نفهميده بود كه من. ٣بيدار شدم چه برسه به قايم شدن! بعدش رفته بود صدام كنه ديده بود نيستم كپ كرده بود!هيچي ديگه ساعت٢ بعد از ظهر بيدار شدم ديدم مامانم داره زار ميزنه همه همسايه ها هم دورس جمعن!
جاي همتون خالي كتك مفصلي خورديم!ايشالا قسمت همه بشه!


شنبه دوم 2 1391
X