شب كولر رو از سرما خاموش كردم !

داداشم ميگه سردت شده كه داري مي لرزي ؟

گفتم پـَـ نـَـ پـَـ رفتم رو ويبره ! نگران نباش بگير بخواب شارجم تموم ميشه ، منم مي خوابم !

 

دارم تو كوچه راه ميرم يه خانمه با ماشين رفت تو چاله آب پاشيد همه صورتم و لباسام خيس شد، وايساده ميگه واي خيس شديد ؟ پـَـ نـَـ پـَـ ديدم يه خانم محترمي مثل شما رانندگي ياد گرفته…اينا اشك شوقه

 

سر ظهر از مغازه داره پرسيدم :اين دور و برا رستوران هست؟

ميگه ميخواي غذا بخوري؟

پ نه پ ميخوام ببينم اگه ظرف كثيف دارن براشون بشورم!!

 

كلاغ اولي : غار

كلاغ دومي : غار ؟

كلاغ اولي : په نه په هتل ۵ ستاره !

دسته ها : شادي - پ ن پ
چهارشنبه سیم 1 1391
X