ساكنان دريا پس از مدتي صداي امواج را نميشنوند...چه تلخ است قصه عادت....


وقتي كسي نيست كه به او فكر كني به آسمان نگاه كن زيرادرآسمان كسى هست كه به توفكركند


اگر خداوند ؛ يك روز ارزوي انسان را براورده ميكرد من بي گمان دوباره ديدن تو را ارزو ميكردم و تو نيز هرگز نديدن مرا انگاه نميدانم براستي خداوند كداميك را مي پذيرفت


وقتي اومد نفهميدم!!!
وقتي كه بود نفهميدم!!!
همش مي‌گفت حواست باشه خيلي زود دير مي‌شه!!!
وقتي رفت تازه معني اين جمله رو فهميدم:
"ناگهان چه زود دير مي‌شود...!"


چه ساده بودم كه گمان ميكردم به دورم مي گردند ، كساني كه دورم ميزدند ...

دسته ها : پيامك دلتنگي
چهارشنبه سیم 1 1391
X