اگر شكستن قلب و غرور صدا داشت؛عاشقان سكوت شب را ويران ميكردند.


كنج اتاق،آرام نشسته ام.جواني ام چنگي به دل نمي زند.مادر،برخيز.كفش هايم را پاك كن،كيف و كتابم را بردار،مي خواهم به كودكي برگردم.


از همان اول قصه ي مارا لو دادند.....
يكي بود يكي نبود!


تنهاييم را به گردن هيچكس نمي اندازم ، گردن هيچكس تاب اين همه سنگيني را ندارد !


آدم ها تنها كه نباشند ، مي روند ...
تنها كه مي شوند ، برمي گردند ...
وقتي كه برگشتند تنها لايق يك جمله اند : "هِررررري


دسته ها :
چهارشنبه سیم 1 1391
X