غضنفر زن نداشته ، ميره محضر ماشين بفروشه
طلاقش ميدن !
هنوزم داره قسط مهريه ميده !


مسخره ترين سوالي كه ميشه از يكي پرسيد:
ميتونم بهت اعتماد كنم ؟!
در تاريخ حتي يك مورد هم جواب منفي ثبت نشده !


براي يك زن بيست سال طول مي كشد تا از پسرش مردي بسازد
اما يك زن ديگر ظرف بيست دقيقه او را خر مي كند !


معلم تاريخ : حكومت مغول ها از كجا تا كجا بود ؟
حيف نون : آقا مطمئن نيستم ولي فك كنم از صفحه ۱۵ تا ۲۶ !


اگر در سيزدهم فروردين شما همچنان مشغول ديد و بازديد هستيد
به اطلاعتون ميرسونم شما مشكوك به داشتن سرطان صله رحم هستيد !


تا حالا به اين فكر كردين ؟
چرا سيصد تومن ، سي تا صد تومني نميشه
ولي هشتصد تومن ، هشت تا صد تومني ميشه !؟


دسته ها : شادي - جوك
چهارشنبه سیم 1 1391
X