بهترین شمشیرزن  

جنگجویی از استـــادش پـرسیـد: بهترین شمــشیــر زن کیـست؟  اســتـــــادش پـــــاسـخ داد: بــــه دشــــت کـنـــار صــومــعـه بـرو.  ســــنــگـی آن جــاســت، بـــــه آن سـنـــــگ تــوهــــیـــن کــــن.  شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد.  اســتـــاد گــفــت: خـوب بــا شمـــشیـــرت بــه آن حمــلـــه کـــن.  شـاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند،  و اگــــر بـــــا دســــت هــــایــــم بـــــه آن حــــمــــلــــه کــــنــــم،  انگشتــانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارند.  مـن ایـن را نپــرسیـدم، پـرسیـدم بـهـتـریـن شمـشیــرزن کیـست؟  استـاد پـاسخ داد: بهترین شمشیر زن، به آن سنگ می مـاند،  بـــــی آن کــــه شـمــــشیـــرش را از غــلــاف بیـــرون بـکــشـــد،  نشــان می دهــد کـه هـیـچ کــس نمی تـوانـد بــر او غـلـبـه کـنـد.


دسته ها : حکایت
جمعه هشتم 9 1387
X