صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
GraphistThem238

هارپاگ: سردار و فرمانده بزرگ مادها در زمان آژي دهاك وي بعدها به خدمت كوروش بزرگ در آمد
- كوروش بزرگ: سردار بزرگ ايران كه پيش از رسيدن به پادشاهي سپاه پارس و ماد را فرماندهي مي كرد
- كريزانتاس پارسي: فرمانده سپرداران ايران در جنگ ماد با آشوريها
- آرتاباز: فرمانده پيادگان و سواران پارسي در جنگ با كلدانيها
- هاندامياس مادي: فرمانده پيادگان ماد در جنگ با كلدانيها
- ماداماس پارسي: فرمانده سواره نظام سنگينم اسلحه ايران در جنگ با كلدانيها
- آراسپ: از سرداران كوروش بزرگ در جنگ تمبره اين نبرد بين كرزوس شاه ليديه و كوروش بزرگ انجام شد
- آبرادات: از فرماندهان سپاه كوروش بزرگ در جنگ تمبره وي شاه شوش بود كه فرماندهي ارابه هاي داس دار را بر عهده داشت
- گبرياس: سپهسالار سپاه كوروش بزرگ در محاصره بابل
- گاداتاس: فرمانده سپاه كوروش بزرگ در محاصره نينوا
- داريوش بزرگ: فرمانده ارشد سپاه كمبوجيه همچنين فرمانده گارد سلطنتي پيش از رسيدن به پادشاهي بود
- واتيس: از فرماندهان ارتش ايران در زمان داريوش بزرگ
- آرتافرن: از فرماندهان ارتش ايران در زمان داريوش بزرگ
- مگابيز: فرمانده سپاه داريوش بزرگ در اروپا
- مردونيه: فرمانده سپاه داريوش بزرگ در يونان و آسياي صغير
- اتانس: فرمانده سپاه خشايارشاه
- تيگران: فرمانده سپاه خشايارشاه
- هيتاسپ: پسر داريوش از فرماندهان سپاه خشايارشاه
- هرماميتر: فرمانده سواره نظام سپاه ايران زمان خشايارشاه
- ثي ثه: فرمانده سواره نظام سپاه ايران زمان خشايارشاه
- آريا بيگنيس: از فرماندهان نيروي دريايي سپاه خشايارشاه در نبرد سالاميس كشته شد
- هخامنش: برادر خشايارشاه و فرمانده ناوگان نيروي دريايي در نبرد سالاميس كشته شد
- پركساس پس: از فرماندهان نيروي دريايي سپاه خشايارشاه
- بانو آرتميز: بزرگ بانوي ايران و از فرماندهان نيروي دريايي خشايارشاه در نبرد سالاميس
- ماسيست: از فرماندهان نيروي دريايي سپاه خشايارشاه
- تري تان تخم: از فرماندهان نيروي زميني ايران در نبرد سالاميس
- گرگيس: از فرماندهان نيروي زميني ايران در نبرد سالاميس
- سمردمنس: از فرماندهان نيروي زميني ايران در نبرد سالاميس
- مگابيز: فرمانده ناوگان بزرگ ايران در جنگ با آتن در زمان اردشير اول جنگي كه با صلح كالياس پايان يافت
- تيسافرن: فرمانده سواران ايران در زمان اردشير دوم
- ارن تاس: فرمانده نيروي زميني ايران در زمان اردشير دوم
- تيريداز: فرمانده نيروي دريايي ايران در زمان اردشير دوم
- سپيتردات: فرمانده سواره نظام ايران در زمان داريوش سوم
- آرسيت: فرمانده سواره نظام ايران در زمان داريوش سوم
- نبرزن: فرمانده سواره نظام ايران در زمان داريوش سوم در نبرد ايسوس
- آريوبرزن: سردار بزرگ داريوش سوم در نبرد گوگمل، در آستانه شكست ايران از اسكند با فداكاري و جانبازي با ياران اندك خود از پارسه دفاع نمود و كشته شد
- اربات: از فرماندهان سپاه داريوش سوم در نبرد گوگمل
- ارسي نس: از فرماندهان سپاه داريوش سوم در نبرد گوگمل
- فردات: از فرماندهان سپاه داريوش سوم در نبرد گوگمل
- مازه: از فرماندهان سپاه داريوش سوم در نبرد گوگمل
- بانو يوتاب: از فرماندهان سپاه ايران خواهر آريوبرزن كه در واپسين لحظات حكومت هخامنشي در كنار برادر خود و اندك مردان و زنان شجاع ايران از پارسه دفاع نمود و با هزاران زخم در بدن در راه ايران زمين جان خود را فدا كرد.
- تيرداديكم : براي آزاد كردن ايران از دست سلوكيان نبردهاي بسياري با سلوكوس دوم داشت
- اردوان يكم : جنگهاي بسياري با سلوكيان داشت او آمارد همدان ماد و نواحي زاگرس را گرفت
- سورنا: سپهسالار بزرگ ارتش ارد پادشاه اشكاني كه در نبرد حران فرمانده سواره نظام سبك اسلحه و سنگين اسلحه بود در اين جنگ سورنا با دلاوري بسيار كراسوس را شكست داد
- پاكر: پسر ارد ، شاهزاده ايران و از سرداران بزرگ جنگ حران در زمان اشكانيان
- شاپور: شاپور يكم فرزند اردشير شاهزاده ايران، از سرداران سپاه ساساني در جنگ عليه حاكم بحرين
- مهرنرسي: فرمانده سپاه بهرام گور در جنگ ايران و روم
- زرمهر: فرمانده سپاه ايران زمان بلاش ساساني در جنگ با هياطله
- سياوش: فرمانده سپاه قباد ساساني در جنگ با روم كه به مقام ارتشتاران سالار رسيد
- پيروز: سپهسالار ايران در جنگ نصيبين بين ايران و روم زمان قباد ساساني
- پي تي ياكس: فرمانده سپاه ايران در جنگ نصيبين
- بارسمان: فرمانده سپاه ايران در جنگ نصيبين
- آزارس: فرمانده سپاه ايران در جنگ با روم
- وهرز: فرمانده سپاه ايران در جنگ با اعراب زمان انوشيروان ساساني
- بهرام چوبين: فرمانده سواره نظام ايران زمان انوشيروان و سپهسالار سپاه هرمزد چهارم در جنگ با تركان
- يلان سينه: فرمانده ايران در جنگ با روم زمان هرمزد چهارم شاه ساساني
- ايزد گشنسب: فرمانده ايران در جنگ با روم زمان هرمزد چهارم شاه ساساني
- نرده گشنسب: فرمانده ايران در جنگ با روم زمان هرمزد چهارم شاه ساساني
- دينوري: فرمانده سپاه ايران زمان خسرو پرويز
- شاهين بهمن زادگان: فرمانده سپاه ايران زمان خسرو پرويز كه دژ نظامي بيزانس را تصرف كرد
- شهربراز: فرمانده سپاه ايران زمان خسرو پرويز فاتح انطاكيه دمشق و اورشليم و مصر
- گشنسب اسپاذ: فرمانده سپاه ايران در جنگ با سپاه روم
- رستم فرخزاد: فرمانده سپاه ايران در جنگ هاي سلاسل و جسر
- هرمزان: سپهسالار سپاه ايران در جنگ نهاوند با اعراب زمان ساسانيان
- مردانشاه ابروند: فرمانده سپاه ايران در جنگ با اعراب
- پيروزان: سردار ايران در جنگ با اعراب زمان ساسانيان
- موتا: فرمانده سپاه ايران اواخر زمان ساسانيان
- اسفنديار: برادر رستم فرخزاد و از فرماندهان زمان ساساني
- فرخان زيبندي: سردار ايران در ري زمان ساسانيان
دسته ها :
دوشنبه پانزدهم 3 1391
X