باسمه تعالی /مناجــات/ای ابر سترون زمانه  /               .اندوه بلند عاشقانه   /              .ای دلق هزار میخ صوفی  /          .ای روح سترگ عارفانه   /          .آتشکده ی صفای مؤ بد   /         .گلبانگ بلند عابدانه    /           .ای پیر خراب ِ سرزمینم  /           .بخشای به من مُی مّغانه    /          .مصلوب شدی به گفته ی حق /       .نامت به جهان شده فسانه    /       .ای چشم شرر فشان ساقی   /        .در خرمن من زده زبانه /               .ای لعل نگار می پرستان /                   .توصیف زبان شاعرانه   /                  .طالع تو بشو ز خاورانم    /                 .در دِه  تو نجات من شبانه  /               .   ای یارِ بلند سیم اندام    /                .اندر غم تو قدم کمانه   /                  .نیلوفر سبز آفرینش  /                     .دریای وسیع بی کرانه  /                   .باران خیال آسمانی   /                      .جنگل ز تو می زند جوانه  /              .ای خرمن وحشی بِنفشه   /                 .بگشوده تو زلف راهبانه  /                   .عشقم به زبان چو گفتنی بود   /             .گشتم به ملامتت نشانه    /.               .لبریز شده وجودم از عشق   /              .روحم شده پاک و صادقانه /         .ژولیده ی خاکیم نگه کن   /                   .کم زن تو به گُرده تازیانه  /                .از خود تو رهائیم ده اکنون  /              .دلــــــــــداده منـــــــم  تــــــو دلبــــرانـــه/.ای رُبّ جمیل شاد /خواران  /                 .باقی تو و دیگران بهانه                   .+++++++++++++++++++++ معلم بلاگ +++
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 5 1387
X