بسمه تعالی شماره 207 تاریخ 1/4/87 شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان ضمن تشکر از زحمات شمادر اخذ دعوت نامه سهام عدالت بازنشستگان گرگان و ثبت نام از آنان همانگونه که قبلا"نیزشفاها"تذکرداده شده و اکنون نیزبنا به نامه 3274-128 مورخ30/3/87 رئیس هیات مدیره سازمان اموراقتصادی ودارائی استان گلستان معلوم شد: "شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی حق دریافت وجوهی اضافه ترازمبلغ فوق الذکر (یکصدتومان)هنگام ثبت نام از مشمولین راندارند"خواهشمنداست ترتیبی اتخاذفرمائیدتامبلغ ده هزار ریال اضافه دریافتی از طریق حسابداری اداره آموزش و پرورش گرگان بحساب جاری پرداخت گنندگان واریزگردد. کانون بازنشستگان آموزش و پرورش گرگان رونوشت:-سازمان آموزش و پرورش استان گلستان -اداره آموزش و پرورش گرگان -اعضای کانون جهت اطلاع ++++++++++++ معلم بلاگ ++++++++++ بسمه تعالی پیامبراکرم(ص)میفرمایند:آغازکننده سلام ، از تکبر مبراست . ++++++++++ معلم بلاگ

 


دسته ها :
دوشنبه هفتم 5 1387
X