دسته ها :
شنبه بیست و هشتم 3 1390

+++ 

بسم الله الرحمن الرحیم

[دعای توسل]

[از هفته قبل در سه شنبه شب ها دعای توسل در مسجدامام علی(ع) گلستان بعداز نماز مغرب و عشاء برگزار شده است و از حضور مؤمنان و مؤمنات استقبال میگردد.]

http://emamalimosgu.tebyan.net/index.aspx

+++

+++

+++

دسته ها :
پنج شنبه اول 7 1389

+++ 

بسم الله الرحمن الرحیم

[دعای کمیل]

[از هفته قبل در پنجشنبه شب ها دعای کمیل در مسجدامام علی(ع) گلستان بعداز نماز مغرب و عشاء برگزار شده است و از حضور مؤمنان و مؤمنات استقبال میگردد.]

http://emamalimosgu.tebyan.net/index.aspx

+++

+++

+++

دسته ها :
پنج شنبه اول 7 1389

+++ 

بسم الله الرحمن الرحیم

[دعای ندبه]

[دعای کمیل از سال 74در منازل اعضای هیئت امام علی (ع) در صبحهای جمعه برگزارمیشد که با ساخت مسجدامام علی (ع) گرگان ؛ (باوجود نیمه تمام بودن ساختمان مسجد)از هفته قبل در صبحهای جمعه دعای ندبه در مسجدامام علی(ع) گرگان بعداز نماز صبح برگزار شده است و از حضور مؤمنان و مؤمنات استقبال میگردد.]

http://emamalimosgu.tebyan.net/index.aspx 

+++

+++

دسته ها :
پنج شنبه اول 7 1389

+++

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

+++

[قلب جایگاه قرآن است]

حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[خداوند قلبی راکه جایگاه قرآن باشد]

[عذاب نمیکند.]

+++

معلم بلاگ

+++

یا حی یا قیوم

[عیدفطر مبارک]

[یک ماه مهمانی خداوند متعال سرانجام

به پایان رسید و عید سعیدفطر فرارسید و ماه شوال آغاز گشت . ]

[عید خجسته فطر بر روزه داران مبارکباد]

[انشاءالله که به کمک خداوند بزرگ بتوانیم از آنچه که دراین ماه برای آخرت خویش ذخیره کرده ایم در تغییر رفتار خود در سایرماههای سال استفاده کنیم و بهره ای کامل از رمضان خویش ببریم.]

+++

معلم بلاگ

+++

+++

یاارحم الراحمین

[محکومیت جنایتکاران صهیونیست]

[حمله جنایتکاران را به غزه مظلوم محکوم نموده و از آزادگان جهان خواستار کمک و یاری به ستمدیدگان فلسطینی هستیم که رسول گرامی اسلام فرمودند

مَن اَصبَح وَ لَم یَهتِم َ به اُمور المُسلِمین

فلَیسَ به مُسلِم .

[هرکس که بیدار گردد و به امور مسلمانان نپردازد.مسلمان نیست.]

[پس ای آزادگان گیتی به یاری حق برخیزید و جهان را ظلم و شرک و کفر رهایی بخشید و حق را جانشین آن سازید که آمدن مهدی عزیز فاطمه(س) نزدیک است و یاری شما را می طلبد. ]

+++

معلم بلاگ +++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++ +++

یاارحم الراحمین

[پذیرش پوزش ]

 حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[اگر کسی پوزش حواست بهتراست که]

[بپذیرید:اگرچه دروغ یا راست بگوید.]

+++

معلم بلاگ

+++ +++

یاارحم الراحمین

[محکومیت هتک حرمت قرآن کریم ]

[معلم بلاگ: اهانت به قرآن کریم را ]

[شدیدا ً محکوم نموده و به عاملان و ]

[تحریک کنندگان استکبار گوش زد میکند]

[که: آیا دوست دارید که کتاب مقدس ]

[شما چنین شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]

[پس چرا کاری را که شما خود دوست ]

[نمیدارید برای دیگران ؛نیکو میپندارید ؛ ]

[به دیگران تهمت نزنید و به قرآن کریم ]

[و مقدس 5/1میلیارد مسلمان بی احترامی نکنید و عاملان این عمل زشت]

[را تحویل دهید تادر دادگاه اسلامی محاکمه و مجازات گردند تا پس از تحقیقات از آنان حقیقت آشکار گردد ]

[البته اگر خود شما در این عمل زشت]

[شریک نباشید مجرمان اهانت کننده به]

[قرآن را تحویل میدهید.]

[که اگر شریک مجرمان باشید از تحویل]

[مجرمان به پلیس بین اللمل و کشورها]

[ی اسلامی خودداری میکنیدکه تصورما]

همین است که شما دستتان در دست دشمنان قرآن است وگرنه پلیس شما نمی گذاشت که این عمل زشت را انجام دهند.انشاءالله که قرآن خود بحول و قوه الهی جوابتان را بدهد و خوار و نابودتان کند.چنانکه سپاه ابرهه را اصحاب فیل به امر خداوند قادر متعال چنین کردند. ]

+++

معلم بلاگ

+++ +++

بسم الله الرحمن الرحیم

+++

[قلب جایگاه قرآن است]

حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[خداوند قلبی راکه جایگاه قرآن باشد]

[عذاب نمیکند.]

+++

معلم بلاگ

+++

یا حی یا قیوم

[عیدفطر مبارک]

[یک ماه مهمانی خداوند متعال سرانجام

به پایان رسید و عید سعیدفطر فرارسید و ماه شوال آغاز گشت . ]

[عید خجسته فطر بر روزه داران مبارکباد]

[انشاءالله که به کمک خداوند بزرگ بتوانیم از آنچه که دراین ماه برای آخرت خویش ذخیره کرده ایم در تغییر رفتار خود در سایرماههای سال استفاده کنیم و بهره ای کامل از رمضان خویش ببریم.]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

[محکومیت جنایتکاران صهیونیست]

[حمله جنایتکاران را به غزه مظلوم محکوم نموده و از آزادگان جهان خواستار کمک و یاری به ستمدیدگان فلسطینی هستیم که رسول گرامی اسلام فرمودند

مَن اَصبَح وَ لَم یَهتِم َ به اُمور المُسلِمین

فلَیسَ به مُسلِم .

[هرکس که بیدار گردد و به امور مسلمانان نپردازد.مسلمان نیست.]

[پس ای آزادگان گیتی به یاری حق برخیزید و جهان را ظلم و شرک و کفر رهایی بخشید و حق را جانشین آن سازید که آمدن مهدی عزیز فاطمه(س) نزدیک است و یاری شما را می طلبد. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

[پذیرش پوزش ]

 حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[اگر کسی پوزش حواست بهتراست که]

[بپذیرید:اگرچه دروغ یا راست بگوید.]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

[محکومیت هتک حرمت قرآن کریم ]

[معلم بلاگ: اهانت به قرآن کریم را ]

[شدیدا ً محکوم نموده و به عاملان و ]

[تحریک کنندگان استکبار گوش زد میکند]

[که: آیا دوست دارید که کتاب مقدس ]

[شما چنین شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]

[پس چرا کاری را که شما خود دوست ]

[نمیدارید برای دیگران ؛نیکو میپندارید ؛ ]

[به دیگران تهمت نزنید و به قرآن کریم ]

[و مقدس 5/1میلیارد مسلمان بی احترامی نکنید و عاملان این عمل زشت]

[را تحویل دهید تادر دادگاه اسلامی محاکمه و مجازات گردند تا پس از تحقیقات از آنان حقیقت آشکار گردد ]

[البته اگر خود شما در این عمل زشت]

[شریک نباشید مجرمان اهانت کننده به]

[قرآن را تحویل میدهید.]

[که اگر شریک مجرمان باشید از تحویل]

[مجرمان به پلیس بین اللمل و کشورها]

[ی اسلامی خودداری میکنیدکه تصورما]

همین است که شما دستتان در دست دشمنان قرآن است وگرنه پلیس شما نمی گذاشت که این عمل زشت را انجام دهند.انشاءالله که قرآن خود بحول و قوه الهی جوابتان را بدهد و خوار و نابودتان کند.چنانکه سپاه ابرهه را اصحاب فیل به امر خداوند قادر متعال چنین کردند. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

 

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
جمعه بیست و ششم 6 1389

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
جمعه بیست و ششم 6 1389

 

 +++

یاسمیع

[السَّلام ]

السَّلام عَلَی الحُسَین

وَعَلَی عَلیَّ بن اِلحُسَین

وَعَلی أولادِالحُسَین

وَعَلی اصحَابَ الحُسَین

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

 

 +++

یاسمیع

[کار]

حضرت امام علی(ع)میفرمایند:

[کارکردن برتوان و نیروی انسان ]

[می افزاید.]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

 

 +++

یاسمیع

[بهترین اعمال]

 حضرت امام صادق(ع)میفرمایند:

[بهترین عمل ها،روزقیامت ]

[نزد خداوند؛نمازاست.]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

 

 +++

یاسمیع

[قال الرسول(ص)]

حُسَینُ مِنِّی واَنا مِن حُسَین

[حسین از من اسن است ]

[و من از حسینم.]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

+++

یاارحم الرّاحمین

[سوم شعبان مبارک ]

معلم بلاگ،میلاد مسعود حضرت امام حسین(ع)سالار شهیدان کربلا و سفینه نجات امت و چراغ هدایت مسلمین را به پیشگاه همه دلسوختگان عدل و عدالت تبریک و تهنیت عرض مینماید و پیروی از این اسوه جاودانه تاریخ را از همه شیعیان حضرتش خواستار است .

+++

[معلم بلاگ ]

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

+++

یاارحم الرّاحمین

[تبریک حلول ماه مبارک شعبان]

حلول ماه شعبان المعظم را که ماه نبی مکرم اسلام (ص) میباشد و ولادت باسعادت ائمه عظام صلوات الله علیم اجمعین در آن واقع شده است . به حضور ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض مینمائیم .  

+++

[معلم بلاگ ]

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

بعثت رسول اکرم(ص)

معلم بلاگ، برانگیخته شدن رسول مکرم اسلام حضرت محمدبن عبذالله (ص) را به پیامبری بحضور همه عاشقان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض مینماید.

+++

[معلم بلاگ ]

+++

دسته ها :
چهارشنبه سیم 4 1389

یاقاضی الْحَاجات

[امروز غزه کربلاست ]

[جنایات دشمن صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست و هر روز بیشتر عیان می گردد و لزوم اتحاد آزادگان گیتی در

مقابل این جرثومه فساد و رژیم جعلی

بیشتر احساس میگردد و اینکه :]

کُلُّ یَوْم  ٍ عاشُورا و کُلُّ اَرض ٍ کَربَلا

[هر روز عاشوراست ]

[و هر زمینی کربلاست ]

+++

[معلم بلاگ ]

+++

یاقاضی الْحَاجات

[عبرت از تاریخ]

[حضرت امام خمینی قدس سره الشریف میفرمایند: ]

[ما باید از تارخ عبرت بگیریم ]

[که مبادا یک وقتی دربین شما آقایان

روحانیون؛بیفتند اشخاصی یا دربین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته

آن امری که در مشروطه اتفاق افتاد در

ایران اتفاق بیفتد. ]

«صحیفه امام ج18ص171»

+++

[معلم بلاگ ]

+++

یاقاضی الْحَاجات

[گرچه بر واعظ شهراین سخن آسان نشود]

[تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود]

[رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است ]

[حیوانی که ننوشد می وانسان نشود]

«حافظ»

+++

[معلم بلاگ ]

+++

یاقاضی الْحَاجات

[غزه مظلوم است ]

[امروز حکایت مظلومان غزه حکایت مظلومان حسینی است که خطیبانی

میخواهد تا دادخواهی مظلومان را در

سراسر گیتی فریاد زنند و به ندای

مسلمانانی که برای رهایی از چنگال دیو استعمار و استثمار کمک میخواهد جواب دهند و به ندای

هَلْ مَنْ ناصِرَ یَنْصُرنِی

جواب شایسته ای دهند . البته

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

پس باید کار زینب(س) نیز فراموش نشود تا مسئله کربلای امروز غزه به

یک مسئله عام در جدال همیشگی

عدالت و ظلم تبدیل شود .که این مسئله مهم خود از اساس واقعی برای پیروزی مستضعفین برمستکبرین است.]

+++

[معلم بلاگ ]

+++

دسته ها :
يکشنبه سیم 3 1389

+++

یاقاضی الْحَاجات

[محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی ]

[مدت زیادی است که رژیم اشغالگر قدس ؛ غزه و دولت مردمی حماس را

در محاصره کامل قرارداده است که در

این راستا از کمک مصر و دیگر یاران استکبار جهانی برخوردار است . ]

[بدیهی است که این حکام حامی ابرجنایتکاران جهانی ؛همانند اربابانشان ؛دستانشان به خون فلسطینیان رنگین است و انشاءالله خداوند ظالمین را به خودشان مشغول

خواهدکرد و عذاب دوجهان ازآن آنهاست ]

[ولی حتی کافران و مشرکان نیز چنین

که رژِیم جعلی اسرائیل کرد؛با کاروان

آزادی که مایحتاج غذایی و کمک های

انسان دوستانه جهانی را به غزه میبرد

رفتارنمیکردند.این هجوم وحشیانه را به

کاروان کمک رسانی بین المللی شدیدا ً محکوم نموده .و خواستار محاکمه و مجازات قاتلان و آمران به این جنایات

هستیم . ]

+++

[معلم بلاگ ]

دسته ها :
يکشنبه سیم 3 1389

+++

یا کافی المهمّات

[درکنار بسیجیان جهان اسلام میمانیم]

[حضرت امام خمینی قدس سره الشریف میفرمایند: ]

[من خون وجان ناقابل خویش رابرای ادای واجب حق وفریضه ی دفاع ازمسلمانان آماده نموده ام و درانتظار فوزعظیم شهادتم.قدرت ها و ابرقدرتها و نوکران آنها مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند.به راه خودکه راه مبارزه باکفروظلم و شرک و بت پرستی است ادامه میدهد.وبه یاری خدا درکنار بسیجیان جهان اسلام؛ این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها؛خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویشتن اصرار مینمایند؛سلب خواهد کرد .]

+++

[معلم بلاگ ]

دسته ها :
يکشنبه سیم 3 1389

+++

یاقاضی الْحَاجات

[هرکس کشته شود شهیداست ]

[حضرت آیت الله خامنه ای مُدَّظِلّهُ الْعَالِی میفرمایند: ]

[همه ی مجاهدان فلسطین و همهء مؤمنان دنیای اسلام به هرنحو ممکن موظف به دفاع از زنان و کودکان و مردم بی دفاع غزه اندو هرکس دراین دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است. و امیدآن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و اُحد در محضر رسول الله صلی الله علیه وآله محشور شود . ]

+++

[معلم بلاگ ]

+++

دسته ها :
يکشنبه سیم 3 1389

+++

یا کافی المهمّات

[درکنار بسیجیان جهان اسلام میمانیم]

[حضرت امام خمینی قدس سره الشریف میفرمایند: ]

[من خون وجان ناقابل خویش رابرای  ادای واجب حق وفریضه ی دفاع ازمسلمانان آماده نموده ام و درانتظار فوزعظیم شهادتم.قدرت ها و ابرقدرتها و نوکران آنها مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند.به راه خودکه راه مبارزه باکفروظلم و شرک و بت پرستی است ادامه میدهد.وبه یاری خدا درکنار بسیجیان جهان اسلام؛ این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها؛خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویشتن اصرار مینمایند؛سلب خواهد کرد .]

+++

[معلم بلاگ ]

+++

دسته ها :
يکشنبه سیم 3 1389
 یا حکیم ] برنج دوای تویت روده و رفع بواسیر ]حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]برنج طعامی است که ما بیماران خود رابوسیله آن  درمان میکنیم.برنج برای تقویت روده هاو رفع بواسیربسیار سودمنداست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بردباری و دانش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنْ عَلَامَات ِالْفِقْهِ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ [.؛ازنشانه های فهم.خویشتن داری دردانستن است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][توسعه و گشایش بر زن و فرزند] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]صَاحِبُ الْنَّعْمَةِ یَجِبُ اَنْ یُوَسَعَ عَلَی عِیَالِهِ [.؛برای اشخاص توانا لازم است که بر زن وفرزند خود توسعهوگشایش دهند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بنام ایزدمنّان ] [ آلوی تازه دوای صفرا ] حضرت امام موسی بن جعفر (ع) میفرمایند: ]آلوی تازه حرارت معده را فرونشاند و صفرا را از جوشش بازدارد.و آلوی خشک رانیز فوائد بسیاری دارد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][برادر ِ بزرگ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْاَخُ الْاَکْبَرُ بمَنْز ِلَةِ الْاَبِ.؛ [برادر بزرگتر بجای پدراست(وبزرگداشت او لازم است)].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پاکیزگی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنْ اَخْلَاق ِالْاَنْبیآءِ:اَلتَّنَظُّفِ [.؛پاکیزگی ازصفات انبیا است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا قاضی الْحاجات ] [ کمتر بنگرید ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ] به آنانکه بیماری واگیردار دارند کمتر بنگرید .تا از خطر واگیر ایمن بمانید. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حرص و حسد مایه نابودی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِیَّاکُمْ وَالْحِرْصَ وَالْحَسَدَ فإنَّهُمَا أهْلَکَاالْأمَمَ السَّالِفَةَ [.؛ازحرص وحسددوری کنید.چه این دوصفت ملتهایی را درزمانهای گذشته نابود کرده اند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][راستگویی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]عَلَیْکُمْ بالصِّدْق ِوَاِیّاکُمْ وَالْکِذْب ِ [.؛راستگو باشیدوازدروغ بپرهیزید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا رحیم ] [ داروی خوره ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ]قوم یهود از بیماری خوره ایمن شدند زیرا : چغندر بسیار میخوردند . ] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][رفع نیازمندیهای مردم ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِحْر ِصُوا عَلَی قَضَاءِ حَوَائج ِالْمُؤْمِنِین َوَاِدْخَال ِالسُّروُر  ِعَلَیْهِمْ وَدَفْع ِالْمَکْرُوهِ عَنْهُمْ [.؛برای رفع نیازمندی های مردم وخوشحال کردن ایشان ورفعنگرانی ازآنان جدیت کنید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دیدار و استواری دوستی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]تَزَاوَرُواتَحَابُّوا [.؛بدیداریکدیگربروید.تادوستی شمااستوارگردد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاکریم ] [سیب داروی وبا ] حضرت امام موسی کاظم (ع) میفرمایند: ]مکه هدف حملهء وبا شده بود. امام به ابویوسف قندی که درمکه بسرمیبرد چنین مرقوم فرمود:   برای رهایی از این بلا سیب بخورید .ابویوسف میگوید: بدین دستور عمل کردیم و نجات یافتیم .].+++وبلاگ معلم+++بسم الله الرحمن الرحیم ][ترک عبادت خدا برابر ازدست دادن دوستی ما] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَاتَدَعُواالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْاِجْتِهادَفِی الْعِبَادَةِ اِتِّکَالا ًعَلَی حُبِّ آل ِمُحَمَّد ٍ [.؛هرگز بامیددوستی خاندان پیامبر.عمل صالح را.وعبادت خداراترک مکنید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][ترک گناهان ؛پارسایی است] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَار ِم اللهِ وَالْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِن ِ [.؛هیچ پارسایی سودمندترازترک گناهان وخودداری ازآزارخلقنیست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاارحم الرّاحمین] [دوای گزش ک‍‍‍ژدم ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ]برموضع کژدم گزیده نمک بپاشید و آن نمک رابا انگشت تا آنجا بمالند که آب شودو آنگاه فرمودند:      اگر مردم میدانستند خاصیت نمک چیست؟ هرگز به    تریاق نیازمند نمیشدند.] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][کارهای خیر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَجَلُّ الْخَلَایق ِوَ اَکْرَمُهَا اِصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ وَ اِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَتَحْقِیقُ اَمَل ِالْامِل ِ [.؛بهترین صفات وارزنده ترین آنهاانجام کارهای نیک وسودمندوکمک به گرفتاران.وبه انجام رساندن آرزوی آرزومندان است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بیهودگی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلتَّفْر ِیطُ مُصِیبَةُ ذَو ِی الْقُدْرَةِ [.؛بیهودگی وبهره نبردن ازامکانات.مصیبتی است برای صاحبان قدرت.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا مدبّر [ [دانه کُنْدُر ] حضرت امام امیرالْمؤمنین علی (ع) میفرمایند: ]در طغیان بلغم دانهء کَنْدُر رابجوید.  بلغم در مزاج شما آرام خواهد یافت].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسودی آبرو رامیبرد] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْبُخْلُ یُمَزّ ِقُ الْعِرْضَ [.؛بخل وتنگ چشمی.حیثیت وآبروی شخص رامیبرد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][نیکوکاری] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْعُرْفُ ذَخِیرَةُ الْاَبَدِ [.؛نیکوکاری.پس اندازی جاودان است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا الله [ [ تره داروی بواسیر ] رنج بواسیر را بوسیله « تره » برطرف سازید  .        تره داروی بواسیر است. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دعا و کوشش برای آن] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ سَئَلَ اللهَ التَّوْفِیقَ وَلَمْ یَجْتَهدْ فَقَدِاسْتَهْزَءَ بنَفْسِهِ.[؛هرکه تقاضای توفیق از خدا بنمایدوخودنکوشدگویی خودرامسخره کرده است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پناه بر خدا و توبه صادق] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ نَعَوَّذَ باللهِ مِنَ النَّار  ِوَ لَمْ یَتْرُکْ شَهَوَاتِ الدُّنْیَا فَقَدِ اسْتَهْزَءَبنَفْسِهِ.؛[هر آنکس از عذاب آتش به خداوند پناه برد ولی دست ازشهوات و لذات نامشروع دنیا برندارد . خویشتن را مسخره کرده است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++باسمه تعالی [ [تقویت نطفه] حضرت امام علی بن ابیطالب (ع) میفرمایند: ]شیر وعسل مواد حیاتی رادرنطفه تقویت میکند. آنانکه از نعمت فرزند محرومند.سزاواراست از     شیر و عسل «آمیخته بهم»بنوشند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][انجام هرکار از راهش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ طَلَبَ الْاَمْرَمِنْ وَجْههِ لَمْ یَزَلْ [.؛هرکس کاری راازراه آن انجام دهد نمی لغزد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][نیکوکاری و عاقبت اندیشی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْبرُّ غَنِیمَةُ الْحَاز ِم.؛[نیکوکاری.عنیمت اشخاص دوراندیش است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][مشکلات دوستی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْحُبُّ دَاعِی الْمَکَار ِهِ [.؛دوستی.موجب مشکلاتی است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوای سلس البول ] حضرت امام محمدباقر (ع) میفرمایند: ]برای رفع «سلس البول» از این دوا استفاده شود:اسفند راشش بار با آب سردو یکبار باآب گرم بشوئیدوبعد درسایه خشکش کنید.آنگاه باروغن کنجد چربشکنید.این دارو شمارا از آن عارضه که به مثانه شماست ؛شفا خواهد داد؛ باذن الله تعالی. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوگروه مردم:] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلنَّاسُ ضَرْبَانِ:بَالِغٌ لَایَکْتَفِی وَطُالِبٌ لَایَجِدُ [.؛مردم دو گروهند:دسته ای بآرزو رسیده که قانع نیستند ودسته ای تکاپومیکنندونمی رسند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بادوستان فروتن و گشاده رو باش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِصْحَبِ الصَِدِیقَ بالتَّوَاضُع ِوَالْعَدُوَّبالتَّحَرُّز  ِوَالْعَامَةَ بالْبشْر  ِ.[؛بادوستان فروتن باش وازدشمن احتیاط کن وبامردم گشادهرو باش.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یامستعان[[دوای اسهال ] حضرت امام محمد باقر (ع) میفرمایند: ]قدری از گل ارمنی بر روی آتش تفتیده کنید و به بیمار اسهال از آن بخورانید تا انقلاب درونیش آرام گیرد].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][رابطه پیروزی و گذشت] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَاالْتَقَتَ فِئَتَانِ قَطُّ اِلَّانُصِرَاَعْظَمُهُما عَفْوا" [.؛هیچ دو گروهی با هم ستیز نکنند.مگر پیروزی ازآن دسته است که گذشت داشته باشد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یارَبَّ الْعَظِیم [دوای اسهال]حضرت امام امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند: ]شربتی که از عسل وآب باران تهیّه شود طغیان اسهال رافرو خواهد نشانید].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][سور ازدواج] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنَ السُّنَّةِ اِطْعَامُ الطَّعَام  ِ عِنْدَالتَّزْو ِیج ِ [.؛مهمانی دادن هنگام ازدواج ازسنتهای پیامبراست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاقاضی الْحاجات[[دوراندیشی ] اِذَا اِقْتَرَنَ الْعَزم بالْحَزم ،کَمَلَت السَعَادَةِ[ هنگامی که تصمیم بادوراندیشی همراه شود؛ سعادت کامل میگردد] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بدترین مردم ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِنَّ شَرَّالنَّاس ِمَنْ اَکَلَ وَحْدَهُ [.؛]بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا میخورد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++[خوش تدبیری موجب عمرطولانی ] حضرت امام  (ع) میفرمایند: ]مَنْ سَاءَ تَدْبیر  ِ؛تَعْجَل تَدْمِیر  ِ[هرکس تدبیرش بدباشد، نابودیش زودتراست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog++بسم الله الرحمن الرحیم ][بوسه مادر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاُمَّ عَلَی الْفَم.؛[مادر میتواند لبهای فرزند خود را ببوسد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاارحم الرّاحمین [[حجامت دوای دندان درد] حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]حجامت درد دندان را علاج می کند].+++معلم بلاگ+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][خواهر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاُخْتِ عَلَی الْخَدَّ.[؛خواهربایدگونه را ببوسد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاکریم][برق جلای چشمان] حضرت امام موسی کاظم  (ع) میفرمایند: ]به سبزه زارها وآبهایی که در نهرها روانند و چهره های زیبا بنگرید ؛تا چشمانتان برق و جلا بگیرد.].+++معلم بلاگ+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پیشانی پیشوایان ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاِمَام  ِبَیْنَ عَیْنَیْهِ.؛[وتنهایی پیشانی پیشوایان رامیتوان بوسید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++
دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
 بسم الله الرحمن الرحیم ][مروّت] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] قِیلَ مَاالْمُرُوَّةُ؟ قَالَِفْظُ الدِّین ِوَ اِعْزَازُالنَّفْس ِوَ لِینُ الْکَنَف ِوَتَعَهُّد ِالصَّنِیعَةِ وَاَدَاءُ الْحُقوق ِ [پرسیدند:مروت چیست؟فرمود:نگهداری دین.وعزت نفس. ومداراکردن باخلق . و پای بند انجام کارخوب بودن . و حقوقدیگران را رعایت کردن.]++++**بسم الله الرحمن الرحیم ][بهترین بندگان] حضرت پیامبراعظم (ص) میفرمایند: ] بهترین بندگان خوش اخلاقترین آنهاست[++++معلم بلاگ++++یامستعان/[رابطه طول عمر با گذشت]حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند:]هرکه گذشت بیشتری داشته باشد عمرش      طولانی تر میشود]++++معلم بلاگ++++++++**بسم الله الرحمن الرحیم ][در حضور شخص با القاب] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ] اِذَا ذَکَرْتَ الرَّجُلَ وَهُوَحَاضِرٌفَکَنَّهِ [.؛هرگاه درحضورشخص ازاواسم بردی باالقاب وعناوین اسمببر(اسم کوچک اورامگوی).]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][دلیری] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلنَّجْدَةَُلذَّبُ عَن ِالْجَار ِوَالْصَّبْرُفِی الْمَواطِن ِ [دلیری:دفاع ازهمسایه وپایداری درمیدان کارزار است.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[سکوت و جلب محبت دیگران]حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلصُّمْتُ تَکْسِبُ الْمَحَبَّةَ اِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلّ ِخَیْر  ٍ [.؛سکوت وسیله ای برای جلب محبت دیگران وراهنمای خوبیهاست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][کَرَم] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلْکَرَمَُلْإبْتِدَاءُبالْعَطِیَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ [کرم داشتن:آنست که پیش ازسوال ببخشی.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][شرف] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلشَّرَفُُوافقَةُ الْاِخْوان ِ [شرف همراهی بادوستان است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][سفاهت] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلسَّفَهُِتِّباعُ الدُّنَاةَ وَمُصَاحَبَةُ الْغُواةَ [سفاهت:پیروی فرومایگان ودوستی باگمراهان است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][بیناترین چشمها] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ اَبْصرَالْاَبْصَار  ِمَانَفَذَفِی الْخَیْر  ِمَذْهَبُهُ [بیناترین چشمهاآن است که درراه خیربکارافتد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][شنواترین گوشها] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ اَسْمَعَ الْاَسْمَاع ِمَاوَعَی التَّذْکِیرَوَانْتَفَعَ بهِ [شنواترین گوشهاآن است که از اندرزونصیحت پندپذیرد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودخواهی مانع پند پذیری] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابُ الْعِزَّةِ [مانع شما ازپذیرش پند و اندرز خودخواهی است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][گذشتگان] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]إتَّعِظُوابالْعِبَر  ِوَاعْتَبرُوا بالْأثَر  ِ [ازگذشته عبرت بگیریدوازآثارگذشتگان پند.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][راه عقل] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]بالْعَقْل ِتُدْرَکُ الدَّارَانِ جَمیعا".؛[ازراه اندیشه وعقل.دنیاوآخرت بدست میاید.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودپسندی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاوَحْشَةَ اَشَدُّمِنَ الْعُجْبِ[هیچ تنهایی وحشتناکتر ازخودپسندی نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][ثروت بیکران] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاغِنَی اَکْبَرُمِنَ الْعَقْل ِ [هیچ ثروتی.بزرگترازعقل نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][نادانی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَافقْرَ مِثْلُ الْجَهْل ِ [هیچ فقری چون جهل(فقرعلمی) نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خوش اخلاقی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاعَیْشَ اَلَذُّمِنْ حُسْن ِ الْخُلْق ِ [هیچ چیزمانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی    کند.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تعلیم و تعلّم ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]عَلِّم  ِالنَّاسَ عِلْمَکَ وَتَعَلَّمْ عِلْمَ غَیْر ِکَ [دانش خودرابدیگران بیاموزوخود دانش دیگران را یاد گیر.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسود] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]مَارَاَیْتُ ظَالِما ًاَشْبَهُ بمَظْلُوم  ٍمِنْ حَاسِد ٍ [هرگز ظالمی راندیدهام که چون مظلوم باشد.مگرحسود.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][لزوم عفت پاکدامنی برای روزی حلال] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَیْسَتِ الْعِفَّةُ بدَافِعَةٍ رِزْقا"وَلَاالْحِرْصُ بجَالِب ٍفَضَلا"[عفت وپاکدامنی مانع روزی نخواهدبود.چنانکه حرص موجبروزی بیشتر نخواهدشد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسن المعاشرة] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]رَاسُ الْعَقْل ِمُعَاشَرَةُ النَّاس ِبالْجَمِیل ِ [کمال عقل بخوبی معاشرت کردن با مردم است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][وفاداری در سختی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]ألْاِخَاءُاَلْوَفَاءُفِی الشِدَّةِ وَالرَّخَاءِ [برادری یعنی وفاداری درگشایش سختی.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تملک نفس حلم است] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْحِلْمُ کَظْمُ الْغَیْظ ِوَمِلْکُ النَّفْس ِ [حلم یعنی فرو خوردن خشم و خویشتن داری(تملک نفس)]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][بهره نبردن حرمان است] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْحِرْمَانُ تَرْکُ حَظِّکَ وَقدْ عُر ِضَ عَلَیْکَ]محرومیت آنست که ازبهره خویشتن چشم پوشی درحالیکه برتوعرضه شده است.[++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][امتحان اندیشمندی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَا یُعْرَفُ الرَّأیُ اِلَّا عِنْدَالْغَضَب ِ [اندیشمندبودن تنها بهنگام خشم معلوم میشود.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][اولویت واجبات] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِذَا اَضَرَّتِ النَّوافِلُ بالْفَر ِیضَةِ فارْفَضُوهَا [هرگاه انجام مستحبات به واجبات لطمه بزند از آن چشم پوشی کن.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][نادان سبک سر] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلسَّفِیهُ الْاَحْمَقُ فِی مَالِهِ الْمُتَهَاو ِنُ فِی عِرْضِهِ یُشْتَمُ فلَایُجِیبُ [نادان سبک سری که مال خودرابهدرمیدهدودرحفظ آبرویخودسستی میکند.هرگاه بوی دشنام دهندجواب نمیدهد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][توشه از زندگی مومن] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ الْمُؤْمِنَ یَتَزَوَّدُوَالْکَافِرَیَتَمَتَّعُ [مومن از زندگی توشه برمیگیردوکافربه همین لذت آنیخشنود است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][کم حرفی]حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلصُّمْتُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْحِکْمَةِ ].؛سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است[[++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تفکر در آفرینش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَام  ِوَالصَّلوةِ وَ اِنَّمَاالْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّر ِفِی اَمْر  ِاللهِ.] نمازوروزه زیاد عبادت نیست.بلکه عبادت اندیشه زیاد و فکردرباره امرآفزینش است.[[++++معلم بلاگ+++++++یا ارحم الرّاحمین] سبب بیچارگی مردم [حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]هَلَاکُ النَّاس ِفِی ثَلَاثَه ٍَلْکِبْرُ وَالْحِرْصُ وَالْحَسَدُ [سه خوی سبب بیچارگی مردم است:تکبر.حرص.وحسد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ]]همیشه گشاده دست باش[حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]السَّماحَُلْبَذْلُ فِی السَّرّآءِوَالضَّرّآءِ [گشاده دست بودن آن است که درهرحال.چه سختی وچه گشایش.بذل وبخشش کنی.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بخیل؛دروغگو؛افسرده] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَیْسَ لِبَخِیل ٍرَاحَةٌ وَ لَا لِحَسُود ٍلَذَّةٌ وَلَا لِکَذُوب ٍمُرُوَّةٌ وَلَا لِمَلُولٍ وَفاءٌ [.؛بخیل آسایش فکر نخواهدداشت.وحسوداز زندگی خودلذتنمیبرد . دروغگو مردانگی ندارد . افسرده سر قول خود نمی ایستد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا ارحم الرّاحمین ] [ به ][ حضرت امام علی علیه السلام میفرمائید : برای قلبهای ضعیف دارویی مانند «به» کم است. «به» به قلب قوت بخشدو ترس را از دلها بزداید. ] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][توجه به خیرو شر اعمال] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبحَ وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ [.؛هرکس به خیر و شر اعمال خود توجه داشت اززندگی بهره مندخواهدشدووهرکس ازخودبیخودشدزیان خواهد دید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حفظ آبرو ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَفْضَلُ الْمَال ِمَاوَقِیَ بهِ الْعِرْضُ [.؛بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا اکرم الاکرمین ][باقلا ] حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]« باقلا » مغز سر را نیرو بخشد و خون را افزون کند وجدار های معده را آلایش فرو شوید. ] وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودشناسی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَفْضَلُ الْعَقْل ِمَعْر ِفَةُ الْاِنْسَان ِنَفْسَهُ [.؛ارزنده ترین مرحله خرد.خودشناسی است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][عذابِ دوستی با نادان] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]صَد ِیقُ الْجَاهِل ِفِی تَعَب ٍ [.؛کسیکه بانادان دوست باشدپیوسته درعذاب است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++
دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
++++*************بسم الله الرحمن الرحیم ]یاامام علی بن موسی الرضا(ع) میلاد خجسته اثرت مبارک باد بر فرزندت مهدی(عج) وچه خوش سروده  است مداح اهلیت استادعلی افشاری:به مناسبت میلاد امام رضا (ع)از علی افشاریبشنوید ای مبتلایان فراق }}بار دیگر روز میلاد رضاست                                                                    باغ جان از یاد خویش با صفاست{مرغ دل یک بار دیگر پر کشید   }                                                                تا به نزدیک خراسانش رسید}خوش به حال آن کبوترهای طوس}                                                             روز و شب حریمش دست بوس}کاش من هم یک کبوتر می شدم }                                                                  تا به روی گنبدش پر می زدم} می نشستم روی گنبد شاد شاد}                                                                   می سپردم هم تن خود را به یاد}ای شفای دردمندان السلام    }                                                                     ای امید ناامیدان ای امام}السلام ای حامل اسرار عشق}                                                               هشتمین پروانه انوار عشق}تو غریب و آشنای جاده ای }                                                                       تو امید قلب های ساده ای}هرچه یادت را کنم شرح و بیان}                                                               بیشتر گردم خجل ای مهربان}بیش از این گفتن نه در شان تو نیست}                                                         بس که یادت مثل جانی در تن است}                                                 ++++معلم بلاگ++++ بسم الله الرحمن الرحیم ][سکوت وکم حرفی]حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)اَلصُّمْتُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْحِکْمَةِ ].؛سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است[++++معلم بلاگ++++یامستعان/[رضا رضا] من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا [ می شنوم ز قدسیان زمزمه رضا رضا] ++++معلم بلاگ

++++

دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
 بسم الله الرحمن الرحیم ][شتاب مکن ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] لَاتُعَاجِل ِالذَّنْبَ بالْعُقُوبَةِ وَاجْعَلْ بَیْنَهُمَالِلْاِعْتِذَارطَرِیقاً[ " درکیفردادن گناه دیگری شتاب مکن وراهی برای پوزش بازبگذار.]++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][دست بوسی ممنوع] حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ] لَایُقَبَّلُ الرَّجُلُ یَدَالرَّجُل ِفإنَّ قُبْلَةَ یَد ِهِ کَالصَّلَاةِ لَهُ [.؛هرگز نباید کسی دست دیگری ببوسد.چه دست بوسی بهمنزله پرستش است.]++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][دوراندیشی ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلْحَزْمُ اَنْ لَاتَنْتَظِرَفُرْصَتَکَ وَتُعَاجِلَ مَااَمْکَنَکَ [دور اندیشی آن است که پیوسته منتظر پیدا شدن فرصت نباشی وهمی به چالاکی بپردازی.]++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][شناخت کامل قبل از دوستی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] بُنَیَّ لَاتُواخ ِاَحَدا ًحَتَّی تَعْر ِفَ مَوَار ِدَهُ وَمَصَاد ِرَهُ ]فرزندم باکسی دوست مشو.مگرآنکه اورادرست بشناسی]++++

معلم ب

دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
 بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْفُرْصَةُ سَر ِیعَةُ الْفَوْتِ بَطِیئَةُ الْعَوْد ِ/فرصت بسرعت ازدست میرودوبکندی بازمیگردد.++++معلم بلاگ+++++++یا ارحم الراحمین] ++++[قناعت کنید] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]خَیْرُالْغِنَی اَلْقُنُوعُ وَشَرَّالْفقْر ِالْخُضُوعُ/[بهترین نوع توانگری قناعت وپست ترین شکل فقر.چاپلوسبودن وسرسپردگی است.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][اندیشه کنید]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]عَلَیْکُمْ بالْفِکْر  ِفأنَّهُ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیر  ِ]اندیشه کنیدزیرااندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم بینااست.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوست ماعقل ماست]حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ]صَد ِیقُ کُلُّ امْر ِءِ عَقْلُهُ وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ [.؛دوست واقعی هرکسی عقل او ودشمنش جهالت ونادانیاوست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][رفتار ]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]صَاحِبِ النَّاسَ مِثْلَ مَاتُحِبُّ اَنْ یُصَاحِبُوکَ[آنچنان بامردم دوستی کن که میخواهی باتوآنگونه کنند.++++معلم بلاگ++++یامستعان/[منفور خداوند چیست؟] حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ]اِنَّ اللهَ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَالْقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَال ِ [.؛درنظرخداوندگفتگووجدال(وقت راتلف کردن)وتباه کردن مالمنفور است.]یامستعان/[آنکس که دین ندارد شرم ندارد] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَا اَدب لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَ لَامُرُوَّةَ لِمَنْ لَاهِمَّةَ وَ لَاحَیَاءَ لِمَنْ لَادِینَ لَهُ .[ آنکس که عقل ندارد ،ادب ندارد وآنکس که همت  ندارد جوانمردی ندارد وآنکس که دین ، شرم ندارد.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][میلاد مسعود حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع)مبارک باد ] معلم بلاگ،میلاد مسعودحضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) را به پیشگاه حضرت مهدی(عج) تبریک وتهنیت میگوید.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ]میلاد مسعود جضرت امام رضا (ع)مبارکجای بسی خوشبختی است که معلم بلاگ سالروز پر میمنت میلاد مسعود و خجسته اثر امام هشتم مسلمانان جهان ومایه برکت ایران اسلامی را به همه مسلمانان عالم بخصوص هموطنان عزیز و ایرانیان گرامی در هرجای این عالم خاکی تبریک عرض نموده و برای همه آنان و همه آزادگان در سراسر گیتی آرزوی موفقیت و بهروزیدارد .امید آن داریم تا با پیروی از آن امام بزرگوار و معدن علم و دانش قدمهایی بس بلند و اساسی در راه –ساختن ایران عزیز برداریم.چه زیباست که به این مناسبت به سیره آن امام سرشار از معنویت و علم و صفا بپردازیم باشد که خداوند تیزدر این کار خیرو در صراط مستقیم الهی یار و یاور ما باشد.البته کارهای بزرگ معمولا مسکلات زیاد دارد پس باید در راه این هدف متعالی رنج ها برد و زحمتها کشید تاثمره آن به بار نشیند.ولی ما به جهت ساختن جامعه فاضله اسلامی و نمونه که الگوی دیگر مسلمانان ودیگر کشورهای جهان استوظیفه ای بس بزرگ و الهی بر دوش داریم پس دچار یأس نباید شد و باید بخاطر خودمان و فرزندانمان و دیگرایرانیان و مردم موحددنیا با شجاعت و پشتکار به سازندگی بپردازند.چراکه وعده خداوند نزدیک است و انشاءالله پیروزی ازآن ماست.الیس صبح بقریب.++++معلم بلاگ++++++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][دوستی بامردم ] حضرت پیامبر اسلام (ص) میفرمایند: ]بهترین کارها بعداز ایمان به خدا[دوستی بامردم است++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][عبادت اندیشه در امر الله است] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند:[لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَام  ِوَالصَّلوةِ وَ اِنَّمَاالْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّر ِفِی اَمْر  ِاللهِ.] نمازوروزه زیاد عبادت نیست.بلکه عبادت اندیشه زیاد و فکردرباره امرآفزینش است.[++++معلم بلاگ++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][کمال از طریق مشورت ]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]مَاتَشَاوَرَقَومٌ اِلَّاهُدُوااِلَی رُشْد ِهِمْ [هرجماعتی که به مشورت با یکدیگر وهمفکری پرداختند بهکمال رسیدند.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[پیوند ولو با یک قطره آب] حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ]صِلْ رَحِمَکَ وَلَوْبشَرْبَه ٍمِنَ الْمَاءِ [.؛خویشاوندی راپیوندده.اگرچه بایک قطره آب باشد.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[راه دوستی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْقَر ِیبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَاِنْ بَعُدَ [آنکس به تونزدیکتراست که ازراه دوستی باتونزدیک باشد اگرچه خویش تونباشد.] ++++معلم بلاگ++++یامستعان/[ پَستی ؛تشکر نکردنه ]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَللُّوْءمُ اَنْ لَاتَشْکُر ِ النِّعْمَةَ [پستی آنست که نعمت را ناسپاسی کنی.]++++معلم بلاگ++++

++++*

دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
+++بسم الله الرحمن الرحیم حضرت پیامبراسلام(ص) فرمودند/الخیر فی الحیاة الا مع الصحةاگرسلامتی نباشدزندگی را ارزشی نیست.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام باقر علیه السلام میفرمایند/چون "سپرز"شما دردناک شود/تره رادر روغن بپزید وازآن بخورید آرام خواهید شد.+++معلم بلاگ++++یاارحم الرّاحمین/حضرت حسن (ع)میفرمایند:اَلْمَزَاجُ یَاْکُلُ الْهَیْبَةَ وَقَدْاَکْثَرَمِنَ الْهَیْبَةِ الصّامِتُ/شوخی هیبت انسان رامیکاهدوهمواره شخص کم حرف برابهت خویش می افزاید.+++معلم بلاگ++++یاارحم الرّاحمین/حضرت مهدی (عج)میفرمایند:فَاَغلِقُوابابَ السُوال ِ عَمَّا لایَعنیکُم.؛/پس ازآنچه بکارتان نیاید .پرستش مکنید.؛+++معلم بلاگ++++یارحیم/حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:/به بیماران خویش جبرا" غذا ندهید./زیرادر جریان بیماری طبیعت بیمار بخود مشغول است.+++معلم بلاگ++++یاربّ الْعالمین/حضرت حسن (ع)میفرمایند:اَلْفُرْصَةُ سَر ِیعَةُ الْفَوْتِ بَطِیئَةُ الْعَوْد ِ/فرصت بسرعت ازدست میرودوبکندی بازمیگردد.+++معلم بلاگ++++بنام ایزد منّان حضرت حسن بن علی(ع)میفرمایند:/خَیْرُالْغِنَی اَلْقُنُوعُ وَشَرَّالْفقْر ِالْخُضُوعُ/بهترین نوع توانگری قناعت وپست ترین شکل فقر.چاپلوسبودن وسرسپردگی است.+++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیمقال الله فی القرآن الکریم:/ان اکرمکم عندالله اتقیکم/همانا گرامی ترین شما/نزد خدا/باتقواترین شماست.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام علی النقی علیه السلام میفرمایند/درمورد بیماران نوبه"مالاریا"در روز نوبه پالوده ای ازعسل و زعفران به بیماربخورانید.سعی که زعفران درآن پالوده بسیارباشد.ولی احتیاط کنیدکه درآن روز بیمارغذای دیگری نخورد+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند/برای بیماران تبدارمیوه ای سودمندتراز/سیب نیست.+++معلم بلاگ++++بنام ایزد منّان حضرت کاظم(ع)میفرمایند:/چون به بیماری "جرب"دچارشوید/ازپای راست خون بگیریدوچندی به خوردن/روغن بادام وآبی که ازنهرمیگذرد مداومت کنید./طی این مدت از سرکه وماهی بپرهیزید.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام میفرمایند/پرهیزآن نیست که ماکولات رابر خویش تحریم کنید./پرهیزدر حقیقت معنی خود،درخوردن آشامیدن /اعتدال را رعایت کردن است./بخوریدولی کم بخورید.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام میفرمایند/اگر مردم درخوردن وآشامیدن/اعتدال رارعایت میداشتند/هرگز زهربیماری رانمی چشیدند.+++معلم بلاگ++++یاارحم الراحمین/حضرت امام مهدی علیه السلام میفرمایند/وَلاتَتَکَلَّفُواعِلمَ ماقَدکُفیتُم.؛وخود رابرای دانستن آنچه کفایت شده ایدبزحمت نیندازید.+++معلم بلاگ+++یارحیم/حضرت امام مهدی (عج) میفرمایند/              اَنَّ الحَقَّ مَعَناوَفینالایَقُولُ ذِلکَ سِوانااِلّاکَذّابٌ مُفتَر  ٍ وَلایَدَّعیهِغیرُنااِلّاضالٌّ غَویٌبراستی که حق باماودردست ماست جزماهرکه این داعیهبرزبان آرد دروغگو و دروغزن وگمراه و گمگشته میباشد+++معلم بلاگ++++یاقاضی الحاجات/حضرت امام مهدی (عج) میفرمایند/ قُلوبُنااَوعیَةٌ لِمَشیَّةِ الله فاذاشاءشِئنا.؛دلهای ما ظرف مشیت خداست . پس هرگاه او بخواهد ماخواهیم خواست+++Ya mahdi come here soonWe  are waiting youمعلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند/لاَتُمَار ِفیَذْهَبُ بَهَاؤُکَ و َلاَتُماز ِحْ فیَجْتَر ِاُ عَلَیْکَ.جدال مکن تاابهت خویش راازدست ندهی.شوخی مکن تادیگران دربرابر تو پررو نشوند.+++معلم بلاگ+++یاباریتعالی/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند/مِنَ الْجَهْل ِ اَلضِّحْکُ مِنْ غَیْر  ِ عَجَب ٍ.خنده بیمورد؛ از نادانی است.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند/اَلْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلَّ شَرّ  ٍ.خشم کلید .همه بدیها است.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلامقلْبُ الْاَحْمَق ِ فِی فمِهِ وَفمُ الْحَکِیم ِ فِی قلْبهِ.دل ابله برسر زبان اوست وزبان دانا ی خردمند درکنج دل او+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلاملاَیَشْغَلُکَ ر ِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَل ٍ مَفْروُضٍ روزییکه خداوند تضمین کرده نباید ترا از کار لازم و انجام وظایف باز دارد./+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یاکریم/میلاد مسعود امام حسن عسگری (ع) مبارکبادوبلاگ معلم . میلاد فرخنده حضرت امام یازدهم مسلمانانحضرت امام حسن عسگری را به حضور فرزند بزرگوارشحضرت مهدی موعود حجه ابن حسن عسگری وشیعیان اووهمه مسلمانان عالم و همه موحدین و همه آزادگان جهانتبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوار است که همه بتوانیمرهروصادقی برای آن حضرت وفرزندگرامیش باشیم وبکمکهدایتهای مهدی عزیز و نائبینش قادر به ساختن جامعه ایفاضله ونمونه با استفاده از سیره و سنت این امام بزرگوارباشیم.با امید به ظهور هرچه زودتر آقا امام زمان(عج).تعدادی ازسخنان آنحضرت از کتاب چهل حدیث استاد محمدحسین حجازی تقدیم میگردد . باشد که مصباح الهدی ما وشما و سفینه النجات همگی گردد:ابتدا مختصری از زندگانی و اوضاع و احوال زمان ایشان وغیره تقدیم شما گردیده وسپس سخنان حکیمانه این عزیززهرا(س) را ملاحظه میفرمائید:امام حسن عسگری فرزند امام دهم در سال 232در مدینهمتولد شدودرسال260درحالی که ازدوران زندگانی وامامتپیشوای یازدهم مدت  کمی گذشته بود و هنوز بیش از 28سال ازعمر گرانبهای او نگذشته بود توسط خلیفه عباسی"معتمد"مسموم شدودرسن جوانی دیده از جهان فروبستدراین مدت کوتاه . نیزدورنما عصری که حضرت دران زندگی میکردافق  تاریکی را دربرابرانسان مجسم میکندامام حسنعسکری (ع)باحکومت خودکامه وخوشگذران عباسی روبروبودکه بتقلیداز هارون الرشید خودنمائیهاو بلندپروازیهامیکردوچون وجود ان پیشوای عالیقدر مانع تاخت وتاز خودمیدیدنداز ازاروحبس وتهدیداودریغ نمی ورزیدندبطوری که درمدت 6سال دوران امامت.چندین بار بزندان افتاد.وی تنها یک فرزند داشت که همان امام زمان پیشوای غایبوبزرگوارماست.درسامرا محله ای به نام عسگر بود وچون ان حضرت درانجازندگی میکرد بنام عسگری معروف شد.چون پیامبر گفته بود که فرزندامام یازدهم قیام خواهدکرد و ظلم و ستم را ازبین برده وعدالت را پایدارمیکند.لذاخلفای عباسی ازامام عسگری بیم داشتند واوراازهرنظرکنترل میکردندوحتی مراقبی درخانه او گذاشته بودند.اما همه این کار های خلفای جور بجایی نرسید و امام زمان(عج)متولد شد وسرانجام بعدازپدر سکان هدایت امت ما رابدست گرفت..لاَتُمَار ِفیَذْهَبُ بَهَاؤُکَ و َلاَتُماز ِحْ فیَجْتَر ِاُ عَلَیْکَ.جدال مکن تاابهت خویش راازدست ندهی.شوخی مکن تادیگران دربرابر تو پررو نشوند./مِنَ الْجَهْل ِ اَلضِّحْکُ مِنْ غَیْر  ِ عَجَب ٍ./خنده بیمورد از نادانی است.اَلْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلَّ شَرّ  ٍ./خشم کلید .همه بدیها است.قلْبُ الْاَحْمَق ِ فِی فمِهِ وَفمُ الْحَکِیم ِ فِی قلْبهِ.دل ابله برسر زبان اوست وزبان دانا ی خردمند درکنج دل او/لاَیَشْغَلُکَ ر ِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَل ٍ مَفْروُضٍ  روزییکه خداوند تضمین کرده نباید ترا از کار لازم و انجام وظایف باز دارد./ماترک الحق عزیزالاذل ولااخذدلیلا" الاعز.عزیزی حق رازیرپانگذاشت مگرانکه خوارشد. و فرومایه ایبحق توجه نکردجزانکه عزیزشد.التواضع نعمه لایحسد علیها.فروتنی نعمتی است که کسی بران رشک نبرد.من وعظ اخاه سرا فقد زانه.هرکه دوست خودراپنهانی اندرزگوید اورا اراسته است.من وعظ اخاه علانیه فقد شانه.هرکه دوست خودرا اشکارا نصیحت کنداوراشرمنده کرده.خیراخوانک من نسی ذنبک وذکراحسانک الیه.بهترین دوستان توان کسی است که گناه ترافراموش کندونیکی های تراازیادنبرد.من رکب ظهرالباطل نزل به دارالندامه.هرکه بر مرکب باطل سوارشود . ان مرکب او را به سرزمینپشیمانی پیاده خواهد کرد.اقل الناس راحه الحقود.اشخاص کینه توز.بی ارامترین مردمند.جراه الولدعلی والده فی صغره تدعواالی العقوق فی کبره.جسارت فرزندان نسبت به پدردرکودکی منجربه عاق شدندربزرگی است.لاتکرم الرجل بما یشق علیه.به اندازه ای (به کیفیتی) که موجب ناراحتی شود به افراداحترام مگذارید.حسن الصوره جمال ظاهر.وحسن العقل جمال باطن.زیبایی چهره جمال برون است وخردمندی جمال درون .اذانشطت القلوب فاودعوهاواذانضرت فودعوها.تادلها شادوسرزنده اند به انها بیاموزیدوچون افسرده شدندازادشان بگذارید.من کان الورع سجیته والکرم طبیعه والحلم خلته کثرصدیقههرکه سرشتش پارسایی.طبیعتش گذشت وصفتش بردباری است دوستان فراوان خواهند داشت.ایاک والاذاعه وطلب الرئاسه فانهماتدعوان الی الهلکه.ازشهرت طلبی وحب جاه بپرهیز.چه ایندو صفت ترا بهلاکت می کشاند.منالفواقذالتیتقصم الظهرجار ان رای حسنه اخفاهاوان رایسیئه افشاها.ازگرفتاریهای کمرشکن.همسایه ای است که خوبی همسایه رابپوشاندوبدی اورابرملا سازد.اتقوالله وکونوازیناولاتکونوا شینا".ازخدابترسیدومایه افتخارباشیدنه مایه شرمندگی.لایدرک حریص مالم یقدر له.شخص حزیص وازمند .بیش از روزی مقدر بدست نخواهد اورد.من یزرع خیرا"یحصد غبطه.هرکه تخم نیکی بپاشد.مسرت وشاد دلی بدرود.من یزرع شرا"یحصد ندامه.هرکه تخم شروبدی بپاشد.پشیمانی بدرود.لیس من الادب اظهار الفرح عندالمحزون.شادی کردن دربرابر شخص مصیبت زده بی ادبی است.ان للسخاءمقدارا"فان زاد علیه فهو سرف.بخشندگی رااندازه ای است که چون ازان اندازه بگذرد اسراف است.للحزم مقدارا"فان زاد علیه فهو جبن.احتیاط رااندازه ای است که چون ازان بگذرد.ترس است.للاقتصاد مقدارا"فان زاد علیه فهو بخل.میانه روی درهزینه های زندگی اندازه ای دارد که چون ازآن بگذرد .بخل و تنگ چشمی است.لایعرف النعمه الاالشاکر ولایعرف الشکر الاالعارف.قدرنعمت نگه ندارد مگرشخص سپاسگزار.وارزش سپاس نیابد مگر دانا.لاتعجل بحوائجک قبل وقتهافیضیق قبلک وصدرک بخشاکالقنوط.درتامین نیازمندیهای خودپیش ازهنگام ان.شتاب مکن تاترادلتنگ وملول نکندومایوس نسازد.اضعف الاعداءکیدا"مت اظهر عداوته.ان کسی که دشمنی خود را اشکار کند.ازدشمنان دیگرزبون تراست.من مدح غیر المستحق فقدقام مقام المتهم.هرکه ازنااهلی ثناگوید مورد سوءظن قرارگیرد.ان الالحاح فی المطالب یسلب البهاءویورث التعب والعناء.اصراروپافشاری درخواهش.ارزش راکم میکندوشخص را به ناراحتی وخستگی می کشاند.الحظوظ مراتب فلاتجعل علی ثمره لم تدرک.بهره ها رادرجاتی است.بنابراین برای چندین میوه ایکه بداندست نیابی .شتاب مکن.کفاک ادبا"تجنبک ماتکره من غیرک.کاملترین سرمایه ادب است که ازانچه ازدیگران بدمیدانی.خود دوری کن.ایاکم ان تفرطوا فی جنب الله فتکونوا من الخاسرین.از سهل انگاری درپیشگاه خداوند دوری کنید تااز زیانکاراننباشید.صدیق الجاهل تعب.دوست نادان.مایه ناراحتی است.مااقبح بالمومن ان تکون له رغبه تذله.چقدر زشت است مومن به چیزی علاقمند باشد که اورا خوارکند.ریاضه الجاهل وردالمعتاد عن عادته کالمعجز.تربیت کردن نادان وبازگرداندن عادت ازسرمعتاد.کاری شبیهمعجزه است.انکم فی اجال منقوصه وایام معدوده والموت یاتی بغته.شمارامدتی کوتاه وروزهای محدود است ومرگ ناگهان میاید.لیس العباده کثره الصیام والصلوه وانما العباده کثره التفکرفی امرالله.عبادت خدا به زیادخواندن نماز یاروزه زیادگرفتن نیست.البته عبادت کامل وپرارزش اینست که شخص برای تحصیل معرفت در افریده های خدا بسیاربیندیشد.                                                                                    .وبلاگ معلمMoallem weblogبسم الله الرحمن الرحیمسالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع)مبارک باد/معلم بلاگ،میلاد مسعودحضرت امام حسن(ع) را به پیشگاه حضرت مهدی(عج) تبریک وتهنیت میگوید.پس ازشهادت حضرت علی(ع)فرزندبزرگش امام حسن(ع)به خلافت رسید اما بیش از 6 ماه نگذشته بود که در برابر مخالفت و حیله های معاویه و بیوفایی گروهی از سرداران قرار گرفت. امام (ع) به منظور جلوگیری از تهاجم دشمن نسبت به اسلام و مسلمین و با گرفتن امتیازاتی به نفع جامعه مسلمانان از حکومت کنار رفت و از آن پس معاویه به مدت 20 سال حاکم مطلق شد. معاویه به خاطر نفوذ و سابقه امام حسن و همچنین قراردادهایی که بسته بود مجبور بودتجاوزخودرا محدود کند راه وروش وسیرهء امان ومعصومین علیهما سلام می تواندبهترین نمونه برای زندگی امروزو فردا ما و مسئولین و شماو آیندگان و آتیه سازان این مملکت امام زمان (عج) باشدلذاسخنان آنحضرت در کتاب ارزشمندچهل سحن-استاد محمدحسین حجازی به شماتوصیه میگردد.امید است که بتواندتوشه مناسبی برای عقبی ما وشماگردد:/امام حسن (ع)مفرماید:اَلْمَعْروُفُ مَالَمْ یَتَقَدَّمْهُ مَطَلٌ وَلَایَتْبَعْهُ مَنُّ/خوبی کردن آنست که بی سردواندن وبی منت باشد.+++معلم بلاگ++++*****امام حسن (ع)اَلْمَعْروُفُ مَالَمْ یَتَقَدَّمْهُ مَطَلٌ وَلَایَتْبَعْهُ مَنُّ/خوبی کردن آنست که بی سردواندن وبی منت باشد.+++بسم الله الرحمن الرحیماَلْمَزَاجُ یَاْکُلُ الْهَیْبَةَ وَقَدْاَکْثَرَمِنَ الْهَیْبَةِ الصّامِتُ/شوخی هیبت انسان رامیکاهدوهمواره شخص کم حرف برابهت خویش می افزاید.+++اَلْفُرْصَةُ سَر ِیعَةُ الْفَوْتِ بَطِیئَةُ الْعَوْد ِ/فرصت بسرعت ازدست میرودوبکندی بازمیگردد.+++خَیْرُالْغِنَی اَلْقُنُوعُ وَشَرَّالْفقْر ِالْخُضُوعُ/بهترین نوع توانگری قناعت وپست ترین شکل فقر.چاپلوسبودن وسرسپردگی است.علیکم بالفکرفانه حیاه قلب البصیر.؛اندیشه کنیدزیرااندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم بینااست.صاحب الناس مثل ماتحب ان یصاحبوک.؛آنچنان بامردم دوستی کن که میخواهی باتوآنگونه کنند.ماتشاورقوم الاهدواالی رشدهم.؛هرجماعتی که به مشورت با یکدیگر وهمفکری پرداختند بهکمال رسیدند.القریب من قربته الموده وان بعد.؛آنکس به نزدیکتراست که ازراه دوستی باتونزدیک باشد اگرچه خویش تونباشد.اللوءم ان لاتشکر النعمه.؛پستی آنست که نعمت را ناسپاسی کنی.لاتعاجل الذنب بالعقوبه واجعل بینهماللاعتذارطریقا".؛درکیفردادن گناه دیگری شتاب مکن وراهی برای پوزش بازبگذار.الحزم ان لاتنتظرفرصتک وتعاجل ماامکنک.؛دور اندیشی آن است که پیوسته منتظر پیدا شدن فرصت نباشی وهمی به چالاکی بپردازی.بنی لاتواخ احداحتی تعرف موارده ومصادره.؛فرزندم باکسی دوست مشو.مگرآنکه اورادرست بشناسیقیل ماالمروه؟ قال:حفظ الدین و اعزازالنفس و لین الکتف وتعهدالصنیعه واداء الحقوق.؛پرسیدند:مروت چیست؟فرمود:نگهداری دین.وعزت نفس. ومداراکردن باخلق . و پای بند انجام کارخوب بودن . و حقوقدیگران را رعایت کردن.النجده:الذب عن الجاروالصبرفی المواطن.؛دلیری:دفاع ازهمسایه وپایداری درمیدان کارزار است.الکرم:الابتداءبالعطیه قبل المساله.؛کرم داشتن:آنست که پیش ازسوال ببخشی.الشرف:موافقه الاخوان.؛شرف همراهی بادوستان است.السفه:اتباع الدناه ومصاحبه الغواه.؛سفاهت:پیروی فرومایگان ودوستی باگمراهان است.ان ابصرالابصارمانفذفی الخیرمذهبه.؛بیناترین چشمهاآن است که درراه خیربکارافتد.ان اسمع الاسماع ماوعی التذکیروانتفع به.؛شنواترین گوشهاآن است که از اندرزونصیحت پندپذیرد.بینکم وبین الموعظه حجاب العزه.؛مانع شما ازپذیرش پند و اندرز خودخواهی است.اتعظوابالعبرواعتبروا بالاثر.؛ازگذشته عبرت بگیریدوازآثارگذشتگان پند.بالعقل تدرک الداران جمیعا".؛ازراه اندیشه وعقل.دنیاوآخرت بدست میاید.لاوحشه اشدمن العجب.؛هیچ تنهایی وحشتناکتر ازخودپسندی نیست.لاغنی اکبرمن العقل.؛هیچ ثروتی.بزرگترازعقل نیست.لافقر مثل الجهل.؛هیچ فقری چون جهل(فقرعلمی) نیست.لاعیش الذمن حسن الخلق.؛هیچ چیزمانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند.علم الناس علمک وتعلم علم غیرک.؛دانش خودرابدیگران بیاموزوخود دانش دیگران را یاد گیر.مارایت ظالمااشبه بمظلوم من حاسد.؛هرگز ظالمی راندیدهام که چون مظلوم باشد.مگرحسود.لیست العفه بدافعه رزقا"ولاالحرص بجالب فضلا".؛عفت وپاکدامنی مانع روزی نخواهدبود.چنانکه حرص موجبروزی بیشتر نخواهدشد.راس العقل معاشره الناس بالجمیل.؛کمال عقل بخوبی معاشرت کردن با مردم است.الاخاءالوفاءفی الشده والرخاء.؛برادری یعنی وفاداری درگشایش سختی.الحلم کظم الغیظ وملک النفس.؛حلم یعنی فرو خوردن خشم و خویشتن داری(تملک نفس)الحرمان ترک حظک وقد عرض علیک.؛محرومیت آنست که ازبهره خویشتن چشم پوشی درحالیکه برتوعرضه شده است.لا یعرف الرای الا عندالغضب.؛اندیشمندبودن تنها بهنگام خشم معلوم میشود.اذا اضرت النوافل بالفریضه فارفضوها.؛هرگاه انجام مستحبات به واجبات لطمه بزند از آن چشم پوشی کن.السفیه الاحمق فی ماله المتهاون فی عرضه یشتم فلایجیب.؛نادان سبک سری که مال خودرابهدرمیدهدودرحفظ آبرویخودسستی میکند.هرگاه بوی دشنام دهندجواب نمیدهد.ان المومن یتزودوالکافریتمتع.؛مومن از زندگی توشه برمیگیردوکافربه همین لذت آنیخشنود است.هلاک الناس فی ثلاثه.الکبر والحرص والحسد.؛سه خوی سبب بیچارگی مردم است:تکبر.حرص.وحسد.السماح:البذل فی السرآءالضرآء.؛گشاده دست بودن آن است که درهرحال.چه سختی وچه گشایش.بذل وبخشش کنی..وبلاگ معلمMoallem weblog         
دسته ها :
چهارشنبه هشتم 7 1388
دسته ها :
چهارشنبه هشتم 7 1388
 بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام علی(ع)میفرمایند:بهترین عدالتیاری مظلوم است.+++معلم بلاگ+++بسمه تعالیحضرت زهرا سلام الله علیهامیفرمایند:کسی که عبادت خالصانه خود را بسوی خدا میفرستد /خداوند بزرگترین مصلحت خویش را بسویش فرومیفرستد.
+++
معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم              شهدا                                                   شمع محفل بشریتند.»امام خمینی (ره)«+++معلم بلاگ+++یا کریمحضرت امام علی(ع)میفرمایند:برایجهالت انسان همین بس /که هرچه مشنود/آنرا برای دیگری نقل میکند.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام هادی(ع)میفرمایند:خوپسندی /انسان را از یادگیری/بازمدارد.+++معلم بلاگ +یا کریمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:اَنَاالمَهدی.اَنَاقائِمُ الزَمان.منم مهدی.منم قائم زمانه.ای ولی عصر ای امام زمان بیا که بی تو بهار نمیشودبیا که رنج ها پایان نمیگیرد مگر به حضور تو.
+++
معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام علی(ع)میفرمایند:انسان ازدشمنش/ انتقامی/بالاتر از این نمیگیرد که/برفضائل خود بیفزاید.+++معلم بلاگ+++یاذالجلال والاکرام/حضرت امام رضا(ع)میفرمایند:هرکس سه روزآخرماه شعبان را روزه بگیرد وآن رابه ماه رمضان متصل نماید خداوند ثواب 2ماه رابرایش مینویسد+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:اَنَاالَّذی اَملَاءُهاعَدلا"کَمامُلِات جَورا".منم که زمین راازعدالت پرکنم همانگونه که ازستم آکندهباشد.+++معلم بلاگ+++یاذالجلال والاکرام/حضرت امام علی(ع)میفرمایند:نمازاول وقت/زندگی را شیرین میکند.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنیدکه/فرج شما در همان است.+++معلم بلاگ+++یاذالجلال والاکرام/حضرت امام کاظم(ع)میفرمایند:مهدی(عج)/از دیدگان مردم غایب میشود ولی/یادش/از دلها نمیرود.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:اَنَابَقیةُ اللهِ فی اَرضِه./منم بازمانده(حجتهای)خدادرزمین.آری مهدی جان/تو آخرین از خاندان نبوت وامامتی در زمین/بیا بیا بیا/ای نوگل فاطمه بیا ای عزیز ما، که ظهورت راثانیه شماری میکنیم.+++معلم بلاگ+++
دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 5 1388

ل

بسم الله الرحمن الرحیم          مهدی جان بیا که سخت در انتظار تو هستیم بیا که سالگرد خدمتگزاران این آب و خاک است.

عزیزان نمایندگان استان گلستان و وزارت راه و ترابری که در عزیمت به گرگان برای افتتاح فرودگاه آن جاودانه گشتند.الهی عجل لولیک الفرج

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388

اشدیثاشقه& اثظشقلثقهذه

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388
880217بسم الله الرحمن الرحیم/توبه:/اِنَّمَاَ التَّوبَةُ عَلَی اللهِ لِلّذَینَ یَعْمَلوُنَ السّوُءَ بجَهالَة ٍ ثُمَّ یَتَوُبوُنَ مِنْ قَریب ٍ فَاوُلئکَ یَتوُب اللهُ عَلَیْهِمْ وَکانَاللهُ عَلیما ً حَکیما ً.«تنها توبه را خداوند ازکسانی می پذیرد که ازسر نادانی به کارزشتی دست می یابندوتادیرنشده است بازمیگردند،تنها چنین کسانندکه خداوند درموردشان تجدیدنظرمیکند،که خدا دانا وحکیم است.«قرآن کریم ،سوره نساء آیه 17»+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/مولی الموحدین علی علیه السلام میفرمایند:::::::::توبیخ الذَّامّ لِلّدُنْیَا/(1)@وَقَدْ شَمع رجلا ًیَذم الدُّنْیَا: أَیُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْیَا،الْمُغْتَرُّبغُرُور  ِهَا، الْمَخْدُوعُ.(2)بأَبَاطِیلَهَا! أَتَغْتَرُّ بالدُّنْیَاثُمَّ تَذُمُّهَا؟أَنْتَ الْمُتَجَرَّمُ عَلَیْهَا،أَمْ هِیَ الْمُتَجَرَّمَةُ عَلَیْکَ؟مَتَی اسْتَهْوَتْکَ،أَم مَتی غَرَّتْکَ؟ أَبَمَصَارع ِ آبَائِکَ مِنَ الْبلَی أَم(3)بمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِکَ تَحْتَ الثَّرَی؟کَمْ عَلَّلْتَ بکَفَّیْکَ،وَ کَمْ مَرَّضْتَ بیَدَیْکَ !تَبْتَغِی لَهُمُ الشَّفَاءَ ،وَ تَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الأَطِبَّاءَ، غَدَاةَ لَایُغْنِی عَنْهُمْ دَوَاؤُکَ،(4)وَلَایُجْدِی عَلَیْهِمْ بُکَاؤُکَ.لَمْ یَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إَشْفَاقُکَ ،لَمْتُسْعَفْ فَیهِ بَطَلْبَتِکَ،(5)وَلَمْ تَدْفَعْ عَنَّهُ بقُوَّتِکَ! وَقَدْ مَثَّلَتْ لَکَ بهِ الدُّنْیَا نَفْسَکَ،وَبمَصْرَعِهِ مَصْرَعَکَ.(2)@محاسن الدُّنْیَا/إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْق‌ ٍلِمَنْ صَدَقَهَا،وَدَارُ عَافِیَة ٍ لِمَنْ فَهِمَعَنْهَا،وَدَارُ غِنی ً.(6)تَزَوَّدَ مِنْهَا،وَ دَارُ مَوْعِظَة ٍ لِمَنِ اتَّغَظَ بَهَا.مَسْجِدُ أَحِبَّائِ اللهِ،وَ مُصَلَّی مَلَا ئِکَةِ.(7)اللهِ،وَ مَهْبطُ وَحْی اللهِ،وَ مَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللهِ اکْتَسَبُوافِهیهَاالرَّحْمَةَ،وَ رَبحُوا فِیهَا الْجَنَّةَ .فمَنْ ذَا یَذُمُّهَاوَ قَدْ آذَنَتْ ببَیْنِهَا،وَ نَادَتْ بفِراقِهَا، وَ نَعَتْ نفْسَهَا.(8)وَ أَهْلَهَا؛فمَثَّلَتْ لَهُمْ ببَلَائِهَا الْبَلَاءَ،وَشَوَّقَتْهُمْ بسُر ِور ِهاإِلَی السُّرُور  ِ؟ رَاحَتْ بَعَافِیَةٍ،وَ ابْتَکَرَتْ بفجِیَةٍ(نجمعة)تَرْغِیبا ً وَ تَرْهِیبا ً،وَ تَخْویفا ً وَ تَخْد ِیرا ً.(9)فذَمَّهَا ر ِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ،وَ حَمِدَهَا آخَرُون یَوْمَ الْقِیَامَةِ.ذَکَّرَتْهُمُ الدُّنْیَا فتَذَکَّروا،وَحَدَّثَتْهُمْ فصَدَّقُوا ، وَ وَعَظَتْهُمْ فاتَّعَظُوا.شنید مردی دنیارانکوهش میکند،فرمود:(1)توبیخ نکوهش کننده دنیا:/ای نکوهش کننده دنیا که خودبه غرور دنیا مغروری وبا باطل های آن فریب خوردی!                               (2)خودفریفته دنیایی وآن رانکوهش میکنی؟                 آیا تودر دنیا جرمی مرتکب شده ای؟کی دنیا تو راسرگردان کرد؟ ودرچه زمانی تورافریب داد؟آیا باگورهای پدرانت که پوسیده اند؟(تو رافریب داد؟)(3)یا آرامگاه مادرانت که درزیرخاک آرمیده اند؟ آیابا دودست خویش بیماران رادرمان کرده ای؟وآنان راپرستاری کرده دربسترشان خوابانده ای؟درخواست شفای آنان راکرده و ازطبیبان داروی آنهاراتقاضاکرده ای؟درصبحگاهان که داروی تو به حالآنان سودی نداشت.(4)وگریه توفایده ای نکرد،وترس توآنان را سودی نرساند،و آنچه میخواستی بدست نیاوردی،وبانیروی(5)وخودنتوانستی مرگ را ازآنان دورکنی،دنیا برای توحال آنان رامثال زد،وباگورهایشان،گورخودت رابهرُخ توکشید.(2)@خوبیهاو محاسن دنیا:/همانادنیا سرای راستی برای راست گویان،و خانهتندرستی برای دنیاشناسان،وخانه بی نیازی برای توشه گیران.(6)وخانه پندبرای پندآموزان است. دنیاسجده گاه دوستان خدا،نمازگاه فرشتگانالهی است.(7)،فرودگاه وحی خداوجایگاه تجارت دوستان خداستکه در آن رحمت خدا رابدست آوردند،وبهشت راسودبردند.چه کسی دنیا را نکوهش میکند؟وجداشدنش رااعلام داشته و فریادزد که ماندگارنیست وازنابودی خودواهلش خبرداده است؟(8)وحال آنکه (دنیا)بابلای خودبلاها رانمونه آورد،وباشادمانی خودآنان به شادمانی رساند.درآغاز شب به سلامت گذشت،امّا درصبحگاهان بامصیبتی جانکاه بازگشت تامشتاق کندوتهدیدنمایدوبترساندوهشدار دهد.(9)پس مردمی دربامدا باپشیمانی،دنیارانکوهش کنند،ومردمی دیگر روزقیامت آن رامی ستایند، دنیاحقائق رابه یادشان آورد،یادآور آن شدند،از رویدادها،برایشان حکایت کرد،اوراتصدیق کردند،واندرزشان داد،پند پذیرفتند.+++++++معلم بلاگ+++یاارحم الرّاحمین/سپاس:/وَّ اذ ِتَاَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئنْ شَکَرْتُمْ لَاَزیدَنَّکُمْ وَلَئنْ کَفَرْتُمْ انَّعَذابی لَشَدیدٌ.درمورد سپاس فرموده است:بی شک اگرسپاس گزارید،بر نعمت می افزائیم».((قرآن کریم،سوره ابراهیم آیه 7))+++معلم بلاگ+++یاارحم الرّاحمبنشهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد/ایام فاطمیه و سالروز شهادت امه ابیها حضرت زهرای مرضیه را خدمتحضرت بقیة الله الاعظم امام زمانمهدی موعود اروحنا لتراب مقدمه فداتسلیت و تعزیت گفته و امیدآن داریم که بتوانیم ازاین بزرگ نمونه و اسوهوفا و پرهیزگاری و عفاف و همه صفات خدایی بدرستی در راه ایجادجامعه نمونه اسلامی استفاده کنیمودرمقابل همان مخاطراتی که فاطمه(س)ایستاد مانیزبه پیروی از او درکنارحق همواره بایستیم و با همه شرک وراه غیرخدایی مبارزه کنیم همچنان کهزهرای مرضیه چنین جان شیرنش را درکنار مولی الموحدین نثار حق نمود تادین پیامبرمکرم اسلام(ص) جاودانه بماند و ابوسفیانها نتوانند آنرا به زمانجاهلیت بازگردانند .آری او شهیدشدبه دست ناکسان و مخفیانه و شبانه بخاک سپرده شد تا منافقان نتوانند از مرگ او به نفع خودشان بهره برداری کنند و فاطمه با شهادت خویش نیز دشمنانخدا و منافقان ظاهرالصلاح را برای همیشه تاریخ رسوا نمودوآری فقط در همه تاریخ این فقط ......فاطمه است که فاطمه است.هم او که میگوید به بهشت واردنمیشوم تااینکه بدانم بعدازمن بافرزندان من چه کردند؟فاطمه جان تو همواره حاودان درقلبشیعیانت هستی .مهدی جان بحول و قوه الهی یاری فرما مارا و تعجیل فرمادرظهورت.+++++++++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم/قال مولی الموحدین(ع)فی نهج البلاغه::::::::::::::ذکرالموت/إِنَّ للهِ مَلَکا ً یُنَاد ِی فِی کُلَّ یَوْم  ٍ:/لِدُوا لِلمَوْتِ،وَ اجْمَعُوا لَلْفَنَاء ِ،وَ ابْنُوا لِلْخَرَاب ِ.ضرورت یادمرگ/خدا رافرشته ای است که هرروزبانگ میزند:/بزاییدبرای مردن،/وفراهم آورید برای نابودشدن/،وبسازیدبرای ویران گشتن.+++++معلم بلاگ+++یا قادر/حضرت امام رضا علیه السّلام میفرمایند:::::::::::::نماز را اول وقت بخوانیدو/                                   برآن مواظبت کنید.+++++معلم بلاگ+++یا فریاد رس/حضرت مولی المتقین علی علیه السّلام میفرمایند:اصناف النّاس فی الدّنیا:/الدُّنْیَا دَارُ مَمَرّ ً لَا دَارُ مَقَرّ ً،وَالنَّاسُ فِیهَا رَجُلَان ِ:/رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا،وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا.اقسام مردم دنیا:/دنیا گذرگاه عبوراست،نه جای ماندن؛ومردم درآن دو دسته اند:/یکی آن که خود را فروخت وبه تباهی کشاند،/و دیگری آنکه خود را خریدو آزادکرد.++++++معلم بلاگ +++یا قاضی الحاجات/حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله عَلَیْهِ وآله فرمودند:/پر ارج ترین عبادتها؛/مخفی ترین آنهاست.++++معلم بلاگ +++باسمه تعالی/دعا:/وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی اَسْتَجِبْ لَکْمُ إنَّ الّذینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرینَ«وخدای شمافرمودکه مرابا(خلوص دل)بخوانیدتا دعای شما رامستجاب کنم وآنان که ازدعاو عبادت من اعراض و سرکشی میکنند زود با ذلّت و خواری در دوزخ شوند»((قرآن کریم ،سوره مؤمن آیه60))++++++معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین/حضرت علی علیه السّلام درنهج البلاغه میفرمایند:حقوق الأصدقاء:/لاَیَکُونُ الصَّد ِیقُ صَد ِیقا ًحَتَّی یَحْفَظَ فِی ثَلَاث ٍ:/فِی نَکْبَتِهِ،وَ غَیْبَتِهِ،وَ وَفَاتِهِ.حقوق دوستان:/دوست ،دوست نیست مگرآنکه حقوق برادرش رادرسه جایگاه نگهبان باشد:/در روزکار گرفتاری،/هنگامیکه حضورندارد،/و پس از مرگ.++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم/استغفار :/وَمَن یَکْسِبْ أِثْما ً فَأِنَّمَا یَکْسِبُهُ عَلَی نَفْسِهِ وَکَانَ اْللَّهُ عَلِما ً حَکِیما ً.«هرآن که به بدی دست یابدیابرخود ستمی رواداردواز آن پس به درگاه خدا استغفارکند،خدای راآمرزش گرومهربان یابد».                               ((قرآن کریم ،سوره نساءآیه 110))+++معلم بلاگ+++یاکریم/حضرت رسول گرامی اسلام محمدبن عبدالله میفرمایند:/وقتی که به حضرت فاطمه(س)میگویند وارد بهشت شود/میگوید هرگز وارد نمیشوم تا بدانم؟/بعداز من با فرزندانم چه کردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟+++++معلم بلاگ +++یا قاضی الحاجات/حضرت علی بن ابیطالب علیه السّلام میفرمایند::::أربع فضائل:/مَنْ أَعْطِیَ أَرْبَعَا ً:/مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمْ الْإِجَابَةَ،وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوْبَةَ لَمْ یُحْرَم  ِ الْقَبُولَ،وَمَنْ أُعْطِیَ الْأِسْتَغْفَارَ لَمْ یُحْرَم  ِالْمَغْفِرَةَ،وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَم  ِ الزَّیَادَةَوتصدیق ذلک کتاب الله،قال الله فی الدّعاء«ادعونی أستجب لکم»و قال فی الاستغفار:«ومن یعمل سوءا ً أو یظلم نفسه ثمّ یستغفر الله یجدالله غفورا ًرحیما ً»وقال فی الشکر:«لئن شکرتم زیدنکم»وقال فی التوبة:«انما التوبة علی الله للّذین یعلمونالسّوء بجهالة ثمّ یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللهعلیهم وکان علیما ً حکیما ً.چهار ارزش برتر:/کسی راکه چهارچیز دادند،ازچهارچیزمحروم نباشد:بادعا از اجابت کردن،باتوبه از پذیرفته شدن،بااستغفاراز آمرزش گناه، باشکرگزاری از فزونی نعمت ها./*میگویم واین حقیقت موردتصدیق کتاب الهی است که درمورد دعاگفته است:«مرابخوانیدتا خواسته های شما رابپردازم»((قرآن کریم ،سوره مؤمن آیه60))درمورد استغفار گفته است:«هرآن که به بدی دست یابدیابرخود ستمی رواداردواز آن پس به درگاه خدا استغفارکند،خدای راآمرزش گرومهربان یابد».((قرآن کریم ،سوره نساءآیه 110))درمورد سپاس فرموده است:بی شک اگرسپاس گزارید،بر نعمت می افزائیم».((قرآن کریم،سوره ابراهیم آیه 7))ودرمورد توبه فرموده است:«تنها توبه را خداوند ازکسانی می پذیرد که ازسر نادانی به کارزشتی دست می یابندوتادیرنشده است بازمیگردند،تنها چنین کسانندکه خداوند درموردشان تجدیدنظرمیکند،که خدا دانا وحکیم است.«قرآن کریم ،سوره نساء آیه 17»+++++++معلم بلاگ +++یا قاضی الحاجات/گذشت:/اگراجتناب کنید از آن بزرگهای چیزهایی که مانهی کردیم؛مااز  سیئات شما میگذریم.« قرآن کریم» ++++++++++معلم بلاگ +++بسم اللهِ الرّحمن الرّحیم /حضرت علی علیه السّلام درنهج البلاغه فرمودند:فلسفة الاحکام الاسلامیة:/الصَّلَاةُ قَرْبَانُ کَلَّ تَقِیّ ً،والْحَجُّ جِهَادُکُلَّ ضَعِیف ٍ، وَلِکُلَّ شَیْء ِ زَکَاةُ الْبَدَن ِ الصَّیَامُ،وَجِهَادُالْمَرْأة ِ حُسْنُالتَّبَعُّل ِ.فلسفهء احکام الهی:/نمازموجب نزدیکی هرپارسایی به خداست،و حجاست. جهادهر ناتوان .هرچیزی زکاتی دارد،و زکاتتن،روزه و جهاد زن ،نیکو شوهرداری است.++++++++++++معلم بلاگ +++یاارحم الرّاحمین/حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللهِ عَلَیْهِ وَآلهِ فرمود:کسب همه خوبیها ؛بوسیلهء عقل میسّراست.++++++++++معلم بلاگ+++ یا ایزدمنّان/قال علی عَلَیْهِ السّلام فی نهج البلاغه ::::::::::::الصَّدقة والرّزق:/اسْتَنْز ِلُوا الرَّزْقَ بالصَّدَقَةِ.صدقه راه نزول روزی:/روزی رابا صدقه دادن فرود آورید.++++++++معلم بلاگ+++یا قادرمتعال/حضرت محمدبن عبدالله صَلَی اللهِ عَلَیْهِ وَآلهِ فرمود:شخص خوش اخلاق و نرمخو؛خیردنیاو آخرت رابه خود اختصاص داده است.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند:خوشا به حال آنانکه باشهادت رفتند.+++++++++++معلم بلاگ+++یاربَّ الْعالَمین/دریع از فراموشی لاله ها.../مراسم گرامیداشت هشتمین سالگشتجان باختگان در راه اعتلای گلستان/عروج خونین سبک بالان مهاجر درآخرین پروازعشقسقوط یاک 40هشت نماینده محبوب مردم شریف استان گلستاندرمجلس شورای اسلامی دوره ششمبویژه شهیدان جاویدنمایندگان مردم گرگان وآق قلاحجة الاسلام والمسلمین دکترقندهاریومهندس هزارجریبیوشهیددکتردادمان وزیرراه وترابری ومعاونان ودیگرهمراهانمراسم بزرگداشت و یادبودی همراه بانماز جماعت مغرب و عشا به امامتحضرت آیة الله الاعظمی نورمفیدی نماینده معزز مقام معظم رهبری دراستان گلستانو مرثیه سرایی و سخنرانیحضرت حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادیبرگزارمیگردد.حضورسبز عزیزان مایه افتخار وتشکرو امتنان خواهدبود.+++معلم بلاگ +++یا ربَّ الْعالَمین/ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللهامواتا ً بل احیا ً عندربهم یرزقون.کسانی راکه در راه خدا کشته شدندمرده مپندارید،بلکه آنان زنده اند و درنزد پروردگارشان روزی میخورند.***معلم بلاگ ،سالروز شهادتوزیر محترم راه و ترابریو معاونان و هیئت همراه ونمایندگان شهیداستان گلستانرابه حضور مقام معظم رهبریوهمه مردم ایران اسلامیو کلیه اقشار استان گلستان تسلیت و تعزیت میگوید و از خداوندبرای خانواده هایشان و مردمقدرشناس ایران اسلامی و استان گلستان آرزوی صبرواستقامتدر راه اهداف شهدا را دارد.این عزیزان میآمدند تا درگرگان فرودگاه رابرای هواپیماهایپهن پیکر افتتاح کنند که دراین جهتبه لقاح الله پیوستند.یادشان همیشه در خاطره ها جاویدو راهشان چونان همیشه پررهروباد.+++++++++++معلم بلاگ+++یاارحم الرّاحمین/چاره این همه اصراف/قابل توجه دلسوزان در واحدهای نظارت نانوایی هابا بررسی که از نان های قلاج(بربری) بعمل آمده و براساس آمار گرفته شده؛اگر نانوایی ها تنبلی نکنند و نان را کشیده و بجایگرد؛ آنرا بصورت دراز بپزند میزان خمیری که بایددوربریزیم تقریبا" حدود 5% میشود که الان براثرتنبلی نانوایی ها در پخت نان دراز حدود 50% است.امیداست که دستگاههای نظارتی این بررسی رابه نانوایی ها تعمیم دهند تااز اصراف جلوگیری شود.++++++++++++معلم بلاگ+++یا ربّ الْعالَمین/وزیر محترم بازرگانی /حل مشکل حجاب/این مشکلی چندوجهی است.اما اگرشما جوراببلند یا روسری بلندو عریض بخواهید ویا پیراهنزنانه بلندو خوب بخواهید در دسترس نیست.آقای وزیر دشمن در شبیخون فرهنگی خود اینها رابرای ما تهیه دیده است و از مرزها بداخل میدهد یاعوامل آنها با نبود نظارت بر تولیدی های داخلی بهبازارمیدهندبنابراین لازم است تا شما به تولیدی هاو وارد کننده ها خط بدهید تا لباس و شال بلند وعریض و روسری بلندو عریض و لباس بلندوگشاد تولیدکنند تا عاشقان عفاف درجامعه باتولیدانبوهاجناس را ارزانتربخرند و نبود روسری و شال و چادر و پیراهن مناسب سبب حرکت آنها بسوی کم حجابی و سرانجام در طول مدت بسویبی حجابی نشود.که البته شرعا" دستگاههایی که باید نظارت براین روند داشته باشند نیز درپیشگاه الهی در گناهکسی که مثلا" میخواهد جوراب بلندبخرد اما مافیای موجود آن را بسیارکم به بازارمیدهد،شریک استعزیزان:تنها تبلیغ در رادیو و تلویزیون اثرندارد.باید یارانه را بجای دستگاههای تبلیغی به تولیدکننده چادر و روسری و شال و لباس استاندارداسلامی بدهید تا اولا" باتولید انبوه قیمت ارزان شودکه ناخودآگاه کشش بسوی این لباسها و جورابهایبلند و ضخیم و مناسب و اسلامی ایجادمیشود وبگذارید دیگران که حرف رادیوهای بیگانه رادرلباسپوشیدن رعایت میکنند به زحمت بیفتند نه آدم مسلمان متعهد و کنترل بر مرزها هم میتواند کهباعث عوض شدن لباس و پیراهن های کل و کوتاهآنان گردد که خودشان برای ضرر نکردن هماهنگنمایند.اگر چنین راهکارهایی رعایت شود در درازمدت موجبحرکت جامعه بسوی یک جامعه اسلامی میشود.***امیداست که با بهره گیری از این راهکارو تکمیل آنشاهد تقویت بنیانهای اسلامی و خرج یارانه ها درجهت ایجاد البسه و جادرو جوراب و شال و روسریاسلامی باشیم.این کارها باید دههاسال قبل انجام میشدتاامروز اثرآن مشهودباشد ولی......بازهم ماهی راهروقت از آب بگیری منفعت دارد.احرکم عندالله تعالی+++++معلم بلاگ+++
دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388

ل&ا

A:\ghadehari& hezargeribi.jpg

+++

یاربَّ الْعالَمین/

دریع از فراموشی لاله ها.../

مراسم گرامیداشت

هشتمین سالگشت

جان باختگان در راه اعتلای گلستان/

عروج خونین سبک بالان مهاجر درآخرین پروازعشق

سقوط یاک 40

هشت نماینده محبوب مردم شریف استان گلستان

درمجلس شورای اسلامی دوره ششم

بویژه شهیدان جاویدنمایندگان مردم گرگان وآق قلا

حجة الاسلام والمسلمین دکترقندهاری

و

مهندس هزارجریبی

و

شهیددکتردادمان وزیرراه وترابری ومعاونان و

دیگرهمراهان

مراسم بزرگداشت و یادبودی همراه با

نماز جماعت مغرب و عشا به امامت

حضرت آیة الله الاعظمی

نورمفیدی

نماینده معزز مقام معظم رهبری

دراستان گلستان

و مرثیه سرایی

و سخنرانی

حضرت حجة الاسلام والمسلمین

دری نجف آبادی

برگزارمیگردد.

حضورسبز عزیزان مایه افتخار و

تشکرو امتنان خواهدبود.

+++

معلم بلاگ

+++

 

 

 

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388
+++بسم الله الرحمن الرحیممیلاد بزرگ منجی عالم بشریت و امام صادقعلیهاسلام بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)مبارک باد.همچنین این روز مبارک را در هفته وحدت اسلامیبه حضورهمه مسلمانان جهان و تمام شیعیان و همه ایرانیان درسراسرعالم و تمامی آزادگان جهانتبریک و تهنیت عرض نموده وامیدواریم که با عمل به سخنان و اعمال و سیره حضرت محمدمصطفی(ص) و حضرت امام جعفرصادق(ع) بتوانیم جامعه و مدینه فاضله مدنظر ائمه اطهارعلیهاسلام و پیامبراعظم اسلام رابسازیم که نمونهو الگویی برای همه مسلمانان و شیعیان و آزادگانجهان گردد.انشاءالله تعالی فرجة الشریف فی هذاالزمان و عجل فی فرج مولانا صاجب الزمان +++++++++++ معلم بلاگ +++ باسمه تعالی In the name of God compassionate & mercifulBirthday of our prophet Moallemblog congratulate the birthday of Mohammad (p.b.h.u)Our prophet To you & says Happy birthday of mohammad to mahdi The 12th leader of muslims Till is absent ann will appear by order The our God At the time that wants the God.We congratulate this birthday to people whoBelieves to other religions & freedomers around the world .be successful always+++++++++moallemblog+++in the name of God compassionate & mercifulcontinue the crimes at gaza also the ceasefire at gaza .the Zionist regim attack by fighters to gaza and break the ceasefire and kills & injured the Palestinians at gaza and the fire is hiding & might flamesand burn the aera of gaza & palestin & othercountries of middle east & the others that havecome from far countries for steal the oil & otherthings from this region ,s peoples .freemen & freewomen around the world pleaserescue and save the children & women & otherPalestinian from criminal action Zionist regime.++++++++++++ moallemblog++++++++++861226بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم تبیان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی ، به اطلاع میرسانم که متاسفانه برای اینجانب بااشتباهدر یک کلیک ، مقدار زیادی اکانت ایترنت رایگان به ایمیل اینجانب در یاهو فرستاده اندکه بنده استفاده،ننمودم بلکه برای سوءاستفاده دیگران آنها را از صندوق پیامها حذف کردم((چون فرهنگی هستم آموزش وپرورش اینترنت میدهد))...لذا استفاده نشده ضمن اینکه بعداز اصرار تبیان براینکه بجای امتیازات سه ساله ام اکانت اینترنت برایاینجانب فرستاده اند من خواستم امتحان کنم که آیاکارمیکندیاخیرکه متاسفانه کارنمیکرد.((((درصورتی که اکانتهای بیرون یا آموزش و پرورشاگر استفاده نکنی باطل نمیشود و میتوان هرزمان کهخواستی استفاده کنی))))تازه اگرجنسی خریدی ،اشتباه از دوطرف قابل برگشت است؟چه رسد به اینکه در کارفرهنگی باید گذشت بیشترباشد تازه من استفاده ای هم نکرده ام ومیتوانیدکارت اینترنت خود رابه هرکس دیگرکه خواستیدارائهکنید؟؟؟؟اینجانب از آن مقام محترم درخواست دارم که بجای امتیازات سه ساله اینجانب همانطور که بارها تقاضاکرده ام که اجرانشده است ((((کتابهای سخنان ائمه و معصومین علیهاسلام ارسال شود)))).باتشکر فراوان از دستورمقتضی که صادرمیفرمائیدHagi bina++++++++++++++++ باسمه تعالی قابل توجه ممیزان مطالب روزانه و تبلاگ با تشکراز تذکرات بموقع شما ، مطالبی که ارسالمیشود ،برای مقامات مربوطه نیزهمزمان ارسال میگردد تا آنان نیزپاسخ های خود را ارسال کنندتا طبق قانون رسانه در مطالب روزانه و تبلاگ به نمایش گذاشته شود و باعث روشن شدن مطالب و پیگیری امور گردد تا انشاءالله به ایجاد جامعه سالمواسلامی کمک و یاری شود.بدیهی است که از کمکهای بموقع عزیزان تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی نیزهمواره استقبال مینمائیم .اجرکم عندالله تعالی Hagi bina ++++++++++ moallemblog+++++871229 بسم الله الرحمن الرحیم 29 اسفند تجلی وحدت هر زمان که وحدت بین نیروهای جامعه حکمفرماشده است ،میوه شیرینش،پیروزی ملت سرفراز اسلامی ایران بوده است،روزملی شدن صنعت نفت، یکی از این روزهای شیرین است.که به ملت ایران میگویدکه((همانطورکه حضرت امام خمینی(ره)فرمودند:وحدت کلمه سبب این موفقیتهاست))پس به نصایح حضرت امام(ره) و همه دلسوختگان ملت گوش کنیم:که همواره وحدت کلمه باعث پیروزیها و موفقیتهای بعدی خواهدبود.که:"واعتصموا بحبل الله جمیعا" ولاتفرقوا" به ریسمان هدایت الهی چنگ بزنید وازگِرد آن متفرّق نشوید.++++++++++++++++++++معلم بلاگ +++ In the name of God compassionate & merciful 29th esfand setting free day for iran oil companyby uniting between leader at this day iran nation sets free the iran oil company from the foreigns & the England & other countries & save the oil for the people of iran & the future peoples of iran this might be by uniting between all of iran ,s nation .this was the our great leader emam khomaeinithat “ uniting causes victory”thus we must hear the message of our leader & the history ,when we are together will be successfuland when we aren,t together the enemy is victory & glad & happy & we are worry from what happened.History says :We must unite against the enemies.+++++++++++moallemblog++++++++++++++باسمه تعالی بهارطبیعت و هجرت پیامبراسلام وسال نو مبارک/معلم بلاگ ، ماه ربیع و تازه شدن طبیعت را تهنیت گفته و تقارن این ایام خجسته رابا سالگرد تاریخیهجرت پیامبراعظم(ص) ازمکه به مدینه را به فال نیک گرفته و امیدآن دارد که ما نیز با الهام از طبیعت از رفتار کنونی خود به فطرت پاک و خداییخویش در این ایاّم هجرت مقدس داشته باشیم ،سفری که درآن همه ناپاکیها و عداوتها و نامهربانیها را بدور بریزیم و بجای آن درخت دوستی و صفا و راستی و صمیمیّت بنشانیم و با استعانت از حقتعالی به دنباله روی و عمل به سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهاسلام بپردازیم و آن کنیم که مورد رضایت حق تعالی باشد که البته خشنودی حضرت حجه بن الحسن مهدی(عج) رانیز اعمال درست و انسانی و اسلامی مادرپی خواهد داشت .///او که دربین ماست و از اعمال شیعیانش .واحوال آنان بی خبر نیست /// پس میگوییم در این ایّام مبارک که: ((((الهی عجل لولیک الفرح و العافیه والنصر....))))++++++++++ معلم بلاگ ++++880101بسم الله الرّحمن الرّحیم حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند: ((بهترین صفات دین شما،پرهیزگاری است)).++++++معلم بلاگ +++یا کریم حضرت امام ششم(ع)میفرمایند: نیکی واحسان آنست که بی درنگ باشد، ودر پی آن منتی نباشد.++++++معلم بلاگ +++یارحیم حضرت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند: خداوند روزه را واجب کرد؛ تا:دارا و ندار مساوی گردندۀ+++++++++معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین حضرت معصوم(ع)میفرمایند: درماه رمضان درهای آسمان و بهشت باز است؛ وتا آخر این ماه بسته نخواهدشد.+++++++++++ معلم بلاگ +++++++++یامنّانحضرت محمدمصطفی(س)میفرمایند: بخیل است انکه؛نام مرادر نزد اوببرند و او صلوات نفرستد.+++++++                                                                    معلم بلاگ +++++بنام خدا تسلیت بمناسبت عروج ملکوتی همسرحضرت امام (ره) معلم بلاگ؛ عروج ملکوتی همسر باوفا و فاضله حضرتامام خمینی(ره) را به محضر همه رهروان آن حضرت وهمه ملت شریف ایران و خانواده حضرت امام .تسلیت وتعزیت عرض نموده و برای این بانوی باتقوا و عالمه رحمتالهی را از پیشگاه حق تعالی مسئلت داریم.+++++++++ معلم بلاگ +++ یا رحیم حضرت امام زین العابدین(ع)میفرمایند: اِنْتِظارُ الْفَرَج ِمِنْ اَعْظَم ِالْعَمَل ِ.انتظار فرج ؛ ازجمله بزرگترین اعمال انسان است.++++++++++ معلم بلاگ +++ بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول مکرم اسلام (ص)میفرمایند: دونعمت که شکرآن گزارده نمیشود:امنیت و سلامتی است.+++++++++ معلم بلاگ ++++باسمه تعالی حضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:آرامش غنیمت است و؛ ترک آن خسارت است.++++++++++معلم بلاگ +++یا مستعان حضرت مولای متقیان علی(ع) میفرمایند: همنشینی با اهل دین ؛شرف دین و دنیاست. +++++++ معلم بلاگ +++بنام ایزدمنّان حضرت معصوم (ع) میفرماید: کسی که ستمی ببیند و به آن صبرکند؛خداوند عزت او را بیفزاید.++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم یا مُقَلِِّبَ القُلوبِ وَ الاَبصار    یا مُدَبِّرَ اللَیلِ وَ النَهّاریا مُحَوِّلَ الحَولِ وَ الاَحوال           حَوِّل حالَنا اِلی اَحسَنِ الحال        **********880104باسمه تعالیحضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:دانشی که؛ به نااهل سپرده شود،تلف میشود.+++++++ معلم بلاگ +++بسمه تعالی حضرت رسول گرامی اسلام(ص)فرمودند:با آنکه باتوقطع رابطه کرده؛رابطه برقرارکن؛و به کسی که به توبدیکرده،خوبی کن.و حق رابگو اگرچهبه ضررت باشد.++++++معلم بلاگ +++880117بسم الله الرحمن الرحیمحضرت علی(ع)میفرمایند: خودشناسی ++++++بالاترین مرتبه خردمندی است.++++++++++معلم بلاگ +++ باسمه تعالیحضرت رسول مکرم اسلام (ص)میفرمایند: ++++++++++اظهار تنگدستی وتظاهربه فقر+++++انسان را فقیر میکند.+++++++++++++معلم بلاگ+++یا رحمن/این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست++++++این چه شمعی است که جانهاهمه پروانه اوست++++++معلم بلاگ +++یا رحیم/حضرت سیدالشهداء(ع)میفرمایند:++اگر مرد نیستید لااقل آزاده باشید.++++++++++معلم بلاگ +++یاکریم /حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند:+++++کُلُ یَوم  ٍ عاشُورا وَ کُلُ اَرض  ٍ کَربَلاهرروزی عاشورا و هر سرزمینی کربلاست.++++++++++++معلم بلاگ+++باسمه تعالی حضرت محمدمصطفی (ص)میفرمایند: سحرخیز باشید که:+++++++++++++++++برکت در سحر است.++++++++++معلم بلاگ +++باسمه تعالی مولی الموحدین علی(ع)میفرمایند:+++++به تحصیل علوم بپردازید تا عالم شویدو++کمتر سخن بگوئید تا سالم بمانید.++++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم/
دسته ها :
دوشنبه هفدهم 1 1388
ص
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
ص1
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
ص2
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
سص1
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388

shahr gorgan

میدان وحدت اسلامی گرگان -مرکز استان گلستان

سال نو برهمه مسلمانان مبارک

دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
قثئثئذثق
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
+++بسم الله الرحمن الرحیممیلاد بزرگ منجی عالم بشریت و امام صادقعلیهاسلام بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)مبارک باد.همچنین این روز مبارک را در هفته وحدت اسلامیبه حضورهمه مسلمانان جهان و تمام شیعیان و همه ایرانیان درسراسرعالم و تمامی آزادگان جهانتبریک و تهنیت عرض نموده وامیدواریم که با عمل به سخنان و اعمال و سیره حضرت محمدمصطفی(ص) و حضرت امام جعفرصادق(ع) بتوانیم جامعه و مدینه فاضله مدنظر ائمه اطهارعلیهاسلام و پیامبراعظم اسلام رابسازیم که نمونهو الگویی برای همه مسلمانان و شیعیان و آزادگانجهان گردد.انشاءالله تعالی فرجة الشریف فی هذاالزمان و عجل فی فرج مولانا صاجب الزمان +++++++++++ معلم بلاگ +++ باسمه تعالی In the name of God compassionate & mercifulBirthday of our prophet Moallemblog congratulate the birthday of Mohammad (p.b.h.u)Our prophet To you & says Happy birthday of mohammad to mahdi The 12th leader of muslims Till is absent ann will appear by order The our God At the time that wants the God.We congratulate this birthday to people whoBelieves to other religions & freedomers around the world .be successful always+++++++++moallemblog+++in the name of God compassionate & mercifulcontinue the crimes at gaza also the ceasefire at gaza .the Zionist regim attack by fighters to gaza and break the ceasefire and kills & injured the Palestinians at gaza and the fire is hiding & might flamesand burn the aera of gaza & palestin & othercountries of middle east & the others that havecome from far countries for steal the oil & otherthings from this region ,s peoples .freemen & freewomen around the world pleaserescue and save the children & women & otherPalestinian from criminal action Zionist regime.++++++++++++ moallemblog++++++++++861226بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم تبیان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی ، به اطلاع میرسانم که متاسفانه برای اینجانب بااشتباهدر یک کلیک ، مقدار زیادی اکانت ایترنت رایگان به ایمیل اینجانب در یاهو فرستاده اندکه بنده استفاده،ننمودم بلکه برای سوءاستفاده دیگران آنها را از صندوق پیامها حذف کردم((چون فرهنگی هستم آموزش وپرورش اینترنت میدهد))...لذا استفاده نشده ضمن اینکه بعداز اصرار تبیان براینکه بجای امتیازات سه ساله ام اکانت اینترنت برایاینجانب فرستاده اند من خواستم امتحان کنم که آیاکارمیکندیاخیرکه متاسفانه کارنمیکرد.((((درصورتی که اکانتهای بیرون یا آموزش و پرورشاگر استفاده نکنی باطل نمیشود و میتوان هرزمان کهخواستی استفاده کنی))))تازه اگرجنسی خریدی ،اشتباه از دوطرف قابل برگشت است؟چه رسد به اینکه در کارفرهنگی باید گذشت بیشترباشد تازه من استفاده ای هم نکرده ام ومیتوانیدکارت اینترنت خود رابه هرکس دیگرکه خواستیدارائهکنید؟؟؟؟اینجانب از آن مقام محترم درخواست دارم که بجای امتیازات سه ساله اینجانب همانطور که بارها تقاضاکرده ام که اجرانشده است ((((کتابهای سخنان ائمه و معصومین علیهاسلام ارسال شود)))).باتشکر فراوان از دستورمقتضی که صادرمیفرمائیدHagi bina++++++++++++++++ باسمه تعالی قابل توجه ممیزان مطالب روزانه و تبلاگ با تشکراز تذکرات بموقع شما ، مطالبی که ارسالمیشود ،برای مقامات مربوطه نیزهمزمان ارسال میگردد تا آنان نیزپاسخ های خود را ارسال کنندتا طبق قانون رسانه در مطالب روزانه و تبلاگ به نمایش گذاشته شود و باعث روشن شدن مطالب و پیگیری امور گردد تا انشاءالله به ایجاد جامعه سالمواسلامی کمک و یاری شود.بدیهی است که از کمکهای بموقع عزیزان تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی نیزهمواره استقبال مینمائیم .اجرکم عندالله تعالی Hagi bina ++++++++++ moallemblog+++++871229 بسم الله الرحمن الرحیم 29 اسفند تجلی وحدت هر زمان که وحدت بین نیروهای جامعه حکمفرماشده است ،میوه شیرینش،پیروزی ملت سرفراز اسلامی ایران بوده است،روزملی شدن صنعت نفت، یکی از این روزهای شیرین است.که به ملت ایران میگویدکه((همانطورکه حضرت امام خمینی(ره)فرمودند:وحدت کلمه سبب این موفقیتهاست))پس به نصایح حضرت امام(ره) و همه دلسوختگان ملت گوش کنیم:که همواره وحدت کلمه باعث پیروزیها و موفقیتهای بعدی خواهدبود.که:"واعتصموا بحبل الله جمیعا" ولاتفرقوا" به ریسمان هدایت الهی چنگ بزنید وازگِرد آن متفرّق نشوید.++++++++++++++++++++معلم بلاگ +++ In the name of God compassionate & merciful 29th esfand setting free day for iran oil companyby uniting between leader at this day iran nation sets free the iran oil company from the foreigns & the England & other countries & save the oil for the people of iran & the future peoples of iran this might be by uniting between all of iran ,s nation .this was the our great leader emam khomaeinithat “ uniting causes victory”thus we must hear the message of our leader & the history ,when we are together will be successfuland when we aren,t together the enemy is victory & glad & happy & we are worry from what happened.History says :We must unite against the enemies.+++++++++++moallemblog++++++++++++++باسمه تعالی بهارطبیعت و هجرت پیامبراسلام وسال نو مبارک/معلم بلاگ ، ماه ربیع و تازه شدن طبیعت را تهنیت گفته و تقارن این ایام خجسته رابا سالگرد تاریخیهجرت پیامبراعظم(ص) ازمکه به مدینه را به فال نیک گرفته و امیدآن دارد که ما نیز با الهام از طبیعت از رفتار کنونی خود به فطرت پاک و خداییخویش در این ایاّم هجرت مقدس داشته باشیم ،سفری که درآن همه ناپاکیها و عداوتها و نامهربانیها را بدور بریزیم و بجای آن درخت دوستی و صفا و راستی و صمیمیّت بنشانیم و با استعانت از حقتعالی به دنباله روی و عمل به سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهاسلام بپردازیم و آن کنیم که مورد رضایت حق تعالی باشد که البته خشنودی حضرت حجه بن الحسن مهدی(عج) رانیز اعمال درست و انسانی و اسلامی مادرپی خواهد داشت .///او که دربین ماست و از اعمال شیعیانش .واحوال آنان بی خبر نیست /// پس میگوییم در این ایّام مبارک که: ((((الهی عجل لولیک الفرح و العافیه والنصر....))))++++++++++ معلم بلاگ ++++880101بسم الله الرّحمن الرّحیم حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند: ((بهترین صفات دین شما،پرهیزگاری است)).++++++معلم بلاگ +++یا کریم حضرت امام ششم(ع)میفرمایند: نیکی واحسان آنست که بی درنگ باشد، ودر پی آن منتی نباشد.++++++معلم بلاگ +++یارحیم حضرت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند: خداوند روزه را واجب کرد؛ تا:دارا و ندار مساوی گردندۀ+++++++++معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین حضرت معصوم(ع)میفرمایند: درماه رمضان درهای آسمان و بهشت باز است؛ وتا آخر این ماه بسته نخواهدشد.+++++++++++ معلم بلاگ +++++++++یامنّانحضرت محمدمصطفی(س)میفرمایند: بخیل است انکه؛نام مرادر نزد اوببرند و او صلوات نفرستد.+++++++                                                                    معلم بلاگ +++++بنام خدا تسلیت بمناسبت عروج ملکوتی همسرحضرت امام (ره) معلم بلاگ؛ عروج ملکوتی همسر باوفا و فاضله حضرتامام خمینی(ره) را به محضر همه رهروان آن حضرت وهمه ملت شریف ایران و خانواده حضرت امام .تسلیت وتعزیت عرض نموده و برای این بانوی باتقوا و عالمه رحمتالهی را از پیشگاه حق تعالی مسئلت داریم.+++++++++ معلم بلاگ +++ یا رحیم حضرت امام زین العابدین(ع)میفرمایند: اِنْتِظارُ الْفَرَج ِمِنْ اَعْظَم ِالْعَمَل ِ.انتظار فرج ؛ ازجمله بزرگترین اعمال انسان است.++++++++++ معلم بلاگ +++ بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول مکرم اسلام (ص)میفرمایند: دونعمت که شکرآن گزارده نمیشود:امنیت و سلامتی است.+++++++++ معلم بلاگ ++++باسمه تعالی حضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:آرامش غنیمت است و؛ ترک آن خسارت است.++++++++++معلم بلاگ +++یا مستعان حضرت مولای متقیان علی(ع) میفرمایند: همنشینی با اهل دین ؛شرف دین و دنیاست. +++++++ معلم بلاگ +++بنام ایزدمنّان حضرت معصوم (ع) میفرماید: کسی که ستمی ببیند و به آن صبرکند؛خداوند عزت او را بیفزاید.++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم یا مُقَلِِّبَ القُلوبِ وَ الاَبصار    یا مُدَبِّرَ اللَیلِ وَ النَهّاریا مُحَوِّلَ الحَولِ وَ الاَحوال           حَوِّل حالَنا اِلی اَحسَنِ الحال        **********880104باسمه تعالیحضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:دانشی که؛ به نااهل سپرده شود،تلف میشود.+++++++ معلم بلاگ +++بسمه تعالی حضرت رسول گرامی اسلام(ص)فرمودند:با آنکه باتوقطع رابطه کرده؛رابطه برقرارکن؛و به کسی که به توبدیکرده،خوبی کن.و حق رابگو اگرچهبه ضررت باشد.++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم سال نو را به همه هموطنان ایرانی در ایران و جهان تبریک میگوییم
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388

بسم الله الرحمن الرحیم      فرستادن ماهواره ایرانی به فضا رابه همه ایرانیان و آزادکان جهان تبریک میگوئیم.

دسته ها :
چهارشنبه سیم 11 1387

بسمه تعالی

میلاد امام کاظم (ع) بر مهدی(عح) مبارکباد

بسم الله الرحمن الرحیملبیک یاخامنه ای ، لبیک یاحسین به پاس لبیک به ندای رهبرمعظم انقلاب اسلامیحضرت آیت الله العظمی خامنه ای"مدظله العالی"وبه منظور خونخواهی لاله های سرزمین مظلوماز افراد داوطلب اعزام به این سرزمین ثبت نامبعمل می آید.علاقه مندان جهت ثبت نام به سایتهایمراجعه نمایند.فرهنگیان و دانش آموزان شهادت طلب اسلامIn the name of god compassionate & mercifulMuslimsUnite against                                                      the genocide of Israeli regimeAt gazaAnd rescue gaza,s peopleAnd save themFrom the attacks &Condemn the barbarity & extremismZionist& break the silenceloud against war& prosecute the all Zionist,s criminal action& defeat them andboycott the economic commercial with themand cut off the relation with them& prosecute the using banned weaponsphosphoric  shelling & chemical bomband resist at facing with enemyif God want the resistance forces of gaza& palestain will be victoyand the muslims prayer to them.++++++++++++++moallemblog++++++++++++++++بسم الله الرحمن الرحیممسلمانان برعلیه نسل کشی رزیم اشغالگراسرائیلدرغزهمتحدشویدومردم غزه را نجات دهید وآنان راحفظ کنیداز حملات رزیم اسرائیل ومحکوم کنیدوحشیگری وافراط گرایی صهیونیستهارا و سکوت را بشکنید وفریاد بکشیدبرضدجنگ وموردتعقیب قانونی قراردهیدهمه جرائم و جنایات صهیونیستها را وشکست دهیدآنها را باتحریم اقتصادی و بازرگانی آنها وتمام روابط راباآنان قطع کنید واستفاده ازسلاحهای ممنوعه وبمباران شیمیایی وحملات فسفری آنان را موردپیگرددادگاه جنایتکاران جنگی قراردهید ومقاومت کنیددرمواجه و نبردبادشمن وانشاءالله که نیروهای مقاومت غزه و فلسطینپیروزخواهندبود ومسلمانان برای پیروزی آنها دعا میکنند.++++++++++++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیممعصوم(ع)میفرماید:عِزَّ مَن قنِعَوَ ذَلَّه مَن طَمَعَ.کسیکه قناعت کند بزرگی میابدوکسیکه طمع کند خوارمیشود.+++++++++++++++++++معلم بلاگ++++++++++باسمه تعالیفرزند هنرفرزند هنرباش،نه فرزند پدرفرزند هنر؛ زنده کند نام پدر+++++++++++++معلم بلاگ++++++++یا رحیمحضرت امام رضا(ع)میفرمایند:بهترین حالت انسان،صبرکردن و انتظارفرج کشیدن است.++++++++++++++معلم بلاگ+++یامنّانحضرت امام صادق(ع)میفرمایند:خداهمه کارهای مومن رابه خودش واگذاشته،مگر پذیرش ذلّت.++++++++معلم بلاگ+++یاکریمحضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:هرکس سوره قلم رابخواند،خداوندصواب کسانی راکه دارای حسن خلقندبدو عطا میکند.++++++++++معلم بلاگ+++یا ارحم الرّاحمینحضرت امام حسین (ع)میفرمایند:اگر دین ندارید ،لااقل آزاده باشید.+++++++++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیممعصوم (ع)میفرمایند:اَلعَالِم بلاعَمَلکَل شَجَر ِ بلاثَمَر.دانشمند بدون عمل ،بمانند درخت بی میوه است .++++++++++++++معلم بلاگ+++یا هُوحضرت محمدبن عبدالله(ص)میفرمایند:عاقلترین مردمکسی است کهازتغییر احوال جهان پندگیرد.+++++++++++++معلم بلاگ++++++++باسمه تعالیحضرت رسول معظم اسلام(ص) میفرمایند:بدانیدکه گشایشقرین رنج و صبراست.وبعدازسختیهاآسانی است.++++++++++معلم بلاگ+++++++یاسبحانحضرت علی بن ابیطالب(ع)میفرمایند:خوشروییکمند دوستیاست.+++++++++معلم بلاگ+++In the name of god compassionate & mercifulWho combat at way of god is victory andFor this theIslamic insurrectionary movement(hamas)became victory at this warthis Israeli holocaustat gazawe condemn the using of chemical weaponsby Zionist regine .we condemn the crimes & destory thehouses & hospitals & schools & anrowaplaces at palestin & gaza .we seek themIsrael,s invasion can,t help to ZionistsThey defeat with letOur God& the situation of hamas rises at palestin& other contries &all around the world .Zionist regime must to leave gaza &Pull out the Zionist troops .& Zionist regime and Egypt must to opencrossing of gaza .the muslims creat the victory at gazathey help to gaza tillbe successful& congratulates to theresistance forcestheir victory against the enemy++++++++++++++moallemblog+++++++++++++++++871102بسم الله الرحمن الرحیمکسانی که در راه خدا نبردمیکنندپیروزند و برایاین است که جرکت مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)دراین جنگ((این هلوکاست اسرائیلی))در غزه پیروزشد.مااستفاده ازسلاحهای شیمیایی رابوسیلهرزیم صهیونیستی ،درغزه محکوم میکنیم.ما اعمال جنایتکارانه و خراب کردن و سوزاندن خانه هاو بیمارستانها و آنروا(مرکزامدادسازمان ملل )درغزه رامحکوم میکنیم.مااین اعمال جنایتکارانه در دادگاه جنایتکارانبین المللی بطورقانونی تحت پیگردقرارخواهیم داد.هجوم وتاخت وتازاسرائیلی نمی تواندبه صهیونیستهاکمکی کند.آنهابه یاری خداوندمتعال شکست خواهندخورد.وموقعیت وجایگاه حماس، درمیان فلسطینیان ودیگرکشورهاوهمه جهان، برتری وافزایش خواهدیافت. ورزیم صهیونیستی بایدغزه راترک کند ونیروهاو سربازان صهیونیست رااز غزه بیرون ببرد.رزیم صهیونیستی و مصربایدگذرگاههای غزه رابگشایند.مسلمانان، پیروزی رادرغزه بوجودخواهندآورد.وآنهابه غزه کمک میکنندتاموفق شود.به نیروهای مقاومتپیروزیشان رابر دشمنتبریک میگوئیم.++++++++++++معلم بلاگ+++باسمه تعالیاَفضَلُ المُرُوَت حِفظُ الحُب.بهترین جوانمردیحفظ دوستی است.++++++++++معلم بلاگ+++یامنّانحضزت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند:بهترین کارهاآنست که:آنچه راکه خدامیگویدانجام دهی و ازآنچه که خدانگفته استپرهیزکنی.++++++++++معلم بلاگ+++یاکریمخدایا به من توفیق بده که:اگرکسی به من خوبی کرده، یادکنم. واگر بدی کرده ، یادنکنم .+++++++++++معلم بلاگ+++یاارحم الراحمینافضل المروت ، احتمال الجاهلیت الاخوان .بالاترین جوانمردیگذشت ازخطایای برادران است.++++++++++معلم بلاگ+++باسمه تعالییکی از نشانهای انسانهای جوانمرد آنستکه:چشمانشان را ازناموس مردممی بندند.+++++++++++معلم بلاگ+++یاکریمحضرت پیامبرگرامی اسلام(ص)میفرمایند:خداونددلی راکه آگاهی به قرآن یافته باشد،غذاب نمیکند.+++++++++++++++معلم بلاگ+++یا غفوراز نشانه های دیگرانسانهای جوانمرد :مروت با همسر و فرزندانو دشمنان است .+++++++++++                                             معلم بلاگ+++یارحیمپیامبرگرامی اسلام (ص)میفرمایند:هرکس نعمتی بدست آوردبایدشکرگذار آن باشد.+++++++++++++معلم بلاگ+++یامن اسمه دواحضرت علی (ع)میفرمایند:همانا کمال دین ،طلب علم وعمل به آن است .+++++++++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:خداوندصابران را بدون حساب ،به بهشتمیفرستد.+++++++++++معلم بلاگ+++  

 

دسته ها :
سه شنبه پانزدهم 11 1387
++++++++++++++++++++++++++In the name of god compassionate & mercifulMuslimsUnite against                                                      the genocide of Israeli regime At gaza And rescue gaza,s people And save them From the attacks &Condemn the barbarity & extremism Zionist & break the silence loud against war & prosecute the all Zionist,s criminal action& defeat them and boycott the economic commercial with themand cut off the relation with them & prosecute the using banned weapons phosphoric  shelling & chemical bomb and resist at facing with enemy if God want the resistance forces of gaza & palestain will be victoy and the muslims prayer to them.++++++++++++++moallemblog

 

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
++++++++بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانان برعلیه نسل کشی رزیم اشغالگراسرائیل درغزهمتحدشویدومردم غزه را نجات دهید وآنان را حفظ کنیداز حملات رزیم اسرائیل و محکوم کنیدوحشیگری وافراط گرایی صهیونیستهارا و سکوت را بشکنید و فریاد بکشید برضدجنگ وموردتعقیب قانونی قراردهید همه جرائم و جنایات صهیونیستها را و شکست دهیدآنها را با تحریم اقتصادی و بازرگانی آنها و تم