ملاقات با پادشاه
 روزی یک پادشاه ایرانی از سعدی شیرازی می پرسد:
تو در هنگامی که در شهر های مختلف کشور من قدم میزنی آیا معمولا به من و کارهای من فکر میکنی؟
پاسخ سعدی فاضل و دانشمند این بود:
ای پادشاه من هر وقت که خدا را فراموش می کنم به شما فکر میکنم.

X